Θέλετε να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πέραν αυτών;

Κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, δημοσιεύονται στην TED 1.700 νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με κάθε έγγραφο δημόσιας σύμβασης δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των οργάνων της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις γλώσσες.

Τι είναι η TED;Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.dodimosies-symvaseis-620x320

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι, με Προκήρυξη ημερομηνίας 4.2.2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων Προγραμμάτων που αφορούν Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και Τρίτες χώρες με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):
•Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_en.htm

•Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Σύμφωνα με το νέο Καθεστώς, τα Προγράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Σύνθετα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους. Στην πιο πάνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι (links) για κάθε ένα από τα δύο είδη αιτήσεων Προγραμμάτων, όπου γίνεται αναφορά στους δικαιούχους, στα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης καθώς και σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 28η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: 22867268, 22867234
organicfood--864x400_cwww.mcit.gov.cy/ts

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του επενδυτικού σχεδίου;

Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eib.org/products/clients.htm
•Για έργα υποδομών: ◦Για κάλυψη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοοικονομικών αναγκών άνω των 25 εκατ. ευρώ: ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης του έργου μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την ΕΤΕπ, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
•Για οικονομική στήριξη μικρότερη των 25 εκατ. ευρώ, τα έργα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πλατφόρμες κοινών επενδύσεων (από δάνεια πλαισίου έως ειδικά κονδύλια) προτού υποβληθούν στην ΕΤΕπ.

•Για τις ΜΜΕ / εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης: ◦Το σκέλος για τις ΜΜΕ υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ – θυγατρική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ).
◦Οι ΜΜΕ που χρειάζονται οικονομική στήριξη άνω των 7 εκατ. ευρώ μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στο ΕΤΕ. Στην περίπτωση μικρότερων έργων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σχετικό κατάλογο για την Ελλάδα θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eif.org/what_we_do/where/el/index.htm

•Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές για το επενδυτικό σχέδιο;

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσα έργα:
•Έχουν κόστος τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
•Αναμένεται να ξεκινήσουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.
•Υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

•Πώς μπορεί ένας δημόσιος / ιδιωτικός φορέας υλοποίησης να λάβει τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό σχέδιο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβούλων.

http://www.eib.org/eiah/

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων εξασφαλίζει ευρείας κλίμακας στήριξη για έργα και επενδύσεις, συνεργαζόμενος με φορείς από κάθε στάδιο του έργου, από την πολύ πρώιμη σύλληψή του μέχρι τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και την υλοποίησή του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κόμβου περιλαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη του έργου σε όλες τις φάσεις του (από την προκαταρτική μελέτη της εφικτότητας του έργου μέχρι τη χρηματοδότηση) καθώς και παροχή συμβουλών σε πρώιμο στάδιο ή σε επίπεδο πολιτικής, για μελέτες της αγοράς, στρατηγικές ανά κλάδο και έλεγχο του έργου. Επιπλέον, παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι εφικτή η παροχή επιπλέον οριζόντιας υποστήριξης μέσω καθοδήγησης για διαδικασίες και μεθόδους καθώς και μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα επενδυτικά έργα (π.χ. διαδικασία υποβολής προσφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους, κ.λπ.), για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
EUROPEAN INVESTMENT BANK

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων :
Δράση Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ :
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 4 Μαρτίου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Δράση Α1β, Α1γ, Α2,Γ2 και Ε:
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DF9E3BD19110099FC2257CB7002B28D7?OpenDocument

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Στήριξη για τη διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών – σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εταιρείες διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών/θεατρικών έργων που να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες για την παρουσίαση σε ευρύτερο κοινό σε κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών με σκοπό την εκμετάλλευση και των οποίων οι δραστηριότητες να
συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από τις χώρες αυτές.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα
καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.
Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης» αποτελείται από δύο στάδια:
1. Τη δημιουργία ενός δυνητικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2014) για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού ανά ταινία, το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο για κάθε χώρα.
2. Την επανεπένδυση: το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε 3 ενότητες:
Ενότητα 1 – συμπαραγωγή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών·
Ενότητα 2 – αγορά δικαιωμάτων διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, π.χ. μέσω ελάχιστων
εγγυήσεων, και/ή
Ενότητα 3 – έξοδα έκδοσης (παραγωγή αντιγράφων, μεταγλώττιση και υποτιτλισμός),
προώθησης και διαφήμισης για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 30 μήνες για τις Ενότητες 1 και 2 και 42 μήνες για την Ενότητα 3.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22 450 000 ευρώ.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40 %, 50 % ή 60 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με την εθνικότητα της ταινίας και τη χώρα διανομής της (βλ.κατευθυντήριες γραμμές).
Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων είναι:
Δημιουργία: 30/4/2015.
Επανεπενδύσεις: εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε ενότητα και έως τις 2/8/2016.
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_encinema

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Δράσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Συμφωνά με το «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 11/1/2016 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 11/1/2016-31/12/2016.

αγροτικά προιόντα

Δικαιούχοι είναι, για την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις/διαγωνισμούς/εκδηλώσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, για δε άλλες δράσεις όπως δημοσιεύσεις, διάδοση επιστημονικών γνώσεων και εκστρατείες προώθησης (ανάλογα με την περίπτωση – εντός της Εσωτερικής Αγοράς ή σε Τρίτες Χώρες) Οργανισμοί/ Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, αναγνωρισμένες Οργανώσεις /Ομάδες /Ενώσεις Παραγωγών και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/PDNE6x. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλ: 22867135, 22867234

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε λίστα εμπειρογνωμόνων Οργανισμού της Κοινότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων

Ο Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει ένα «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» για την υποστήριξη των καθηκόντων του στον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με το Ref. Ares (20015) 4022046-30/09/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αυτά αφορούν την παροχή βοήθειας κατά την αξιολόγηση προτάσεων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που θα υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014. Οι προτάσεις ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων περιλαμβάνουν ενέργειες όπως, επικοινωνιακή στρατηγική, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, προώθηση προϊόντος σε σημεία πώλησης, δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης κλπ, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά
εφόσον πρώτα συμβουλευτούν την πρόσκληση που υπάρχει στην πιο κάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html.

Η πρόσκληση ισχύει από 24/09/2015 και θα παραμείνει ανοιχτή για πέντε χρόνια.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται εμπειρογνωμονες στην γεωργιαεκτός από τους τελευταίους τρεις μήνες.
Για στοιχεία επικοινωνίας παρακαλώ συμβουλευτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/chafea/contacts/contacts.html.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κα. Κατερίνα Ελευθεριάδου στο τηλ: 22867251, e-mail: keleftheriadou@mcit.gov.cy.

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους νέους, τους ερευνητές, τους αγρότες και τους δημόσιους φορείς.

Παραπέμπει σε ιστότοπους σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως:
•πώς και πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση
•άλλους γενικούς κανόνες (επιλεξιμότητα, κ.λπ.).

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_elΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους».

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:
Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

· Υποκατηγορία A1: Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (καταβάλλεται χορηγία ύψους 900 ευρώ/kW). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 1,2 MW.
· Υποκατηγορία A2: Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από μη ευάλωτους καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 8,8 MW.
· Υποκατηγορία A3: Συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 10MW.
Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων (ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου) ως ακολούθως:

Υποκατηγορία Α1: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, Γραφεία Υπηρεσίας Ενέργειας (Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία) καθώς επίσης στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ.

Υποκατηγορίες Α2 και Α3: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

Κατηγορία Β: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες www.cie.org.cy, www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΑΗΚ και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/3B2CAC8EEFB474B0C2257F230035C2F0?OpenDocument
Sun

Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Κύριος Στόχος για όλες τις Προκηρύξεις: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο.

1. Διδυμοποίηση Πόλεων: Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2016

Δικαιούχοι
Πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησής τους ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που
εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αριθμός εταίρων
Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει δήμους από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Αριθμός συμμετεχόντων
Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι
«προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες4 απεσταλμένοι των επιλέξιμων εταίρων.
Προϋπολογισμός
Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο: 25 000 ευρώ
Τόπος
Οι δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
Περίοδος επιλεξιμότητας/διάρκεια έργου
Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της οικείας περιόδου επιλεξιμότητας, που εξαρτάται από την προθεσμία του μέτρου εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (βλ. Χρονοδιάγραμμα).
Μέγιστη διάρκεια της συνεδρίασης: 21 ημέρες.

2. Δίκτυα Πόλεων: Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2016

Δικαιούχοι
• Πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησης ή τα δίκτυά τους
• Άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης
• Ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης
• Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Εταίροι: Εκτός από τη φύση των αιτούντων, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να είναι εταίροι σε αυτά τα έργα.
Αριθμός εταίρων
Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει δήμους από τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες απεσταλμένοι των επιλέξιμων εταίρων.
Προϋπολογισμός
Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο: 150 000 ευρώ
Τόπος και αριθμός δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες. Πρέπει να προβλεφθούν τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις ανά έργο.
Περίοδος επιλεξιμότητας/διάρκεια έργου
Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της οικείας περιόδου επιλεξιμότητας, που εξαρτάται από την προθεσμία του μέτρου εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση
Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες.

3. Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών: Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2016

Αιτούντες: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.
Εταίροι: Δημόσιες αρχές τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, επιτροπών αδελφοποίησης πόλεων και δικτύων.
Αριθμός εταίρων
Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Προϋπολογισμός
Οι προτάσεις του έργου πρέπει να σέβονται το κριτήριο της μέγιστης επιλέξιμης επιδότησης που θα χορηγηθεί ανά έργο.
Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο: 150 000 ευρώ.
Τόπος δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες.
3. Περίοδος επιλεξιμότητας/διάρκεια έργου
Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της οικείας περιόδου επιλεξιμότητας
Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 18 μήνες.

Περισσότερες Πληροφορίες στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας.
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ