67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

Μισθός:
Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους».
Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες καθηκόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε μία κατηγορία καθηκόντων ανά διαγωνισμό.
Κατηγορία καθηκόντων:
Συντονιστές/τεχνικοί ειδικευμένοι στον τομέα της κατασκευής κτιρίων
Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία
Βοηθοί υπάλληλοι στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία/της ασφάλειας των κτιρίων
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας,
Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
Να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικοί Υπάλληλοι:  — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) μηχανολογίας ή αρχιτεκτονικής, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
EPSO/AST/141/17 – Βοηθοί Υπάλληλοι:  Όλες οι κατηγορίες καθηκόντων: — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο στην ασφάλεια κτιρίων, την ασφάλεια στην εργασία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την κτιριακή τεχνολογία ή σε άλλον τομέα που συνδέεται άμεσα με τα καθήκοντα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων ή — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις δευτεροβάθμιες σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα το οποίο δίνει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
Μισθός:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
EPSO/AST/141/17 – Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2630/description_el