300 μόνιμες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Δείτε παρακάτω πληροφορίες από τις σχετικές προκηρύξεις:

EPSO/AD/356/18 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (AD 5)
Προθεσμία εγγραφής: 10 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 158
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο οι περισσότεροι πτυχιούχοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:
διαμόρφωση πολιτικών,
παραγωγή έργου,
διαχείριση πόρων.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ (δεν απαιτείται προϋπηρεσία): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:088A:FULL&from=EN

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (AD 6):
EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση
EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία
Προθεσμία εγγραφής: 17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: EPSO/AD/340/18 — 20, EPSO/AD/341/18 — 35
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση
Στους οικείους τομείς περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς που καλύπτονται από τη Διεύθυνση F (Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων) της ΓΔ SANTE. Επί του παρόντος, στους εν λόγω τομείς περιλαμβάνονται η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών, καθώς και η προστασία της υγείας [κλινικές δοκιμές σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για ανθρώπινη χρήση και φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών)].
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να ασκούν όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναλύσεις και επισκοπήσεις επίσημων συστημάτων ελέγχου και θα πρέπει να αναμένουν συχνά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, ενδέχεται να εργαστείτε σε τομείς που δεν εμπίπτουν άμεσα στον τομέα ειδίκευσής σας.
EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία
Οι οικείοι τομείς είναι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται την υφιστάμενη νομοθεσία, να ασκούν κανονιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων, να παρακολουθούν τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις στους προαναφερθέντες τομείς.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. (απαιτείται επαγγελματική πείρα): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:097A:FULL&from=EN

EPSO/AD/357/18 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (AD 5)
Προθεσμία εγγραφής: 24 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 80
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο οι περισσότεροι υποψήφιοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Οι ελεγκτές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υπεύθυνοι για δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους απόδοσης και εσωτερικούς ελέγχους. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες εξακρίβωσης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
Η φύση των καθηκόντων απαιτεί ευρύ φάσμα γνώσεων σε τομείς όπως το δίκαιο, η λογιστική, η δημόσια διοίκηση, τα δημόσια οικονομικά και η οικονομία, η διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, η πληροφορική, οι τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ (δεν απαιτείται προϋπηρεσία): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.107.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:107A:FULL

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/300-monimes-8eseis-ergasias-gia-ptyxioyxoys-se-yphresies-ths-eyr/

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής στην Κύπρο ή το Σημείο Επαφής της ΕΕ για συμβουλές σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/

Σχέδιο: Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώσε την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την 2η πρόσκληση ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν τύχουν χορηγίας μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (έκδοση V8, ημερομηνία δημοσίευσης 20/03/2018), στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/sit.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Απριλίου 2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δεύτερης πρόσκλησης. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τα έντυπα υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πριν τις 16 Απριλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22867190, 22867202, 22867180, 22867148 και 22867100.

«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) από την «Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου»

Σας πληροφορούμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας έχουν ανακοινώσει στις 5 Μαρτίου 2018 την Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014 – 2020.
Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.
Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι οι εξής:  Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (τουριστικά καταλύματα και τα μικρά ξενοδοχεία).  Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης (ταβερνών/ εστιατορίων/ καφετεριών / καφενείων κτλ.)  Εμπλουτιστικές δραστηριότητες – Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα (π.χ θεματικά πάρκα).
Δικαιούχοι είναι: α) οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με την υλοποίηση της δράσης τους σε αγροτικές περιοχές, (β) φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, (γ) γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι/αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ. Η λίστα με τις περιοχές παρέμβασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2DBQ4V7
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 – 2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €940.000 από τα οποία τα €498.200 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα €441.800 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου.
Τα έγγραφα της Προκήρυξης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2G4QrwH.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ. Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040 Βορόκληνη Λάρνακα Τηλ: 24815280, Φαξ: 24636817 Email: info@anetel.com

Θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην πρόσληψη νέων διοικητικών υπαλλήλων για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), μέσω της διοργάνωσης γενικού διαγωνισμού βάσει εξετάσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 10 Απριλίου 2018 στον ιστότοπο της EPSO: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el

Η Επιτροπή δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέο οδηγό για να βοηθήσει τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με κονδύλια της ΕΕ, να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Ο οδηγός, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε 23 γλώσσες της ΕΕ μέχρι το τέλος Μαρτίου, καλύπτει τη διαδικασία από το Α έως το Ω, από την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών έως την επιλογή και αξιολόγηση των προσφορών και την εφαρμογή της σύμβασης. Ως εκ τούτου, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο εκτός του πεδίου των κονδυλίων της ΕΕ. Σε κάθε βήμα, η καθοδήγηση περιλαμβάνει συμβουλές για την αποφυγή λαθών, καλές πρακτικές και χρήσιμους συνδέσμους και πρότυπα.

Εξηγεί επίσης πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014, δηλαδή λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες για να διευκολύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δημόσιες προσφορές και τη δυνατότητα εισαγωγής νέων κριτηρίων στην απόφαση ανάθεσης για την επιλογή κοινωνικά υπεύθυνων και καινοτόμων επιχειρήσεων, και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Ένα ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidelines_tender_procedure.pdf

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Επενδύσεων διοχετεύουν πάνω από 450 δισ. Ευρώ στην πραγματική οικονομία της ΕΕ κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, τα μισά από τα οποία επενδύονται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Μια ενημέρωση σχετικά με την καθοδήγηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν κονδύλια της ΕΕ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/

Πηγή: http://europedirect.eliamep.gr/epitropi-dimosievi-odigo-schetika-tis-diadikasies-ypovolis-prosforon-gia-erga-pou-chrimatodotounte-apo-tin-ee/

Το Europe Direct Λάρνακας στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 2018!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup Europe Week) είναι η μεγαλύτερη πολυθεματική εκδήλωση που γίνεται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ 5-9 Μαρτίου 2018. Η RiseTech Media είναι επίσημος συνδιοργανωτής και θα διοργανώσει 4 εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους υποστήριξης και πόρους για επιχειρηματίες και νεοφυής επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν μια καινοτόμα ιδέα στη Λεμεσό (5/3), στη Λευκωσία (6/3), στη Λάρνακα (7/3) και στην Πάφο (8/3).
Την εκδήλωση στην Λάρνακα στηρίζει το Europe Direct Λάρνακας. Η εκδήλωση της Λάρνακας θα διεξαχθεί στο νέο Youth MakerSpace Larnaka.

Το Startup Europe Week δημιουργήθηκε για να παρουσιάζει τρόπους τοπικής υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Διότι η περιφερειακή πολυμορφία και η τοπική πολιτική σε μια πόλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από την παροχή βοήθειας στους επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις, στην παροχή επιχορηγήσεων ή επιβολή φόρων. Για το λόγο αυτό, η λήψη τοπικής προοπτικής είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρηματιών στην Ευρώπη.
Το 2017, #SEW17 είχε 280+ συνδιοργανωτές να οργανώνουν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε 40+ χώρες. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας των εκδηλώσεων 100.000 επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη παρευρέθηκαν και καταγράφηκαν 18 εκατομμύρια + εμφανίσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.
Το 2018, η #SEW18 θα διεξαχθεί μεταξύ 5-9 Μαρτίου, με προγραμματισμένα 300+ εκδηλώσεις. Η SEW έχει τώρα συμμετοχή 50+ χωρών και επεκτείνεται πέρα από την Ευρώπη για να συμπεριλάβει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Στο πνεύμα ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να είναι συνδεδεμένες, το #SEW18 θα ξεκινήσει με μια κοινή εκδήλωση μεταξύ δύο τοπικών οικοσυστημάτων: της Vitoria-Gasteiz στην Ισπανία και του Brasov στην Ρουμανία.
Φέτος, η RiseTech Media είναι ένας από τους επίσημους συνδιοργανωτές και θα διοργανώσει τέσσερις εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους τοπικής υποστήριξης και πόρους που διατίθενται για νεοφυείς επιχειρηματίες στην Κύπρο. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης είναι ανοιχτές σε όσους εργάζονται με νεοσύστατες εταιρείες ή επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες καινοτομίας ή οποιοδήποτε που έχει μια καινοτόμα ιδέα και θέλει να την κάνει πράξη, ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 5-8 Μαρτίου και συμμετέχουν νεοφυείς επιχειρηματίες, τοπικοί και ξένοι επενδυτές σαν ομιλητές όπως ο Παναγιώτης Φιλίμης (CyRIC/Gravity Incubator), Γιάννης Μενελάου (Lykke), Ναταλία Δημητρίου (Bandster) και ο συνιδρυτής της RiseTech και startup/tech blogger του DisruptCyprus.com Panis Pieri.

Η εκδήλωση θα είναι στην Αγγλική γλώσσα, είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων. Εγγραφείτε μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
7 Μαρτίου 2018
#SEW18 Larnaca: Join the disruptive side of startups
https://www.f6s.com/sew18larnaca
Για να βρείτε άλλες εκδηλώσεις του SEW σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.f6s.com/sew18

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.
Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές)
Κατηγορία: Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση)
Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Αναφέρεται: Εκτελεστικό Διευθυντή Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 
Μισθοδοσία:
To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Ενημερώνεται για τις διάφορες πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύρια προτεραιότητα τους τομείς και πολιτικές που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Συλλέγει και διεξάγει ανάλυση και προώθηση πληροφόρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας στα μέλη του οργανισμού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
Δημιουργεί προσβάσεις και σχέσεις με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να λειτουργεί προδραστικά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό πολιτικών ή/και προγραμμάτων που διαμορφώνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ.
Έχει συνεχή επαφή με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και συντονίζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την αξιοποίηση πληροφοριών ή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσε να αναπτύξει τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, όσο και τα μέλη του.
Δημιουργεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του έργου των μελών και τη δημιουργία συνεργασιών.
Συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα στις Βρυξέλλες και στις ομάδες εργασίας τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Διοργανώνει / συμμετέχει σε brokerage & matchmaking εκδηλώσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών έργων.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία (οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα ληφθούν υπόψη).
Ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να τις παρουσιάζει με ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα και με συνοπτικό τρόπο.
Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. 
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
Εμπειρία στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ ή σε άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.
Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 
Σημειώσεις:
Η έδρα του υπαλλήλου θα είναι οι Βρυξέλλες, αλλά δύναται να καλείται στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακρατικών έργων, στα οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Ο/Η Λειτουργός που θα προσληφθεί, θα εργάζεται με βάση το ωράριο που επικρατεί στο Γραφείο Βρυξελλών (πενθήμερο με 38 ώρες εβδομαδιαίως).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων και προθεσμιών σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eoc.org.cy.

Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited στα πλαίσια Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, συνολικού ύψους €125.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Master´s Degree in Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA) από το ΕΝΙ Corporate University. Σημειώνεται επίσης πως όλα τα έξοδα όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα διαμονής και συντήρησης θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page
https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00

Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2018 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2019.
Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2018.

Δεκτές αιτήσεις θα γίνουν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018, ενώ μέχρι €60.000 το κόστος στήριξης κάθε ομάδας

Το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων IDEA συνεχίζει να στηρίζει τους νέους που φιλοδοξούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για σύσταση και δημιουργία πρωτοπόρων επιχειρήσεων

Το IDEA ξεκινά σύντομα τον τρίτο κύκλο ομάδων και δέχεται αιτήσεις από νέους και φιλόδοξους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετατρέψουν την καινοτόμο ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση.

Το IDEA είναι μη-κερδοσκοπικό και έχει στόχο, αφενός την δημιουργία επιτυχημένων startups και αφετέρου να συμβάλει δυναμικά στην εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στα startups που φιλοξενούνται στο IDEA παρέχεται:
-ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχείρησης,
-μέντορινγκ από καταξιωμένους επιχειρηματίες,
-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικά νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίας (ICT),
-πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές εγκαταστάσεις,
-επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφή με επιχειρηματίες του κλάδου τους,
-δικτύωση με άτομα-κλειδιά,
-πρόσβαση σε επενδυτές στην κατάλληλη χρονική στιγμή
-καθοδήγηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα
και αρχικό κεφάλαιο (seed capital) ύψους €12,000 από την Τράπεζα Κύπρου.
Το IDEA θα αποκτά 5% μετοχικό κεφάλαιο στην κάθε εταιρία, εξασφαλίζοντας έτσι τη επιτυχή συνέχιση του έργου του για στήριξη νεαρών επιχειρηματιών και στους επόμεους κύκλους
Το IDEA στοχεύει σε μικρές ομάδες (2 – 5 άτομα) με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προτάσεις για «Financial Technology – Fintech» αλλά είναι ευπρόσδεκτες αιτήσεις απ’ όλους τους τομείς της οικονομίας, φθάνει να έχουν έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς.
Το IDEA αποτελεί πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και του Cyprus International Institute of Management (CIIM). Διαθέτει επίσης και ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών εταίρων που το στηρίζουν: Innovation / Leo Burnett, CYTA, Deloitte και το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε.

Το IDEA διαθέτει επίσης ισχυρούς δεσμούς με το οικοσύστημα καινοτομίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένου του Ισραήλ όπου πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις.
Δεσμοί διατηρούνται επίσης με τις διπλωματικές αποστολές χωρών που χαρακτηρίζονται για το ενδιαφέρον τους και στήριξη τους στον τομέα της καινοτομίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του IDEA. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ideacy.net ή τηλεφωνήστε στο 22128144 ή στείλτε email στο info@ideacy.net.