Άνοιξαν 30 θέσεις εργασίας για το Βοηθητικό Προσωπικό στον τομέα των κοινοβουλευτικών εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 12.00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) στις 13 Ιανουαρίου 2015.

Ενδεικτικός μηνιαίος βασικός μισθός εκκίνησης: 3.424 ευρώ (βάσει των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα).

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/12/04/open-for-applications-epsoast13414

Κάντε εδώ την αίτηση σας http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/parliamentary-work/startyourapplication-page/index_en.htm

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED, η οποία εδρεύει στη Μασσαλία, έχει προκηρύξει 2 θέσεις εργασίας

 1. Λειτουργός Επικοινωνίας.
 2. Λειτουργός Επικοινωνίας (Εκπαιδευόμενος).

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 28/11/2014 

Όλες οι λεπτομέρειες για τις 2 θέσεις εργασίας είναι στην ιστοσελίδα http://www.programmemed.eu/en/information-center/vacancies-and-public-procurements.html

Η αίτηση πρέπει να σταλεί στην αγγλική και στην γαλλική γλώσσα.

20 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

edps

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων επιπέδου «διοικητικών υπαλλήλων» στο πλαίσιο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αναπτύσσουν νέες πολιτικές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα την εφαρμοστέα νομοθεσία περί στρατολογίας.

Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Πανεπιστημιακό πτυχίο στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα (πτυχίο) που περιλαμβάνει ειδίκευση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (IAPP, EIPA, GDD ή ισοδύναμη πιστοποιούμενη με εξέταση), παράλληλα με τους τίτλους και τα διπλώματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Επιπλέον της επαγγελματικής εμπειρίας η οποία χρειάζεται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμισι έτους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων αποκτηθείσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή σε εθνική αρχή προστασίας των δεδομένων ή στην εθνική δημόσια διοίκηση.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμισι έτους στον τομέα της σύνταξης γνωμών, αποφάσεων ή συμπερασμάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα προστασίας των δεδομένων, επιπλέον αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Επαγγελματική πείρα στην εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τους προηγούμενους ελέγχους, διαβουλεύσεις και καταγγελίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της σύνταξης γνωμών σχετικών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που απαιτείται στο κριτήριο 5).

Επαγγελματική πείρα στον τομέα των ερευνών ή ελέγχων για την ανάλυση της συμφωνίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τους ισχύοντες κανόνες.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης τους για την προστασία των δεδομένων.

Προθεσμία: 9 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικός σύνδεσμος: eur-lex.europa.eu

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/11/06/open-for-applications-epsoad29414/

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/epso/doc/upcomingcompetitions_en.pdf

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Ευκαιρίες Εργοδότησης

kentriki_trapeza

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων εργοδότησης ορισμένης διάρκειας, για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος, στο Τμήμα Εποπτείας και Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Ανακοίνωση – Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 14:30 στις 24 Οκτωβρίου 2014, ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη σχετική αίτηση (MS Excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ανακοίνωση της θέσης.

Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στη σχετική αίτηση. Δικαιολογητικά έγγραφα να μην υποβληθούν στο παρόν στάδιο. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του συνημμένου εντύπου (MS Excel) δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας. Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν απαραιτήτως δικαιολογητικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στην αίτησή τους προσόντα και πείρα (σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/ες).

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τη λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.

http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/BSRD2014B.pdf

Πληρωμένη μαθητεία (EUR 1 223,26 ) στην Υπηρεσία Μεταφράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο για 5 μήνες

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Προθεσμία Υποβολής: 15 Νοεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στη Βιέννη, έχει προκηρύξει θέση εργασία για Λειτουργό Έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες στο link http://bit.ly/1vmoR06

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2014

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη παροχή υπηρεσιών για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό θα περιλαμβάνει την προώθηση μέσω του web και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δικτύωση των υφιστάμενων καναλιών προώθησης για να ενισχύσει τη θέση της της Ευρώπης ως προορισμού σπουδών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/education/calls/tender-24-2014_en.htm

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2014

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες 10/09/2014

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός της θέσης ανέρχεται σε €56.000. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών και αναθεωρείται κάθε χρόνο με την ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές.
 2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει σχετικές μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 4. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867240.

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιόχειρα από τους ενδιαφερομένους στο Έντυπο Γεν.6, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.psc.gov..cy και να υποβληθούν προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 29 Σεπτεμβρίου, 2014 στη Ταχυδρομική Διεύθυνση Α. Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία.

Θέσεις εκπαίδευσης και τοποθετήσεις κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ονειρευτήκατε να γίνετε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χώρα σας; Ξεκινήστε κάνοντας αίτηση για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης για απόφοιτους πανεπιστημίου ή τοποθέτηση κατάρτισης και πάρτε μιά ιδέα για το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο.

Θέσεις εκπαίδευσης για απόφοιτους Πανεπιστημίου

Οι επ’αμοιβής θέσεις εκπαίδευσης Robert Schuman traineeships (γενική επιλογή και επιλογή δημοσιογραφίας) είναι ανοικτές για απόφοιτους Πανεπιστημίου μόνο. Ο σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία στους απόφοιτους να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να πάρουν μια ιδέα για το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο.

Όλοι οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους πανεπιστημίου, πρέπει να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Για την επιλογή της δημοσιογραφίας, θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα ή προσόντα στη δημοσιογραφία.

Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, μπορούν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για μια από τις δύο επιλογές άσκησης. Η περίοδος της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης διαρκεί 5 μήνες και αρχίζει την 1η Μαρτίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση:

 • από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα) για την άσκηση του Μάη της επόμενης χρονιάς,
 • από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα) για την άσκηση που ξεκινά τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς

Τοποθετήσεις Κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης τοποθετήσεις κατάρτισης σε νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι:

 • έχουν ένα πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή
 • έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή τεχνική εκπαίδευση σε ένα ισοδύναμο επίπεδο.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους που οφείλουν να ολοκληρώσουν μια περίοδο τοποθέτησης κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους.

Τοποθετήσεις κατάρτισης διαρκούν συνήθως μεταξύ 1 και 4 μήνες. Μπορείτε να κάνετε αίτηση:

 • μέχρι την 1η Οκτωβρίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 30 Απριλίου)
 • μέχρι την 1η Φεβρουαρίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ 1ης Μαΐου και 31 Αυγούστου)
 • μέχρι την 1η Ιουνίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, https://europa.eu/youth/cy/article/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%

B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%

CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE

%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%

CE%B9%CE%BF_el