112- Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ