112- Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Διεύρυνση της ΕΕ. Πως ένα κράτος γίνεται μέλος της ΕΕ