Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία

Πόσιμο νερό: Διασφάλιση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για τη δημόσια υγεία και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στην εφαρμογή επιτυχημένων ενωσιακών πολιτικών και κανόνων για το πόσιμο νερό εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Η Επιτροπή επικαιροποίησε την οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 (οδηγία για το πόσιμο νερό), η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα πρότυπα ασφάλειας, εισάγει μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα υδροδότησης, θεσπίζει κατάλογο επιτήρησης των αναδυόμενων ουσιών καθώς και διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Η νέα οδηγία περιέχει διατάξεις για τις διαρροές νερού, καθώς σήμερα, κατά μέσο όρο, το 23% των επεξεργασμένων υδάτων στην ΕΕ χάνεται κατά τη διανομή του νερού. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης νέες διατάξεις που απαιτούν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους, και ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν τις εν λόγω νέες διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 12 Ιανουαρίου 2023. Μέχρι σήμερα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας και, ως εκ τούτου, θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές.

 

Εταιρικό δίκαιο: Κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Τον Νοέμβριο του 2019, η οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 τροποποίησε την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και θέσπισε νέους κανόνες για να βοηθήσει τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά βάσει εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διευκολύνουν τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα διασφαλίσεις κατά των καταχρήσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι κανόνες θα τονώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και θα λάβουν σήμερα προειδοποιητική επιστολή: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία

Cyprus Forum Cities

Το Oxygono σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σας προσκαλούν στο πρώτο Cyprus Forum Cities το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Απριλίου και Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 στη Λεμεσό.

Με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT Larnaca

Για περαιτέρω πληροφορίες για την ατζέντα του συνεδρίου, στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://cities2023.cyprusforum.cy/agenda_draft/

Εγγραφές: https://cities2023.cyprusforum.cy/save-your-seat/

 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχέδια για έναν κλιματικά ουδέτερο κτιριακό τομέα έως το 2050

  • Από το 2028 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα
  • Μέτρα για το κόστος ενέργειας και την κλιματική αλλαγή
  • Ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών
  • Τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Από το 2026 τα δημόσια κτίρια και από το 2028 όλα τα νέα κτίρια θα είναι μηδενικών εκπομπών © AdobeStock/Lichtwolke99   
Από το 2026 τα δημόσια κτίρια και από το 2028 όλα τα νέα κτίρια θα είναι μηδενικών εκπομπών © AdobeStock/Lichtwolke99

Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την αύξηση του ρυθμού των ανακαινίσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ως στόχο να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ έως το 2030 και να καταστήσει τον τομέα κλιματικά ουδέτερο έως το 2050. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί το ποσοστό ανακαίνισης των ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων, καθώς και να παρέχονται καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων γενικότερα.

Στόχοι μείωσης των εκπομπών

Από το 2028 όλα τα καινούρια κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αντίστοιχη προθεσμία για κτίρια που στεγάζουν, χρησιμοποιούνται, ή ανήκουν σε δημόσιες αρχές θεσπίζεται για το 2026. Όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τεχνολογίες συλλογής ηλιακής ενέργειας έως το 2028, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ενώ τα κτίρια κατοικιών που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση θα έχουν προθεσμία έως το 2032.

Στην κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G, τα κτίρια κατοικιών θα πρέπει να επιτύχουν την κατάταξή τους, τουλάχιστον, στην κατηγορία Ε έως το 2030 και στην D έως το 2033. Η κατηγορία G αντιστοιχεί στο 15% των κτιρίων ενός κράτους μέλους με τις χειρότερες επιδόσεις. Τα μη οικιστικά και τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες έως το 2027 και το 2030 αντίστοιχα. Η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης (η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή μονωτικών εργασιών ή βελτίωσης του συστήματος θέρμανσης) θα πραγματοποιείται όταν ένα κτίριο πωλείται ή υποβάλλεται σε σημαντική ανακαίνιση ή, εάν ενοικιάζεται, όταν υπογράφεται νέο συμβόλαιο μίσθωσης.

Τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη στα λεγόμενα εθνικά σχέδια ανακαίνισης.

Μέτρα στήριξης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς στήριξης που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να δημιουργήσουν σημεία δωρεάν πληροφόρησης και να θεσπίσουν προγράμματα ανακαίνισης με ουδέτερο κόστος. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν χρηματοδότηση που θα πριμοδοτεί τις ριζικές ανακαινίσεις, ιδίως για τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, ενώ εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Ποιοι εξαιρούνται από τους νέους κανόνες

Από τους νέους κανόνες θα εξαιρούνται τα κτίρια μνημειακού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να αποφασίζουν να εξαιρούνται κτίρια που προστατεύονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή ιστορική τους αξία, τεχνικά κτίρια, κτίρια που χρησιμοποιούνται προσωρινά, καθώς και εκκλησίες και χώροι λατρείας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξαιρούν τις δημόσιες κοινωνικές κατοικίες, όπου οι ανακαινίσεις θα οδηγούσαν σε αυξήσεις ενοικίων που δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τους νέους στόχους σε περιορισμένο ποσοστό κτιρίων ανάλογα με την οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα των ανακαινίσεων και τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ciarán Cuffe (Πράσινοι, Ιρλανδία) δήλωσε: «Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας μας εφιστά την προσοχή στην ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ευρώπη θα μειώσει τους λογαριασμούς μας αλλά και την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές. Θέλουμε η οδηγία να ελαττώσει την ενεργειακή φτώχεια και τις εκπομπές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλύτερης ποιότητας εσωτερικούς χώρους για την υγεία όλων. Η αναπτυξιακή αυτή στρατηγική για την Ευρώπη θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες καλής ποιότητας δουλειές σε τοπικό επίπεδο στους τομείς των κατασκευών, των ανακαινίσεων, αλλά και των ΑΠΕ, βελτιώνοντας την ευμάρεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων».

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του με 343 ψήφους υπέρ, 216 ψήφους κατά και 78 αποχές. Οι ευρωβουλευτές θα αρχίσουν τώρα διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να συμφωνήσουν επί της τελικής μορφής της νομοθεσίας.

Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40% της ενεργειακής μας κατανάλωσης και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55». Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα που εγκρίθηκε το 2021 κατοχύρωσε στο ευρωπαϊκό δίκαιο τόσο τους στόχους για το 2030 όσο και τους στόχους για το 2050.

Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση άνω των 116 εκατ. ευρώ για τα στρατηγικά έργα του νέου προγράμματος LIFE. Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, επιπλέον των εθνικών πόρων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να εφαρμόσει επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Υποστηρίζουν επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης και συμβάλλουν στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οκτώ μεγάλα έργα σε επτά κράτη μέλη

Τα έργα αυτά καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης: Στο Βέλγιο, οι εταίροι του έργουB4B LIFE θα διευρύνουν τις προστατευόμενες περιοχές, θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και θα αναπτύξουν σχέδια δράσης για οικοτόπους και είδη ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομάδα του έργου Wetlands Green LIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τις προστατευόμενες περιοχές, τους οικοτόπους και τα είδη στην Πολωνία. Θα δοθεί έμφαση σε έλη, τυρφώνες και υγροβιότοπους σε διάφορους τόπους Natura 2000. Και τα δύο έργα στηρίζουν επίσης την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά καιτους οικοτόπους .

Ποιότητα και διαχείριση των υδάτων: Το έργο LIFE Living Rivers στη Σλοβακία θα διατηρήσει την ποιότητα των υδάτων, θα προστατεύσει τους φυσικούς οικοτόπους και τα αυτόχθονα είδη και θα προωθήσει την αειφόρο δασοκομία και διαχείριση της αλιείας. Το έργο θα συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η ομάδα που εργάζεται για το PlastLIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή του χάρτη πορείας για τα πλαστικά στη Φινλανδία. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά, τη μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσης πλαστικών, καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η ομάδα έργου LIFESIP AdaptEs της Εσθονίας θα ενισχύσει την ικανότητα της χώρας για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του «αναπτυξιακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Στην Ισπανία, η ομάδα έργου LIFE eCOadapt50 θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλώντας τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις να εμπλακούν σε τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εταίροι του έργου LIFE Climax PO στην Ιταλία θα δοκιμάσουν την κλιματικά έξυπνη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού και θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Τα τρία αυτά έργα στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή.

 

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: η ομάδα LIFE AFTER COAL PL θα συμβάλει στην εφαρμογή της «Στρατηγικής της Πολωνίας για κλιματική ουδετερότητα Eastern Wielkopolska 2040» (RSCN), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και των μεταφορών. Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

Ιστορικό

Τα στρατηγικά έργα για τη φύση και τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα βασίζονται στην επιτυχία των ολοκληρωμένων έργων (ΟΕ) του LIFE, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ 2014 και 2020.

Τα στρατηγικά έργα για τη φύση και τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να ενσωματώσουν τους στόχους της πολιτικής τους για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα συμβάλλουν σε εθνικές, περιφερειακές ή τομεακές στρατηγικές για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εφαρμογή χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Χάρη σ’ αυτό γίνονται πράξη από το 1992 ιδέες για την οικολογία και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα σε όλη την Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Για την περίοδο 2021–2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60 %, μέχρι το ποσό των 5,4 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει και το νέο υποπρόγραμμα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Τη διαχείριση του προγράμματος LIFE έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Για περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγικά έργα LIFE – σύντομες περιγραφές

Πρόγραμμα LIFE

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

 

Αιτήσεις για το DiscoverEU ανοίγουν στις 15 Μαρτίου 2023 Είσαι 18 ετών και διαμένεις νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Erasmus+; Ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ευρώπη!

https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/discovereu-applications-open-15-march-2023-2023-02-16_el

 

Τι είναι το DiscoverEU;

Το DiscoverEU είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσα από μαθησιακές εμπειρίες. Θα ανακαλύψεις τα εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης και την ποικιλία των πόλεων και των χωριών της ταξιδεύοντας κυρίως σιδηροδρομικώς (αν και προβλέπονται εξαιρέσεις για να διευκολύνεται η συμμετοχή και όσων ζουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές). Μπορείς να λάβεις μέρος στους δύο γύρους υποβολής αιτήσεων που ανοίγουν κάθε χρόνο. Στα άτομα των οποίων η αίτηση γίνεται δεκτή χορηγείται ταξιδιωτικό πάσο.

Εάν είσαι 18 χρονών και διαμένεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μία από τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία, το DiscoverEU σού προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχεις σε μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα σου επιτρέψει να εξερευνήσεις την πολυμορφία της Ευρώπης, να μάθεις για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να έρθεις σε επαφή με άτομα απ᾿ όλη την ήπειρο. Επιπλέον, το DiscoverEU θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις δεξιότητες ζωής σημαντικές για το μέλλον σου, όπως ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση και ανοιχτό πνεύμα απέναντι σε άλλους πολιτισμούς.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα λάβουν ευρωπαϊκή κάρτα νέων DiscoverEU, η οποία θα τους παρέχει εκπτώσεις για πολιτιστικές επισκέψεις, δραστηριότητες μάθησης, αθλητισμό, τοπικές μεταφορές, στέγαση, φαγητό κ.λπ.

Τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι κανόνες που απαγορεύουν το κυνήγι πτηνών με χρήση μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους

Η χρήση μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους απαγορεύεται από χθες στην ΕΕ χάρη στους νέους κανόνες που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία της υγείας των υγροτόπων της ΕΕ και θα αποτρέψουν τον θάνατο περίπου 1 εκατομμυρίου πτηνών που πεθαίνουν από δηλητηρίαση από μόλυβδο κάθε χρόνο. Ο κανονισμός απαγορεύει την εκτόξευση και την κατοχή μολύβδινων σκαγιών σε απόσταση 100 μέτρων από υγρότοπους, διασφαλίζοντας ότι αντ’ αυτών θα χρησιμοποιούνται μη τοξικά πυρομαχικά. Εκτιμάται ότι σήμερα πάνω από 4.000 τόνοι μολύβδου που απελευθερώνονται από μολύβδινα σκάγια καταλήγουν κάθε χρόνο σε υγρότοπους της ΕΕ. Ο μόλυβδος είναι τοξική ουσία η οποία, όταν απελευθερώνεται στο περιβάλλον, μολύνει τόσο το έδαφος όσο και το νερό. Η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως των παιδιών. Ο περιορισμός στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.  

Ένας πρόσθετος φάκελος επιβολής περιορισμών όσον αφορά τον μόλυβδο σε πυρομαχικά και αλιευτικά εργαλεία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα διαβιβάσει τη γνώμη των επιστημονικών επιτροπών του σχετικά με ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμό εντός των προσεχών μηνών

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σχετικά με τον μόλυβδο σε βλήματα, σφαίρες και σύνεργα αλιείας 

 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο – Τελευταία ενημέρωση

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο.

 

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2023 

Οικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο

Το πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,1% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, η ιδιωτική κατανάλωση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, καθώς και από στοχευμένα κυβερνητικά μέτρα για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ο τουρισμός συνέβαλε επίσης, καθώς οι αφίξεις επανέκαμψαν μετά την πανδημία και ανήλθαν στο 80% των επιπέδων του 2019. Επιπλέον, οι εξαγωγές επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σημαντικά. Σε ετήσια βάση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 5,8% το 2022.

 

Τελευταία ενημέρωση (13/02/2023)

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2023: Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να αποφύγει την ύφεση, αλλά οι αντιξοότητες παραμένουν

 

Δείκτες 2022 2023 2024
Αύξηση του ΑΕΠ (%, σε ετήσια βάση) 5,8 1,6 2,1
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση) 8,1 4,0 2,5

 

Το οικονομικό κλίμα μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων βελτιώθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο του 2023. Οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές των χωρών που είναι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω τον τουρισμό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει σχεδόν στο επίπεδο του 2019. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών κατά 50%, που εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2023, αναμένεται να στηρίξει σε έναν βαθμό την αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, τα αυξανόμενα επιτόκια αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις εταιρικές επενδύσεις και την κατασκευή κατοικιών. Οι αυξημένες τιμές και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική αναμένεται να επηρεάσουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, η οποία προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,6% το 2023 και να ανέλθει στο 2,1% το 2024.

 

Ο πληθωρισμός βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ανήλθε στο 8,1% το 2022 λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να μειωθεί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, καθώς η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα μειώσει τον ενεργειακό πληθωρισμό, ενώ και οι διαταραχές του εφοδιασμού θα ελαττωθούν περαιτέρω. Αντίθετα, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών αναμένεται να ασκήσει κάποια ανοδική πίεση στον βασικό πληθωρισμό. Συνολικά, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 4% το 2023 και στο 2,5% το 2024.

 

Η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρά όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων για την προστασία των επικονιαστών

Η Ευρωπαική  Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες οι οποίοι, μόλις τεθούν σε εφαρμογή, θα μειώσουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) δύο φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), οι δύο χημικές ουσίες clothianidin και thiamethoxam, που ανήκουν στην ομάδα των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τις μέλισσες και συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των επικονιαστών. Γι’ αυτό, η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύθηκε ήδη στην ΕΕ το 2018. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για τις ουσίες αυτές στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να μετρηθεί με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, αλλά και για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Στο θέμα της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων έχουμε αναλάβει μια ξεκάθαρη δέσμευση για την προστασία της υγείας των πολιτών μας και του περιβάλλοντος. Τα σημερινά μέτρα, που αφορούν επίσης τα εισαγόμενα τρόφιμα, βασίζονται στην απόφαση που λάβαμε το 2018 να απαγορεύσουμε τη χρήση αυτών των δύο νεονικοτινοειδών σε εξωτερικούς χώρους εντός της ΕΕ, καθώς, για πρώτη φορά, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων θα μειωθούν για την αντιμετώπιση της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να μεταβούμε σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και να προστατεύσουμε τους επικονιαστές».

Ο κανονισμός θέτει σε εφαρμογή τους στόχους της Επιτροπής, οι οποίοι εξαγγέλθηκαν στην Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτημάτων για ανοχές κατά την εισαγωγή φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα στην ΕΕ, τηρουμένων των προτύπων και των υποχρεώσεων του ΠΟΕ. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στα εισαγόμενα προϊόντα από το 2026. Έτσι, θα δοθεί στις τρίτες χώρες το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νεονικοτινοειδή είναι διαθέσιμες εδώ:

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/neonicotinoids_el

«Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»

Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Δήμου Λάρνακας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ο οποίος αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» διοργανώνει παρουσίαση στην Λάρνακα.
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 – 11:30
Χώρος: Θα επιβεβαιωθεί μέσω email.
Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV, οι οποίοι προτίθενται να συγγράψουν και να καταθέσουν αιτήσεις και οι οποίοι ασχολούνται με θέματα της κοινωνίας των πολιτών, όπως Αρχές Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Κατάρτισης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και των προτεραιοτήτων του, καθώς και παρουσίαση των προσκλήσεων (και των στόχων τους) που έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους 2 μήνες. (ΔΑΦΝΗ και Ισότητα των Φύλων). Θα γίνει επίσης, καθοδήγηση των δικαιούχων στον τρόπο περιήγησης της πλατφόρμας “Funding and Tenders Opportunities Portal” της ΕΕ και καθοδήγηση στην εξεύρεση βασικών εγγράφων και αιτήσεων, την εξεύρεση εταίρων κ.α.

Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected] μέχρι τις 15/02/23

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή παρουσιάζει τα πρώτα προφίλ χωρών για τον καρκίνο που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο

https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/country-cancer-profiles

Σήμερα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρουσιάζουν τα πρώτα προφίλ χωρών για τον καρκίνο που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο και αφορούν κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Τα προφίλ δείχνουν ότι οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν ένα αξιόλογο ποσό ύψους σχεδόν 170 δισ. ευρώ για την αντικαρκινική περίθαλψη (το 2018). Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μακράν η συνηθέστερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Υπάρχουν επίσης μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο μεταξύ και εντός των χωρών της ΕΕ. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τον διαφορετικό βαθμό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου, αλλά και από τη διαφορετική ικανότητα των συστημάτων υγείας να παρέχουν σε εύθετο χρόνο και δωρεάν πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και σε υψηλής ποιότητας αντικαρκινική περίθαλψη και θεραπεία. Τα προφίλ αποδεικνύουν ότι ο εντοπισμός των προκλήσεων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες όσον αφορά τον καρκίνο.

Τα προφίλ παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου με τίτλο «Διάσκεψη για τον καρκίνο — Ισότητα, αριστεία και καινοτομία: σύγχρονη αντικαρκινική περίθαλψη για όλους», η οποία συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και τη σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω ευρήματα από τα προφίλ των χωρών για τον καρκίνο

Τα προφίλ αναδεικνύουν άλλα σημαντικά στοιχεία:

  • Ο καρκίνος, που ευθύνεται για το 26% των συνολικών θανάτων, είναι η δεύτερη αιτία θνησιμότητας στην ΕΕ μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
  • Η διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο μεταξύ των χωρών είναι σχεδόν διπλάσια, ενώ οι σχετικές αποκλίσεις μεταξύ των φύλων είναι μεγάλες.
  • Στη θνησιμότητα από καρκίνο οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες είναι εκτεταμένες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται εν μέρει από τη διαφορετική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ ή η ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι γενικοί παράγοντες κινδύνου τείνουν να είναι πιο διαδεδομένοι στους άνδρες και στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.
  • Όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας αντικαρκινικής περίθαλψης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ διαφέρουν. Ορισμένες χώρες έχουν επαρκή εξοπλισμό, αλλά αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, ενώ άλλες χώρες έχουν μεγάλο αριθμό ειδικευμένων ιατρών, αλλά δεν διαθέτουν, π.χ., εξοπλισμό ακτινοθεραπείας.
  • Οι δαπάνες για την πρόληψη αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 3,4% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Δράσεις για την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε επίπεδο ΕΕ

Σε χρόνο ρεκόρ, η Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πιο πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου, η Επιτροπή δρομολόγησε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας με στόχο τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων και βασιζόμενων σε δεδομένα λύσεων για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

Η νέα σύσταση του Συμβουλίου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο ενός νέου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ συστήματος προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου στο 90% των επιλέξιμων Ευρωπαίων, ενώ έχει επεκταθεί προκειμένου να καλύπτει τον καρκίνο του πνεύμονα, του προστάτη και, υπό ορισμένες συνθήκες, του στομάχου.

Οι εργασίες θα συνεχίσουν με στόχο να υλοποιούν περισσότερες από 30 δράσεις το επόμενο έτος. Μεταξύ των κύριων πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους καρκίνους που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, μαζί με επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2009 για περιβάλλον χωρίς καπνό, ώστε να αυξηθεί η προστασία των πολιτών από τον καπνό και να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου για μια γενιά χωρίς καπνό έως το 2024.

Ιστορικό

Για την πρώτη έκδοση, την 1η Φεβρουαρίου 2023, καταρτίστηκαν, με τη βοήθεια του ΟΟΣΑ, συνολικά 29 προφίλ χωρών για τον καρκίνο (ΕΕ-27, Ισλανδία και Νορβηγία). Τα προφίλ χρησιμεύουν ως εργαλείο για τον εντοπισμό των ανισοτήτων στην πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου. Αναδεικνύουν τα βασικά επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τις ανισότητες στο εσωτερικό κάθε χώρας και συγκρίνουν τα ευρήματα για τις επιμέρους χώρες με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της ΕΕ. Τα προφίλ μπορούν να στηρίξουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να συμβάλουν στην καθοδήγηση των επενδύσεων και των παρεμβάσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν το 2020. Το σχέδιο αυτό, το οποίο δρομολογήθηκε το 2021, παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για την πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου στο πλαίσιο ολοκληρωμένης και πολυσυμμετοχικής προσέγγισης η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις πολιτικές. Προτείνει 10 εμβληματικές πρωτοβουλίες και πολλαπλές δράσεις που καλύπτουν ολόκληρη την πορεία της νόσου.