WiFi4EU: registration opens for EU financing of free wireless internet hotspots in public spaces

WiFi4EU: registration opens for EU financing of free wireless internet hotspots in public spaces. Municipalities can now register for EU financing of free wireless internet hotspots in public spaces → http://europa.eu/!fu68xN