Σχέδιο παροχής Κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει ΟΤΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για Παροχή Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2015 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου, 2015. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την 16η Οκτωβρίου, 2015.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/527EDFB40FDB55E7C2257ECF002589AC?OpenDocument

Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Λειτουργός Περιβάλλοντος Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015

Ο στόχος για όλα τα προγράμματα είναι η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ (Υπηκόων Τρίτων Χωρών) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελούμενων με τη χρήση της, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε όλα τα Έργα, ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο.

Δικαιούχοι: Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ

Η προθεσμία για όλα τα Έργα είναι η 26η Οκτωβρίου 2015.

Έργο: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
Αριθμός εκπαιδευομένων ενηλίκων που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα : 200
Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις τέσσερις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο).
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 260,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Έργο: Πρόγραμμα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
Ο αριθμός επωφελούμενων στο σύνολο για τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου είναι τουλάχιστον 30.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 700,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Δράση 1-Εθελούσιες Επιστροφές
Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών.
Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ και της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, θα συνεχίσει η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών, όπως αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και του Ταμείου Επιστροφής, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πληροφόρηση για τις διαδικασίες επιστροφής, επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, νομική/ψυχολογική υποστήριξη, στήριξη για άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων, ετοιμασία ταξιδιού επιστροφής. Για τις περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Κέντρο θα πρέπει να μελετηθεί το Παράρτημα 3 όπου περιγράφονται πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις για δημιουργία του εν λόγω κέντρου.
Στο Κέντρο θα προσφερθεί η απαραίτητη υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Αριθμός ατόμων που θα προσέλθουν στο Κέντρο για πληροφορίες: 150
Αριθμός ατόμων που θα δεσμευτούν για να ξεκινήσει διαδικασία εθελούσιας επιστροφής: 100
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 600,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Δράση 4 – Ενίσχυση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής
Τίτλος έργου: Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, η οποία στόχο θα
έχει τη γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας.
Δεδομένου ότι η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού, μέσα από την
παρουσίαση συνταγών, το κυπριακό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής
διαφόρων εδεσμάτων ή/και ροφημάτων, μαθαίνοντας παράλληλα για τις γαστρονομικές συνήθειες και
παραδόσεις γύρω από αυτές.
Μέσα από τη γαστρονομική παρουσίαση, η εκπομπή θα μπορεί να αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή
της κάθε τοπικής κουζίνας, στα διατροφικά έθιμα και παραδόσεις. Επίσης θα μπορεί να δίνει, γενικές πληροφορίες για τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, για τη γεωγραφία, για τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τις πρώτες ύλες της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία ιστορικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: 1 χρόνος
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2015
Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2016
Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του έργου μέχρι και δυο (2)
χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: € 400,000

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument