Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 17 Ιουνίου 2014 προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανώτερη διοικητική θέση), να γνωρίζουν άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια δεύτερη, και τέλος, να είναι σε θέση να συμπληρώσουν την πλήρη πενταετή θητεία πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη της Επίσημης Εφημερίδας: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:185A:FULL&from=EL

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων».

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων» συνολικού προϋπολογισμού €5.000.000. Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα €5.000.000.

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ ) που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, ως εξής:

α) Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €5.000 στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κάτω των (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

β) Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €6.000 στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πέραν των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για νέους»

Το σχέδιο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στις εταιρείες οι οποίες προωθούν την εργοδότηση νέων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και να λάβει το οικονομικό πλεονέκτημα, που ανέρχεται στις 50 μονάδες βάσης σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που το ΣΠΙ θα χρέωνε γι’ αυτό το δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 1. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) νεαρό άτομο (ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες, περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου, ή
 2. ο δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα, ή
 3. ο δικαιούχος έχει ενεργό συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινών πρακτικών ασκήσεων).
 • «Νεαρό άτομο» θεωρείται το άτομο μεταξύ 15 και 25 χρονών τη στιγμή που επωφελείται του σχετικού γεγονότος (εργοδότηση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).

Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, το ΣΠΙ θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Απασχόλησης για τους Νέους»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.euloans.coop.com.cy/el/πρόγραμμα_θέσεις_εργασίας_για_νέους.html

Διαγωνισμός για μεταφραστές ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε τη διοργάνωση διαγωνισμού για πρόσληψη μεταφραστών ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου, στον δικτυακό τόπο της EPSO.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε

 1. Γλωσσομαθείς με γνώσεις μετάφρασης και θεματική εξειδίκευση.
 2. Επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, με κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Διεύθυνσης Μετάφρασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση DGT-Athens@ec.europa.eu

Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσφέρει έναν αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης γενικά πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή τη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι ασκούμενοι πρέπει:

 • να είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της ΕΕ
 • να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα στη διερμηνεία συνεδρίων, ενδεχομένως να συμπληρώνεται από ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμή επαγγελματική εμπειρία.
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, μια καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας συνιστάται ιδιαίτερα.

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση (από 10 μέχρι 12 εβδομάδες).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Απριλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 13 Μαΐου 2014 για Βοηθούς στον τομέα της ασφάλειας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/security/index_en.htm

275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προ-σωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων Γραμματέων (βαθμοί SC 1 και SC 2) για τις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες προσλήψεις στον βαθμό SC 2 θα γίνουν για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 18 Μαρτίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται συνήθως στο κράτος μέλος της ΕΕ που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/secretaries/index_en.htm

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 1. Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα.
 2. Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 49 Άτομα.
 3. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
 4. Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014
 5. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς
 6. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument ) και στην ιστοσελίδα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (http://www.hrdauth.org.cy).

Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογούν Προτάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (2014 – 2020) – «Ορίζοντας 2020» ([1]) και το ειδικό του Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») και το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014 – 2018) με το οποίο συμπληρώνεται το Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» – για την έρευνα και την καινοτομία (Πρόγραμμα Ευρατόμ) (συλλογικά «Ορίζοντας 2020») και το Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (ΤΕΑΧ) ([2]).

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html)

 

([1])  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.  Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται πριν     την αναμενόμενη θέσπιση και έναρξη ισχύος του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».  Κατά συνέπεια, η πρόσκληση θα παράγει πλήρως αποτελέσματα μετά την έναρξη ισχύος του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020», και αφού επαληθευθεί ότι οι διατάξεις οι οποίες αφορούν τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεν έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις.  Η δημοσίευση της πρόσκλησης πριν από τη θέσπιση του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» δεν γεννά δικαίωμα αξίωσης κατά της Επιτροπής.

([2]) Απόφαση του Συμβουλίου 2008/376/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2008, για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα, ΕΕ L 130 της 20.5.2008, σ. 7.

Θέσεις Εργασίας

 1. HP Policy Officer-European Securities and Markets Authority
 2. Auditor-European Central Bank
 3. Adviser- European Central Bank
 4. Social Media and Outreach Officer- European Ombudsman
 5. Deputy Head of the Supervisory Law Division- European Central Bank