«Ελάτε να σας ενημερώσουμε για τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καθημερινότητα σας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ελάτε να σας ενημερώσουμε για τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καθημερινότητα σας»,
Πλατεία Ερμού, Λάρνακα

Σάββατο , 2 Φεβρουαρίου 2019
10:00 – 12:00

Πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που συνήψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, ιδίως όταν αυτό συντελεί στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_el.htm

Δραστικές περικοπές στα πλαστικά που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος

•Απαγόρευση σε μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης, ωτοκαθαριστές (μπατονέτες), καλαμάκια και αναδευτήρες από το 2021
•Απαγόρευση οξοπλαστικών και ορισμένων πολυστυρένιων
•Η ενισχυμένη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης, όπως πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, ξυλάκια μπαλονιών ή μπατονέτες θα απαγορευτούν στην ΕΕ βάσει της προσωρινής συμφωνίας την Τετάρτη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• Πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια και ξυλάκια)
• Πλαστικά πιάτα
• Πλαστικά καλαμάκια
• Ωτοκαθαριστές (μπατονέτες), από πλαστικό
• Πλαστικά μπαλόνια
• Αποσυνθετικά πλαστικά και δοχεία τροφίμων και κύπελλα από διογκωμένο πολυστυρένιο

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από το 80% των απορριμμάτων στις θάλασσες είναι από πλαστικό. Τα προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω απαγόρευση αποτελούν το 70% όλων των ειδών απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσες. Λόγω του αργού ρυθμού αποσύνθεσης του, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Πλαστικά κατάλοιπα βρίσκονται σε θαλάσσια είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά, αλλά και σε ψάρια και οστρακοειδή, και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Ενώ τα πλαστικά είναι εύχρηστα, προσαρμόσιμα, χρήσιμα και οικονομικής αξίας, χρειάζονται καλύτερη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Όταν τα πλαστικά μετατρέπονται σε απόβλητα, ο οικονομικός τους αντίκτυπος περιλαμβάνει όχι μόνο τη χαμένη οικονομική αξία του υλικού, αλλά και το κόστος καθαρισμού και τις απώλειες στον τουρισμό και την αλιεία.

Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάζεται και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές μέσω χρηματοδότησης μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020, ανακοινώνει ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 1.000 εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/A0267B80F34BCC2FC2258363002C5F32?OpenDocument

Πρακτική Άσκηση (2019) στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με μισθό 1120€ το μήνα

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.
Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι:
-είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό.
-είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD(*), όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο (Εσωτερικός έλεγχος/ Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις / Νομικά)
επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε ευρωπαϊκό θεσμικό ή άλλο όργανο.
δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχιστον μία δεύτερη.
Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από τις αρχές της χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε θέσεις δημόσιας διοίκησης, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτοί πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Επίδομα: 1120 € το μήνα
Διάρκεια: 5 μήνες
Τοποθεσία: Λουξεμβούργο
Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/traineeshipcomplet.aspx/?ref=foititikanea.gr&fbclid=IwAR3fPtiJ0ew66c9hDtUr21GnCizkQEG3EbWyq2ZMb–Fukb_M_pDe3_h0Rk

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν σήμερα μια γενική προσέγγιση τόσο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο και για την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης επί μιας σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, και η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κ. Mαριάν Τίσεν, χαιρέτισαν τις συμφωνίες με την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την κοινωνική Ευρώπη. Η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ζωτική σημασία για το έργο ενίσχυσης του δίκαιου χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς και ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Με την Αρχή, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών συντελεστών και η καταπολέμηση των περιπτώσεων κατάχρησης θα γίνουν πιο αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν εργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης ρουμανικής Προεδρίας, ώστε η Αρχή να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί το 2019 — προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών αρχών.
Με μεγάλη χαρά παρατηρούμε, επίσης, ότι οι εργασίες μας για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο καρκίνου σημειώνουν πρόοδο. Στη διάρκεια της τρέχουσας εντολής μας έχουν ήδη επιτευχθεί συμφωνίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε 21 καρκινογόνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, ενώ με τη σημερινή συμφωνία είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη βελτίωση της προστασίας του ενός εκατομμυρίου εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε άλλες πέντε ευρέως χρησιμοποιούμενες καρκινογόνες χημικές ουσίες. Αυτή είναι η Ευρώπη στην καλύτερη μορφή της: η Ευρώπη που προστατεύει.
Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τη σύστασή μας για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Με τη σύσταση, τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν μια κοινή κατανόηση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων που συνεπάγεται ο νέος κόσμος της εργασίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεσμεύονται να παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη, μεταξύ άλλων μέσω της εργασίας για τη δυνατότητα μεταφοράς και τη διαφάνεια των δικαιωμάτων όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από μια θέση εργασίας στην επόμενη. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας σήμερα και στο μέλλον. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της βάσης γνώσεών μας και για την ανάπτυξη ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης. Η πρόοδος θα έχει συνέχεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Ευχαριστούμε την αυστριακή Προεδρία για το αδιάκοπο έργο της και ελπίζουμε ότι το θετικό έργο θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, ώστε να γίνει δυνατό να αρχίσουν να παράγονται αποτελέσματα σε αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα για τους πολίτες το ταχύτερο δυνατόν.»
Περισσότερες πληροφορίες
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_el.htm

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την καλύτερη προστασία των παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές

Σήμερα, οι υπουργοί Δικαιοσύνης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των κανόνων που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών.
Οι νέοι κανόνες θα επιταχύνουν τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες και θα διασφαλίσουν ότι το συμφέρον του παιδιού θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη. Ο αριθμός των διεθνών διαζυγίων στην ΕΕ αγγίζει σήμερα τα 140 000 περίπου, ετησίως, ενώ υπάρχουν έως και 1 800 υποθέσεις απαγωγής τέκνου από γονέα εντός της ΕΕ.
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Τα παιδιά που οι γονείς τους χωρίζουν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες και επαχθείς νομικές διαδικασίες. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να συντομεύσουν και να απλοποιήσουν τις εν λόγω διαδικασίες. Αυτό θα ωφελήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους, εξοικονομώντας τους τελικά χρόνο και χρήμα. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών στην ΕΕ.» Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα επιτρέψουν την ταχύτερη εκτέλεση των αποφάσεων, καταργώντας τις ενδιάμεσες διαδικασίες και εναρμονίζοντας τους όρους υπό τους οποίους μια απόφαση μπορεί να απορριφθεί ή να ανασταλεί. Θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την υπόθεσή τους, ιδίως όσον αφορά την επιμέλεια ή την απαγωγή παιδιού από γονέα.
Τέλος, ο κανονισμός θα θεσπίσει σαφέστερους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση παιδιού σε άλλο κράτος μέλος και με τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών. Η απόφαση του Συμβουλίου ελήφθη με ομοφωνία, όπως απαιτείται από την ειδική νομοθετική διαδικασία για τη δικαστική συνεργασία σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του τον Ιανουάριο του 2018. Το Συμβούλιο θα οριστικοποιήσει τώρα την έγκριση του κανονισμού εντός των προσεχών μηνών.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6726_en.htm

Η Επιτροπή εγκρίνει το κυπριακό Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους λόγω δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων

Το σύστημα, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 33 εκατ. ευρώ, καθορίζει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία της κύριας κατοικίας και του εισοδήματος του δανειολήπτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη.
Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι α) τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι, (β) θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους. Εάν ο δανειολήπτης παύσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα κινήσει τη διαδικασία εκποίησης του ακινήτου. Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών με βάση τις ίδιες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από το κράτος. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τους ιδιώτες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση. Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Σχέδιο θα παρέχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα, διότι αυξάνει το ποσό της αποπληρωμής που είναι πιθανό να λάβουν οι τράπεζες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ταυτόχρονα, από την αξιολόγηση της Επιτροπής προέκυψε ότι η εν λόγω έμμεση ενίσχυση δεν ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι η ενίσχυση περιορίζεται σε ό, τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν. Επιπλέον, δεδομένου ότι όλοι οι ενυπόθηκοι δανειστές που είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, δεν θα ισχύουν διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Σχέδιο είναι ορθώς στοχοθετημένο και περιορισμένο από άποψη χρόνου και πεδίου εφαρμογής, όπως προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ. Τέλος, το Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.49554.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Ricardo Cardoso — Τηλ.: + 32 229 80100, Giulia Apoti — Τηλ.: 32 229 55344)

Νέος οδηγός για τα δίδακτρα και την οικονομική στήριξη φοιτητών στην Ευρώπη

Σε ποιο μέρος της Ευρώπης μπορούν οι φοιτητές να σπουδάσουν χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα; Ποιες χώρες χρεώνουν τα υψηλότερα δίδακτρα; Τι είδους οικονομική στήριξη προσφέρεται στους φοιτητές και ποιος την λαμβάνει στην πράξη;

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-201819_en?fbclid=IwAR0GudMJFJdGSQCwsJdFGayKMIBczplSuYo64tGDd2gM8CN64k8F8HkgD18

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018 για την Κύπρο από την ΕΕ

Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία, ενώ ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί . Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους από το 2019 και εξής, παρόλο που τα τραπεζικά μέτρα στήριξης το 2018 μετατόπισαν το δημόσιο χρέος προς τα πάνω.

https://ec.europa.eu/info/files/autumn-2018-economic-forecast-cyprus-0_en