ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποστήριξη για έργα ευρωπαικής συνεργασίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 29/2015: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός: Κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη θέσπιση τ ου π ρογράμματος « Δημιουργική Ευρώπη», οι προτεραιότητες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: – Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προσκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για Κοινωνική Καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, ζητά την υποβολή προσφορών για τα πιο κάτω: 1. Προετοιμασία του Πλαισίου εταιρικής σχέσης ReferNet για τις συμφωνίες 2016-2019. Προθεσμία: 21/08/2015 2. Υπηρεσίες Ασφάλειας στον CEDEFOP. Προθεσμία: 26/08/2015. 3. Υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης για το δίκτυο (web resources) του Europass. […]

Ευρωπαϊκό Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες Δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει το Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες Δραστηριότητες με στόχο να τιμήσει γυναίκες που έχουν αξιοποιήσει εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες. Το βραβείο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία. Σκοπός είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα […]

Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για το Πιλοτικό Έργο «Υποστήριξη Δικτύων νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα: ΕΕ και τρίτες χώρες»-Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries

Το πιλοτικό αυτό σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα δίκτυα των νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει συνδέσεις / ανταλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τις […]