ΔΕΣΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ: Αποφάσεις που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

1.Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000
Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ’ αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Κύπρος, από τους 37 τόπους της κοινοτικής σημασίας, δεν έχει χαρακτηρίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) τους 3. Επιπλέον, δεν έχει καθορίσει στόχους διατήρησης για 3 ΕΖΔ και οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τις άλλες 34 ΕΖΔ δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, για παράδειγμα είναι υπερβολικά ασαφείς ή δεν προσδιορίζουν σωστά τα είδη και τους οικοτόπους που, θεωρητικώς, αφορούν. Επίσης, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης για 33 ΕΖΔ, ενώ τα μέτρα που έχει θεσπίσει για 4 ΕΖΔ είναι υπερβολικά γενικόλογα για να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2.Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης, εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω 18 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ, ούτε έχουν συμπεριλάβει τέτοιο σύστημα στο υπάρχον σύστημά τους. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την πρόληψη της εκούσιας εισαγωγής ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Η Πορτογαλία δεν διαβίβασε έκθεση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
3., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας όσον αφορά τα συστήματά τους χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, τα οποία αναφέρονται επίσης ως συστήματα «χρυσών διαβατηρίων». Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δύο αυτά κράτη μέλη, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές στο πλαίσιο των οποίων χορηγούν την ιθαγένειά τους ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και του ορισμού της ιθαγένειας της Ένωσης όπως ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ).
Παρότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την απόφαση χορήγησης της κυπριακής και της μαλτεζικής ιθαγένειας, αντίστοιχα, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες σχετικά με την απόκτηση της ιθαγένειας κράτους μέλους πρέπει να διασφαλίζουν ότι «λαμβάνεται δεόντως υπόψη το δίκαιο της ΕΕ».
Η Επιτροπή κίνησε τις εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών τον Οκτώβριο του 2020. Ενώ η Κύπρος κατάργησε το σύστημά της και σταμάτησε να δέχεται νέες αιτήσεις από την 1η Νοεμβρίου 2020, συνεχίζει τη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην προειδοποιητική επιστολή δεν απαντήθηκαν από την Κύπρο.
Ο Didier Reynders (Ντιντιέ Ρεντέρς), Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Προσφέροντας ιθαγένεια με αντάλλαγμα προκαθορισμένες πληρωμές και επενδύσεις, η Κύπρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες. Το να γίνεται κανείς υπήκοος κράτους μέλους σημαίνει ότι γίνεται και πολίτης της ΕΕ. Η σύνδεση αυτή δεν πρέπει να λησμονείται. Η Κύπρος δεν δέχεται νέες αιτήσεις, αλλά εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις εκκρεμείς αιτήσεις. Μέχρι σήμερα, οι ανησυχίες μας δεν έχουν απαντηθεί από τις κυπριακές αρχές και, ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω δράση.»
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά της Μάλτας. Ενώ το προηγούμενο σύστημα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν είναι πλέον σε ισχύ, η Μάλτα θέσπισε νέο σύστημα στα τέλη του 2020. Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, για να διατυπώσει περαιτέρω ανησυχίες —σε συνέχεια εκείνων που διατυπώνονταν στην προειδοποιητική επιστολή— σχετικά με το νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζει η Μάλτα. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Στην περίπτωση της Κύπρου, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Στην περίπτωση της Μάλτας, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το θέμα αυτό.
4.Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν πλήρως τη «σωστή νοοτροπία» στον τομέα των αερομεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τέτοιο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην πολιτική αεροπορία αναφέρει περιστατικά και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν υφίσταται αδικαιολόγητες κυρώσεις από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους μέλους του. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος για την επανεξέταση του εσωτερικού κανονισμού των οργανισμών πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» στο εσωτερικό τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
5.Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
6.Κοινωνική πολιτική: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας
Η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να κοινοποιήσει στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας [οδηγία (ΕΕ) 2017/159]. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους αλιείς που εργάζονται σε αλιευτικά πλοία όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία επί του πλοίου, τους όρους παροχής υπηρεσιών, την ενδιαίτηση και τη σίτιση, την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιεί τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 15 Νοεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές δεν υπέβαλαν τις απαιτούμενες πληροφορίες εγκαίρως, ούτε μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 24 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
7.Υποβολή εταιρικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών είναι προσβάσιμα σε εύθετο χρόνο μέσω του εθνικού μητρώου επιχειρήσεων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για εσφαλμένη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ, «Λογιστική οδηγία», σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, «οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»]. Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση της Κύπρου να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δηλ. το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους). Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο των ενωσιακών κανόνων, δεδομένου ότι η δημοσίευση εντός της προθεσμίας αυτής παρέχει στο κοινό έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες των εταιρειών. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει το πρόβλημα που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, μία για χρήση μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία και μία για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και λαμβάνουν υπόψη την απόφαση Schrems II του Δικαστηρίου της ΕΕ, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων για τους πολίτες. Αυτά τα νέα εργαλεία θα προσφέρουν μεγαλύτερη νομική προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα βοηθήσουν ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις ασφαλείς διαβιβάσεις δεδομένων, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο, χωρίς νομικούς φραγμούς. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Βιέρα Γιούροβα, αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, δήλωσε: «Στην Ευρώπη θέλουμε να παραμείνουμε ανοικτοί και να επιτρέπουμε τη ροή δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη προστασία τους. Οι εκσυγχρονισμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου: προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, τόσο για τις δραστηριότητές τους εντός της ΕΕ όσο και για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Αυτή είναι μια αναγκαία λύση στον διασυνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο όπου η διαβίβαση δεδομένων χρειάζεται μόλις ένα ή δύο κλικ.» Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε: «Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο μας, είναι σημαντικό τα δεδομένα να μπορούν να ανταλλάσσονται με την απαραίτητη προστασία, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Με αυτές τις ενισχυμένες ρήτρες, παρέχουμε μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια δικαίου στις εταιρείες όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων. Μετά την απόφαση Schrems II, ήταν καθήκον και προτεραιότητά μας να προτείνουμε εύχρηστα εργαλεία, στα οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δέσμη αυτή θα βοηθήσει σημαντικά τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ.» Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors_el

«Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων»

To EUROPE DIRECT Larnaca και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono, διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων». Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το www.facebook.com/eudirectlarnaca και το www.facebook.com/oxygono.org.

Ομιλητές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γιώργος Παντελή, ο οικονομολόγος στο European Tax Observatory κ. Παναγιώτης Νικολαΐδης και ο Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Χρίστος Πασχαλίδης. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Υπεύθυνη του EUROPE DIRECT Larnaca κ. Μυρτώ Κατσούρη.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Ώρα έναρξης στις 17:00.

Μπορείς να συμμετέχεις στη συζήτηση και να εκφράσεις τα δικά σου ερωτήματα στέλνοντας μήνυμα στο Facebook κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
#NextGenerationEU #UnitedAgainstCoronavirus

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την Προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δικαιούχοι:

-Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
– Άνεργοι ή μισθωτοί
-Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού του Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 17 Μαϊου 2021 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χατζηπαύλου
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: 22867194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Αθηνά Ξανθοπούλου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867178
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Σπύρος Προδρόμου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ανταγωνισμού. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021, προβλέπει τη δυνατότητα χωριστής συμφωνίας για τη συνεργασία σε θέματα ανταγωνισμού μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών, αφενός, και των αρχών ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, αφετέρου. Η σύσταση προς το Συμβούλιο προτείνει να προβούμε στην εφαρμογή αυτού του σημείου της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Η προβλεπόμενη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού μπορεί να περιλαμβάνει όρους για την ανταλλαγή και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο των ζητημάτων αντιμονοπωλιακού ελέγχου και ελέγχου των συγχωνεύσεων. Από την πλευρά της ΕΕ, η συμφωνία θα αφορά την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο ορθός συντονισμός της επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη διαπραγματευθεί διάφορες επίσημες συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού με τρίτες χώρες: με τις Ηνωμένες Πολιτείες (1991), τον Καναδά (1999), την Ιαπωνία (2003), τη Νότια Κορέα (2009) και την Ελβετία (2013). Η Επιτροπή διαβίβασε τη σύσταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο να εξετάσει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ανταγωνισμού.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ. + 32 229 87024· Giulia Astuti — Τηλ.: + 32 229 55344)

Η πλατφόρμα για το πως θέλουμε να διαμορφωθεί το μέλλον της Ευρώπης, έχει ανοίξει. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, εκφέρουν άποψη, να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και του μέλλοντος της Ευρώπης συνολικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, και παρέχει στους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων.
«Έχει έρθει η ώρα για να μοιραστούν οι πολίτες μας στην πράξη τις μεγαλύτερεςανησυχίες και τις ιδέες τους. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα, ώστε να εξέλθουμε από την κρίση ακόμη ισχυρότεροι και ναείμαστε, όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, έτοιμοι για το μέλλον. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε ναχτίζουμε μαζί την Ευρώπη του μέλλοντος, μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας.» Antonio Costa, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
«Υγεία, κλιματικήαλλαγή, καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία, η κατάστασητων δημοκρατικών κοινωνιών μας: καλούμε τους Ευρωπαίους να πάρουν τον λόγο, να εκφράσουν τιςανησυχίες τους και να μας πουν σε ποια Ευρώπη θέλουν να ζήσουν. Με αυτή την πλατφόρμα για τους πολίτες δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης και νασυνεργαστούν με άλλους ανθρώπους από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία, όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους ψηφιακά. Λάβετε μέρος στη συζήτηση! Μαζίμπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε για την Ένωσή μας.»
Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι πλήρως διαδραστική και πολύγλωσση: οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συζητούν τις προτάσεις τους με συμπολίτες τους από όλα τα κράτη μέλη, στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στόχος είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και να συμβάλουν μέσω της πλατφόρμας στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους, αλλά και να την προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το hashtag #TheFutureIsYours #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει.
Η πλατφόρμα θα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια (βασική αρχή της Διάσκεψης), καθώς όλες οι συμβολές και τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιοποιούνται. Οι βασικές ιδέες και συστάσεις που θα προκύψουν από την πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν το περιεχόμενο των συσκέψεων των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των ολομελειών, όπου θα συζητηθούν για να καταρτιστούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Όλες οι σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις που θα έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα θα απεικονίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να εγγραφούν για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις διαδικτυακά. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη που διατίθεται στην πλατφόρμα για να διευκολυνθούν στην οργάνωση και την προώθηση των πρωτοβουλιών τους. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι εκδηλώσεις υπόκεινται στην υποχρέωση της τήρησης του Χάρτη της Διάσκεψης, ο οποίος θέτει πρότυπα για έναν πανευρωπαϊκό διάλογο με σεβασμό.
https://futureu.europa.eu/

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη έως τη στήριξη της δράσης για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η φετινή προτεραιότητα θα είναι η υγεία και θα κινητοποιηθούν εθελοντές για να εργαστούν σε έργα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, και την ανάκαμψη.

Με δικό του προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ και πλέον, για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες σε περίπου 275.000 νέους και νέες ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Για το πρώτο έτος της δράσης, διατίθενται περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ. Από το προσεχές έτος το πρόγραμμα θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας οπουδήποτε στον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφαλείς τρίτες χώρες και στηρίζοντας τις δραστηριότητες βοήθειας της ΕΕ εκεί.

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η αλληλεγγύη βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τόσο εντός της Ένωσής μας όσο και με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας είναι αυτός που δείχνει στις νεότερες γενιές μας ότι είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Αυτό έχουν βιώσει κι αυτό μπορούν να μοιραστούν με τους άλλους χάρη στις ευκαιρίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με τον εθελοντισμό στο επίκεντρό του, το πρόγραμμα αυτό εμπλέκει και ενδυναμώνει τους νέους ανθρώπους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία, με πίστη στις αξίες μας και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.»

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, διευκολύνοντας τις οργανώσεις και τους νέους να ασχοληθούν με αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τέσσερις πτυχές:
•να προαχθεί η ένταξη και η πολυμορφία·
•να γίνουν τα έργα «οικολογικότερα» και να ενθαρρυνθεί η περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και των οργανώσεων που παίρνουν μέρος·
•να στηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση μέσω έργων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία·
•να προαχθεί η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και η συμμετοχή τους στα κοινά.

Για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν σήμα ποιότητας, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να διεξάγουν υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα —την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, ομάδες νέων που είναι εγγεγραμμένες στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης που αναπτύσσουν και διευθύνουν οι ίδιες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 2021-2027 αρχίζει στις 15 Απριλίου και λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις για το σήμα ποιότητας για εθελοντισμό αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το σήμα ποιότητας για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2021.

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim. Πρώτον, η Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντας με τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη αυτή ονομασία από την απομίμηση και την αντιποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την καταχωρισμένη ονομασία, με προφανή οικονομικά οφέλη για τη νήσο.
Η καταχώριση επιτρέπει στους παραγωγούς αυτού του εμβληματικού κυπριακού τυριού, πασίγνωστου σε όλο τον κόσμο για τη χαρακτηριστική υφή και εμφάνισή του (διπλωμένο), το οποίο μπορεί να καταναλωθεί και ψητό ή τηγανητό, από οποιοδήποτε μέρος της νήσου Κύπρου, να επωφεληθούν από το καθεστώς ΠΟΠ.
Δεύτερον, για να διευκολυνθούν οι παραγωγοί της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την προστασία, η Επιτροπή θέσπισε ένα μέτρο που επιτρέπει στο προϊόν ΠΟΠ να διασχίζει την Πράσινη Γραμμή, υπό την προϋπόθεση ότι το τυρί και το γάλα από το οποίο παρασκευάζεται πληρούν όλα τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.
Αυτή η ιστορικής σημασίας δέσμη μέτρων υλοποιεί την κοινή αντίληψη για το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim, που επιτεύχθηκε το 2015, και θα εφαρμοστεί προσωρινά και εν αναμονή της επανένωσης της Κύπρου.
Σκοπός του μέτρου που συνοδεύει την καταχώριση της ονομασίας Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως ΠΟΠ είναι να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων. Καθορίζει επίσης τους όρους διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τους ελέγχους. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος, θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες για τη δημόσια υγεία.
Τα βασικά στοιχεία αυτής της δέσμης μέτρων είναι τα ακόλουθα:
•Η ονομασία «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» καταχωρίζεται στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που παράγεται στη νήσο Κύπρο και σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή μπορεί τώρα να διατίθεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την ονομασία.
•Η διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο θα ανατεθεί σε διεθνώς διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου. Ο οργανισμός ελέγχου θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της παραδοσιακής συνταγής από τους παραγωγούς.
•Θα θεσπιστεί ένα λειτουργικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η Επιτροπή.
•Ένα μέτρο με το οποίο αίρονται οι απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση ορισμένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης στη νήσο Κύπρο, εν αναμονή της επανένωσής της, και καθορίζονται οι όροι που διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή του τυριού με την ονομασία «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ) σε ολόκληρη την Κύπρο.
•Ιδιωτικός φορέας ελέγχου θα οριστεί για τη διενέργεια ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες της ΕΕ για την υγεία και την υγιεινή. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που πληροί όλα τα υγειονομικά πρότυπα της ΕΕ μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών εκατέρωθεν της Πράσινης Γραμμής.
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el

Ευκαιρίες εργοδότησης στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία

Σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα: Ευκαιρίες εργοδότησης στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία, που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 στις 16:00.
Το εργαστήρι θα μεταδίδετε ζωντανά στο Facebook στην σελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Λάρνακας, του Maritime Institute of Eastern Mediterranean καθώς και του Δήμου Λάρνακας.

Σε όσους επιθυμούν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολουθούσης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν δίνοντας το ονοματεπώνυμο τους στο [email protected]

https://www.facebook.com/eudirectlarnaca
https://www.facebook.com/larnakamunicipality
https://www.facebook.com/ciim.ac.cy

#Stay_safe #Stay_home #EUSolidarity #StrongerTogether

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ανάκαμψη μέσω των νέων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων της ΕΕ

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ανάκαμψη μέσω των νέων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων της ΕΕ

30 Μαρτίου 2021
17:30-19:00

Ομιλητές:
Λευτέρης Χριστοφόρου-Ευρωβουλευτής (ΕΛΚ)
Δημήτρης Παπαδάκης – Ευρωβουλευτής (Σ&Δ)
Κυριάκος Κόκκινος-Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής.

Συντονίστρια: Μυρτώ Κατσούρη

Συντονιστείτε στο
https://www.facebook.com/eudirectlarnaca