Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου – Προσφορές

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network λειτουργεί η Βάση Δεδομένων Τεχνολογικών Προφίλ (Business Bulletin System – BBS). Στη βάση δεδομένων του Δικτύου καταχωρούνται προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και επινοητές με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης από μία χώρα του Δικτύου σε άλλη

http://www.research.org.cy/EL/news/3609.html

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, η αλλιώς Σχέδιο Γιούνκερ, διοργανώνουν στη Λευκωσία, την επόμενη Τρίτη, 22 Μαρτίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε τραπεζικά ιδρύματα, σε επιχειρηματίες και σε πιθανούς επενδυτές. Ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τους βασικούς πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου και θα εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους κυπριακά επενδυτικά σχέδια και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το Σχέδιο και να λάβουν χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια.

Τι είναι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (γνωστό και ως «Σχέδιο Γιούνκερ») προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014 και αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις χωρίς τη δημιουργία νέου δημόσιου χρέους. Υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2015 είχε κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους 50 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων το οποίο επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η έρευνα και καινοτομία, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Το Ταμείο στηρίζει επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα έχει συσταθεί ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών ο οποίος παρέχει συμβουλές σε επενδυτές, φορείς υλοποίησης έργων και δημόσιες αρχές διαχείρισης σχετικά με τον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την προετοιμασία έργων και μια Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων η οποία παρέχει πληροφορίες σε δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά έργα.

imagesCANMG6BNΑρμόδια Επικοινωνίας:
Θέα Πιερίδου +35 7 22817549

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πιλοτικό Πρόγραμμα «European SME Innovation Associate»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα «European SME Innovation Associate» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30η Ιουνίου 2016.

Στόχος της εν λόγω Πρόσκλησης είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην πρόσβαση σε δεξιότητες, καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 90 ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων) θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ούτως ώστε να προχωρήσουν με την πρόσληψη εξιδεικευμένου έμπειρου ερευνητή για ένα έτος, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου ιδέας και την μετατροπής της ιδέας σε έργο καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Πρόσκληση υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-sme-innovation-associate-funding-phd-recruitment-smes

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014-2018 ΜΕΤΡO ΕΠΣΑ 3ζ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-2018 ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ – Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 7 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.
Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο είναι οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθώς και οργανώσεις οινοπαραγωγών. Κέντρα έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο με τη στήριξη των δικαιούχων του Μέτρου. Διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να συνδεθούν με το έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy/
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ έναντι απόδειξης παραλαβής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Επίτροπο ΚΟΑΠ στη διεύθυνση «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία», με την ένδειξη «Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ: Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα».stafilia

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:
κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών
στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.
Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκτιμά ότι, μέχρι το τέλος του 2015, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) δημιούργησε στην Ευρώπη επενδύσεις ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_elinvestment_plan_el

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/student-finance/who-qualifies
Guide Student finance
Eligibility
Whether you qualify for student finance depends on:
• your university or college
• your course
• if you’ve studied a higher education course before
• your age
• your nationality or residency status
Your university or college
This should be a university, college or other institution that offers a qualifying course.
Your course
This must be in the UK and one of the following:
• a first degree, eg BA, BSc or BEd
• a Foundation Degree
• a Certificate of Higher Education
• a Diploma of Higher Education (DipHE)
• a Higher National Certificate (HNC)
• a Higher National Diploma (HND)
• a Postgraduate Certificate of Education (PGCE)
• Initial Teacher Training
Check with your university or college that your course is recognised.
Part-time students
Part-time students need to study their courses at a rate of at least 25% of an equivalent full-time course in each academic year.
This is known as ‘course intensity’. You can check course intensity with your university or college.
You studied before
Generally, you’ll only get student finance if you’re doing your first higher education qualification. This is true even if your previous course was self-funded.
However, you may still get it if, for example:
• you change course
• you leave your course but decide to start again
• you’re ‘topping up’ a higher education qualification, eg you’ve finished an HNC, HND or foundation degree and now want to do an honours degree
Age
There’s no upper age limit for Tuition Fee Loans or grants. To apply for a Maintenance Loan you have to be under 60 at the start of the course.
Nationality or residency status
You can only apply if:
• you’re a UK national or have ‘settled status’ (no restrictions on how long you can stay)
• you normally live in England
• you’ve been living in the UK for 3 years before starting your course
You may also be eligible if your residency status is one of the following:
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ•EU national, or family member of one
•refugee
•humanitarian protection (as a result of a failed application for asylum)
•migrant worker
•child of a Swiss national
•child of a Turkish worker
Apply for student finance:
https://www.gov.uk/student-finance-register-login

Θέλετε να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πέραν αυτών;

Κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, δημοσιεύονται στην TED 1.700 νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με κάθε έγγραφο δημόσιας σύμβασης δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των οργάνων της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις γλώσσες.

Τι είναι η TED;Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.dodimosies-symvaseis-620x320

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι, με Προκήρυξη ημερομηνίας 4.2.2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων Προγραμμάτων που αφορούν Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και Τρίτες χώρες με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):
•Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_en.htm

•Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Σύμφωνα με το νέο Καθεστώς, τα Προγράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Σύνθετα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους. Στην πιο πάνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι (links) για κάθε ένα από τα δύο είδη αιτήσεων Προγραμμάτων, όπου γίνεται αναφορά στους δικαιούχους, στα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης καθώς και σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 28η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: 22867268, 22867234
organicfood--864x400_cwww.mcit.gov.cy/ts

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του επενδυτικού σχεδίου;

Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eib.org/products/clients.htm
•Για έργα υποδομών: ◦Για κάλυψη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοοικονομικών αναγκών άνω των 25 εκατ. ευρώ: ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης του έργου μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την ΕΤΕπ, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
•Για οικονομική στήριξη μικρότερη των 25 εκατ. ευρώ, τα έργα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πλατφόρμες κοινών επενδύσεων (από δάνεια πλαισίου έως ειδικά κονδύλια) προτού υποβληθούν στην ΕΤΕπ.

•Για τις ΜΜΕ / εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης: ◦Το σκέλος για τις ΜΜΕ υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ – θυγατρική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ).
◦Οι ΜΜΕ που χρειάζονται οικονομική στήριξη άνω των 7 εκατ. ευρώ μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στο ΕΤΕ. Στην περίπτωση μικρότερων έργων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σχετικό κατάλογο για την Ελλάδα θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eif.org/what_we_do/where/el/index.htm

•Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές για το επενδυτικό σχέδιο;

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσα έργα:
•Έχουν κόστος τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
•Αναμένεται να ξεκινήσουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.
•Υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

•Πώς μπορεί ένας δημόσιος / ιδιωτικός φορέας υλοποίησης να λάβει τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό σχέδιο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβούλων.

http://www.eib.org/eiah/

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων εξασφαλίζει ευρείας κλίμακας στήριξη για έργα και επενδύσεις, συνεργαζόμενος με φορείς από κάθε στάδιο του έργου, από την πολύ πρώιμη σύλληψή του μέχρι τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και την υλοποίησή του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κόμβου περιλαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη του έργου σε όλες τις φάσεις του (από την προκαταρτική μελέτη της εφικτότητας του έργου μέχρι τη χρηματοδότηση) καθώς και παροχή συμβουλών σε πρώιμο στάδιο ή σε επίπεδο πολιτικής, για μελέτες της αγοράς, στρατηγικές ανά κλάδο και έλεγχο του έργου. Επιπλέον, παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι εφικτή η παροχή επιπλέον οριζόντιας υποστήριξης μέσω καθοδήγησης για διαδικασίες και μεθόδους καθώς και μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα επενδυτικά έργα (π.χ. διαδικασία υποβολής προσφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους, κ.λπ.), για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
EUROPEAN INVESTMENT BANK

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων :
Δράση Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ :
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 4 Μαρτίου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Δράση Α1β, Α1γ, Α2,Γ2 και Ε:
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DF9E3BD19110099FC2257CB7002B28D7?OpenDocument