ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ζητά να προσλάβει μία/ένα (1) Λειτουργό και δύο (2) Βοηθούς Λειτουργούς. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υπογράψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος.

​Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/08/2021, 12:00 το μεσημέρι.
https://www.epcr.org.cy/lep2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ-Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει προκηρύξει τη διαδικασία ανάθεσης του σχεδιασμού των εκδόσεων του. Περισσότερες λεπτομέρεις στο πιο κάτω link:
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/layout-and-design-cedefop-publications-and-communication-activities?src=email&freq=weekly

Κενές Θέσεις Εργασίας στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

1.Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (λήξη 07/03/2021)
2.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (λήξη 07/03/2021)
3.Κενή Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων (λήξη 07/03/2021)
4.Κενή Θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου (λήξη 07/03/2021)
https://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=39676&t=156

Open for applications – Administrators in the field of external relations

The “Administrators in the field of external relations” selection procedure is now open!

You can find all the relevant information about this selection here.
Reference number:
EPSO/AD/382/20 – AD5
EPSO/AD/382/20 – AD7
Post date : 10/09/2020 – 12:14
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-external-relations_en

104 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να παρέχουν κυρίως νομικές συμβουλές, να διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ποιότητα της διατύπωσης νομικών πράξεων ή προτάσεων για νομικές πράξεις, να διεξάγουν εκτεταμένη νομική έρευνα και ανάλυση και να ενεργούν ως εκπρόσωποι του οικείου θεσμικού οργάνου σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις:
15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A250A%3AFULL

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — Ελεγκτές/ελέγκτριες στους τομείς i) των μαθηματικών και της στατιστικής — ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων και δικτύων, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών και της εξόρυξης διεργασιών — Έκτακτο προσωπικό (βαθμοί AD 5 — AD 9)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

—να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
—να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
—να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις, και—να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Σπουδές:
Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού:—για τους βαθμούς AD 5 — AD 6, επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα, σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών ή της στατιστικής, ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/ δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών·ή—για τους βαθμούς AD 7 έως AD 9, επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα, σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών ή της στατιστικής, ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών.Σημειωτέον ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο διπλώματα που έχουν απονεμηθεί από κράτος μέλος της ΕΕ ή που συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοδυναμίας που εκδίδει η αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ.

Επαγγελματική πείρα: Κατά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει επίσης να διαθέτουν:—τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 5· ή—τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 6· ήτουλάχιστον επτά (7) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 7· ή—τουλάχιστον δέκα (10) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 8 ή—τουλάχιστον δεκατρία (13) έτη συναφούς επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχει-ρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 9.

Γλωσσικές γνώσειςΔεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική αποτελούν τις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου, απαιτείται καλή γνώση μίας εξ αυτών (η κατανόηση, καθώς και η γραπτή και προφορική έκφραση, πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον αντίστοιχου του C1).Η γνώση πρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

https://e-candidatures.gestmax.fr/842/1/call-for-expressions-of-interest-auditors?fbclid=IwAR3hxxaepV51WfEjExdGUZkr0OddCqzRPdPxoQObLfkQLdG90Kx7CyKQFG0

535 Θέσεις Εργασίας για Γραμματείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μισθός: €2,561 & €3,279)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Η παρούσα προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.

Αριθμός επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά κατηγορία καθηκόντων:

Βαθμός SC 1: 328

Βαθμός SC 2: 207

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_211_A_0001&from=EL

Θέσεις εργασίας σε Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.Senior Agent – Requirements Engineering
Europol,Holland
Deadline : 15 Jun 2020

2.Senior Mandate Corporate Administration Officer
European Investment Fund,Luxembourg
Deadline : 20/05/2020

3.Senior Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

4.(Associate) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

5.(Associate) Policy Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 29th May 2020

6.(Associate) Data Governance Officer – Data Quality
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 5th June 2020

7.(Associate) Emerging Market Loan Pricing and Product Development Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 8th June 2020

8.(Senior) Emerging Market Loan Pricing and Product Development Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 8th June 2020

9.Policy Officer Strategic Communications
European Union Agency for the Cooperation of EnergyRegulators,Slovenia
Deadline : 31/05/2020

10.Policy Officer Strategic Communications
European Union Agency for the Cooperation of EnergyRegulators,Slovenia
Deadline : 31/05/2020

11.(Senior) Mandate Corporate Administration Officer
European Investment Fund,Luxembourg
Deadline : 20/05/2020

12.(Senior) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

13.(Associate) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

14.(Senior) Banking and Finance Lawyer – Qualified in French Law
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 27th May 2020

15.(Junior/Senior) Banking and Finance Transactions Lawyer(s)
European Investment Fund,Luxembourg
Deadline : 21/05/2020

16.Policy Officer Strategic Communications
European Union Agency for the Cooperation of EnergyRegulators,Slovenia
Deadline : 31/05/2020

17.(Senior) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

18.(Associate) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

19.(Associate) Complaints Mediation Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 2nd June 2020

20.Policy Officer Strategic Communications
European Union Agency for the Cooperation of EnergyRegulators,Slovenia
Deadline : 31/05/2020

21.(Associate) Emerging Market Loan Pricing and Product Development Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 8th June 2020

22.(Senior) Emerging Market Loan Pricing and Product Development Officer
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 8th June 2020

23.(Senior) Mandate Corporate Administration Officer
European Investment Fund,Luxembourg
Deadline : 20/05/2020

24.(Associate) Data Governance Officer – Data Quality
European Investment Bank,Luxembourg
Deadline : 5th June 2020

Πηγή: http://career.duth.gr/portal/?q=node/93236#.XrkciMCEbIU

Περίοδος πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Έχεις τελειώσει τις σπουδές σου στην Νομική και θέλεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου κάνοντας πρακτική άσκηση; Αν ναι, τότε κάνε αίτηση τώρα για τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ως εκπαιδευόμενος/η θα εργάζεσαι υπό την άμεση επίβλεψη νομικού συμβούλου και θα είσαι υπεύθυνος/η για την διερεύνηση καταγγελιών ή/και την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή.

Για να κάνεις αίτηση πρέπει:

να είσαι υπήκοος ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

να έχεις πανεπιστημιακό πτυχίο στη νομική , και να είσαι σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής σου κατάρτισης ή έρευνας στο κοινοτικό δίκαιο.

να είσαι σε θέση να εργάζεσαι σε τουλάχιστον δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας . Η γνώση της γαλλικής και της αγγλικής, οι οποίες είναι οι γλώσσες εργασίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, είναι απαραίτητη.

Κάνε αίτηση μέχρι τις:

31 Μαρτίου 2020

Διάρκεια: Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια 4 μηνών με παράταση μέχρι και τους 12 μήνες.

Επίδομα: περίπου 1200 € για τις Βρυξέλλες ή 1400 € για το Στρασβούργο. Επιπλεόν, θα προσφερθεί επίδομα στέγασης και κάλυψη αεροπορικών εξόδων.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ombudsman.europa.eu/el/office/careers

7 θέσεις πρακτικής άσκησης με μηνιαίο επίδομα €1595

Το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού προσφέρει 7 θέσεις πρακτικής άσκησης. Το Γραφείο είναι η γραμματεία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Επιχορηγήσεων και Νορβηγικών Επιχορηγήσεων και πρόσκειται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθέρων Συναλλαγών στις Βρυξέλλες.

Μηνιαίο Επίδομα: €1595. Επιπλέον προσφέρεται και διαμονή.
Τοποθεσία: Βρυξέλλες
Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2020 – 31 Αυγούστου 2021
Προθεσμία: 01 Μαρτίου 2020″
https://jobs.efta.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=564&p_web_page_id=412613
#πρακτική_άσκηση #internships