Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος.

Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

Η μελέτη θα παράσχει επίσης αναλυτική επισκόπηση της κατανομής, στους διάφορους παίκτες της αλυσίδας αξίας, των διαφημιστικών εσόδων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Θα προτείνει πιθανές μεθόδους για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για τη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ. Βασίζεται στα πορίσματα του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, καθώς και σε πρόσφατη μελέτη σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία εξέτασε κατά κύριο λόγο τους κανόνες ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει βιώσιμη χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο κατάλογος των εν εξελίξει έργων, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα αυτό, είναι διαθέσιμος εδώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών λήγει στις 23 Μαρτίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις είναι διαθέσιμες εδώ:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/?fbclid=IwAR0he1AGEJRxvnh3ZKeggIFBidL9lCvV7mIKdg0BOqDW_VK17ZXUN5d2zzg

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-plurality-and-diversity-online?fbclid=IwAR0SDAh0hOQJaaAwdXlzHGdLbHUXAgCSD2L5iHrPT6p2nRc40ZUnCNk4cck

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη άμεσης δράσης για να προετοιμαστεί η Ευρώπη απέναντι στην αυξημένη απειλή των παραλλαγών του κορονοϊού. Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19, με τον τίτλο «εκκολαπτήριο HERA», θα συνδράμει τους ερευνητές, τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τις επιχειρήσεις παραγωγής και τις δημόσιες αρχές στην ΕΕ και παγκοσμίως ώστε να ανιχνευτούν νέες παραλλαγές, να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισής τους και, τέλος, να εξασφαλιστούν αυξημένες ικανότητες για την παραγωγή τους.
Είναι σημαντικό να αναληφθεί από τώρα δράση, καθώς δεν παύουν να εμφανίζονται νέες παραλλαγές αλλά και να ανακύπτουν προκλήσεις στην αύξηση της παραγωγής εμβολίων. To «εκκολαπτήριο HERA» θα λειτουργήσει επίσης ως σχέδιο στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.
Βασικές δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ανάπτυξη εμβολίων για τις παραλλαγές και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής:
1.Ανίχνευση, ανάλυση και αξιολόγηση παραλλαγών
-Ανάπτυξη εξειδικευμένων δοκιμών για νέες παραλλαγές και στήριξη της αλληλούχησης γονιδιώματος στα κράτη μέλη με την παροχή κονδυλίων ύψους τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ από την ΕΕ·
-Επίτευξη του στόχου του 5 % όσον αφορά την αλληλούχηση γονοδιώματος στα θετικά τεστ, έτσι ώστε να ταυτοποιούνται οι παραλλαγές, να παρακολουθείται η εξάπλωσή τους στον πληθυσμό και να ιχνηλατούνται οι επιπτώσεις τους στη μεταδοτικότητα του ιού·
-Ενίσχυση της έρευνας και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις παραλλαγές, με την παροχή κονδυλίων ύψους 150 εκατ. ευρώ·
-Δρομολόγηση του δικτύου κλινικών δοκιμών για την COVID-19 VACCELERATE, με τη συμμετοχή 16 κρατών μελών της ΕΕ και πέντε συνδεδεμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας και του Ισραήλ, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και τη σταδιακή συμμετοχή παιδιών και νεαρών ενηλίκων στις κλινικές δοκιμές.
2.Επιτάχυνση της κανονιστικής έγκρισης των προσαρμοσμένων εμβολίων: με βάση το ετήσιο μοντέλο για το εμβόλιο κατά της γρίπης, η ΕΕ θα επιταχύνει την έγκριση προσαρμοσμένων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 με τους εξής τρόπους:
-προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, με την τροποποίηση της κανονιστικής διαδικασίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση ενός προσαρμοσμένου εμβολίου με μικρότερο σύνολο πρόσθετων δεδομένων που υποβάλλονται στον EMA σε κυλιόμενη βάση·
-παροχή οδηγιών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στις εταιρείες ανάπτυξης εμβολίων όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής δεδομένων, έτσι ώστε οι απαιτήσεις για τις παραλλαγές να είναι γνωστές εκ των προτέρων·
-διευκόλυνση της πιστοποίησης νέων ή αναπροσαρμοσμένων εγκαταστάσεων παραγωγής μέσω της έγκαιρης συμμετοχής των ρυθμιστικών αρχών·
-εξέταση της δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας επείγουσας έγκρισης εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ με επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών.
3.Για την αύξηση της παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19: η ΕΕ
-θα επικαιροποιήσει ή θα συνάψει νέες συμφωνίες προαγοράς ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων μέσω κονδυλίων της ΕΕ, με ένα λεπτομερές και αξιόπιστο σχέδιο που θα καταδεικνύει την ικανότητα παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ, βάσει αξιόπιστου χρονοδιαγράμματος. Αυτό δεν θα εμποδίζει την ΕΕ να απευθύνεται σε πηγές εκτός της ΕΕ, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ·
-θα συνεργαστεί στενά με τους παραγωγούς ώστε να συμβάλει στην παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων συμφόρησης στην παραγωγή·
-θα στηρίξει την παραγωγή πρόσθετων εμβολίων για την αντιμετώπιση νέων παραλλαγών·
-θα αναπτύξει έναν ειδικό μηχανισμό προαιρετικής χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης που θα διευκολύνει τη μεταφορά της τεχνολογίας·
-θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων·
-θα εξασφαλίσει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ προωθώντας το πρόγραμμα «EU FAB» (Fast-track Action Boost) της ΕΕ.
Οι δράσεις που ανακοινώνονται σήμερα θα συμβαδίζουν με την παγκόσμια συνεργασία μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τα εμβόλια. Θα προετοιμάσουν επίσης το έδαφος για την Ευρωπαϊκή αρχή για την ετοιμότητα και την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA). Η HERA θα αξιοποιήσει τις δράσεις που δρομολογήθηκαν σήμερα και θα παράσχει μια μόνιμη δομή για τη μοντελοποίηση του κινδύνου, την παγκόσμια επιτήρηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, την παραγωγική ικανότητα, τη χαρτογράφηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού, την ευέλικτη παραγωγική ικανότητα, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των εμβολίων και των φαρμάκων.
Τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν:
Η κ. Ούρσουλαφον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε πως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα διαθέτουν το συντομότερο δυνατόν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19. Παράλληλα, όμως, νέες παραλλαγές του ιού κάνουν ταχέως την εμφάνισή τους και εμείς καλούμαστε να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Για να προλάβουμε τις εξελίξεις, εγκαινιάζουμε σήμερα το εκκολαπτήριο HERA, το οποίο συγκεντρώνει τους επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές καθώς και όλους τους διαθέσιμους πόρους ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή.»
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Στη μάχη μας κατά του ιού προνοούμε για τα προβλήματα και αναλαμβάνουμε εκ των προτέρων δράση κινητοποιώντας όλα τα μέσα στη διάθεσή μας ώστε να προλάβουμε τις επιπτώσεις των παραλλαγών. Με το νέο σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα «εκκολαπτήριο HERA», αντιμετωπίζουμε παράλληλες ή επακόλουθες σειρές πανδημιών που οφείλονται στις παραλλαγές. Η σημερινή πρόταση καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η ΕΕ: συγκέντρωση των προσπαθειών και συμπλήρωσή τους με χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο δρόμος της εξόδου από την κρίση: να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και να αναλαμβάνουμε δράση ενωμένοι και αλληλέγγυοι εντός της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.»
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να προλάβει την απειλή που θέτουν οι νέες παραλλαγές του κορονοϊού. Το εκκολαπτήριο HERA αποτελεί έμπρακτη μαρτυρία των προσπαθειών μας μας να προβλέψουμε, να προνοήσουμε και να αντιδράσουμε ενωμένοι. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στη διττή πρόκληση που συνεπάγονται η αντιμετώπιση νέων παραλλαγών και ταυτόχρονα η αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων μας. Το εκκολαπτήριο θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ έρευνας, κατασκευαστικών εταιρειών και ρυθμιστικών αρχών, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, από την ανίχνευση των παραλλαγών έως την έγκριση και την παραγωγή των εμβολίων. Χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις τώρα και στο μέλλον, και το εκκολαπτήριο HERA αποτελεί ζωτικό κομμάτι της απάντησής μας.»
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Η ομάδα εργασίας για την αύξηση της παραγωγής εμβολίων συνεργάζεται ήδη σε καθημερινή βάση με τους εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα. Έτσι, θα προβλέψουμε και θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα πιθανές περιπτώσεις συμφόρησης. Χάρη στην ενίσχυση της συνεργασίας μας, θα εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανική φάση της παραγωγής εμβολίων επιτρέπει στις φαρμακοβιομηχανίες να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και παράλληλα να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες μας και να προσαρμόσουν την παραγωγή εμβολίων στις μελλοντικές παραλλαγές. Σήμερα, το εκκολαπτήριο HERA παρέχει μια στέρεη και δομημένη απάντηση. Όχι απλώς μια βραχυπρόθεσμη λύση: θα συνεισφέρει σε υψηλού επιπέδου αυτονομία στον τομέα της υγείας στο προσεχές μέλλον για την ήπειρό μας.»
Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Η έρευνα και η καινοτομία συνεχίζουν να παίζουν ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση των συνεχιζόμενων προκλήσεων της πανδημίας. Το εκκολαπτήριο HERA και η ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών και δικτύων, με τη στήριξη πρόσθετων κονδυλίων από τα προγράμματα “Ορίζων 2020” και “Ορίζων Ευρώπη”, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τυχόν παραλλαγές και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικές επιδημικές εκρήξεις.»
Ιστορικό
Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε 2,6 δισ. δόσεις εμβολίων στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δέσμης ασφαλών εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Λιγότερο από ένα έτος από την πρωτοεμφάνιση του ιού στην Ευρώπη, ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου τομέα προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων. Προσπάθειες που συνήθως απαιτούν 5-10 έτη χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από 10 μήνες.
Παράλληλα, η προσαρμογή της βιομηχανικής παραγωγής εμβολίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, συνεπάγεται προκλήσεις. Για να ενισχυθεί η παραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη, θα χρειαστεί μια πιο στενή, πιο ολοκληρωμένη και στρατηγική συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με τη βιομηχανία. Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή συγκρότησε την ειδική ομάδα για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, που θα εντοπίζει και θα επιλύει σε πραγματικό χρόνο ανακύπτοντα ζητήματα.
Τη στιγμή αυτή η Ευρώπη καλείται να προλάβει τις εξελίξεις, καθώς νέες και αναδυόμενες απειλές εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται. Οι πιο άμεσες από αυτές είναι οι αναδυόμενες και πολλαπλασιαζόμενες παραλλαγές που ήδη εξαπλώνονται και αναπτύσσονται στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη μας. Επί του παρόντος τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί κρίνονται αποτελεσματικά έναντι των παραλλαγών που γνωρίζουμε. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και προετοιμασμένη για το ενδεχόμενοι οι μελλοντικές παραλλαγές να είναι περισσότερο ή πλήρως ανθεκτικές στα υπάρχοντα εμβόλια.
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_el

Κενές Θέσεις Εργασίας στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

1.Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (λήξη 07/03/2021)
2.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (λήξη 07/03/2021)
3.Κενή Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων (λήξη 07/03/2021)
4.Κενή Θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου (λήξη 07/03/2021)
https://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=39676&t=156

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την καθοδήγησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη. Στόχος της εν λόγω καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καμία από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, που προτείνουν προς χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, κατά την έννοια που ορίζεται στον κανονισμό για την ταξινόμηση. Η καθοδήγηση περιγράφει τις βασικές αρχές και μια μεθοδολογία δύο σταδίων για την αξιολόγηση της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην εκπόνηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των σχεδίων από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις αρχές των κρατών μελών, για να διασφαλιστεί μια ομαλή και ταχεία διαδικασία στο διάστημα μέχρι την παρουσίαση των σχεδίων. Η διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης αποτελεί βασικό στόχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι διατάξεις περί «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με την απαίτηση τουλάχιστον το 37 % των δαπανών για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να στηρίζει τους κλιματικούς στόχους. Η παρουσίαση αυτής της καθοδήγησης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε σήμερα το πρωί σε τελετή υπογραφής και σε διάσκεψη Τύπου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι και τον Πρωθυπουργό κ. Αντόνιο Κόστα, του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τελετή σηματοδότησε την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την τελική έγκριση του κανονισμού. Πρόκειται πράγματι για μια ιστορική στιγμή. Καταπολεμούμε αυτή την πανδημία και τη σοβαρή υγειονομική κρίση με τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι ο σύμμαχός μας και η ελπίδα μας. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη δεύτερη τεράστια κρίση που βιώνουμε, δηλαδή την οικονομική κρίση. Σε αυτή την περίπτωση, σύμμαχός μας και ελπίδα μας είναι το μέσο NextGenerationEU. 750 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τους πολίτες μας ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, τις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τις κοινοτήτες ώστε να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ιστό. Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση από μόνο του.» Η πλήρης δήλωση της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν είναι διαθέσιμη εδώ. Η καθοδήγηση και τα συνοδευτικά παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, θα ήθελαν να σας πληροφορήσουν/ υπενθυμίσουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017 (Ν.85(I)/2017, άρθρο 14), όταν η διαφορά μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία δεν μπορεί να διευθετηθεί με την άμεση υποβολή παραπόνου από τον καταναλωτή προς τον έμπορο, ο έμπορος οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον Φορέα ή Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) από τους οποίους καλύπτεται, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν θα κάνει χρήση των σχετικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για να επιλύσει τη διαφορά.

Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις/έμποροι, που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΗΕΔ) όπως προνοείται από το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών κ.α.

Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών από εγκεκριμένο Φορέα ΕΕΔ, προσφέρει ποιοτικά πλεονεκτήματα τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και τους Καταναλωτές, όπως:

•Αποτελεσματικότητα στην επίλυση καταναλωτικών διαφορών συμπεριλαμβανομένων και διασυνοριακών διαφορών.
•Εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.
•Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.
•Αποφυγή συγκρούσεων/αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας .
•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις .

Οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς του Νόμου 85(Ι)/2017, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι άρνηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόστιμο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας αναφορικά με το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου παραμένουν στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία/ βοήθεια χρειαστείτε.

http://www.consumer.gov.cy/meci/cyco/cyconsumer.nsf/contact_gr/contact_gr?OpenDocument
http://www.ecccyprus.gov.cy/mcit/eccc/eccc.nsf/eccc23_el/eccc23_el?opendocument

Κρίση COVID-19: έγκριση για περαιτέρω ενίσχυση των οινοπαραγωγών

Το ΕΚ ενέκρινε σχέδια παράτασης των έκτακτων μέτρων που θα βοηθήσουν τον αμπελοοινικό τομέα να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ.
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε προληπτικά το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής που θα παρατείνει για το 2021 τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για τον αμπελοοινικό τομέα. Η απόφαση για την παράταση των μέτρων εγκρίθηκε από την ολομέλεια χωρίς ψηφοφορία, καθώς δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις. Τα μέτρα αυτά αρχικά στόχευαν στην ενίσχυση των οινοποιών της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, ενώ πλέον έχουν ως πρόσθετο στόχο να βοηθήσουν τον τομέα να αντιμετωπίσει τις πλέον πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης Airbus – Boeing.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την διατήρηση της έκτακτης ευελιξίας για τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ εθνικά προγράμματα στήριξης των οινοποιών. Στο πλαίσιο αυτό, καθιστούν δυνατές τις αλλαγές που συνδέονται με την προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων, την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων, καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία και την καινοτομία. Προβλέπουν επίσης την παρέκκλιση από τους κανόνες για τη στήριξη του πρώιμου τρύγου και επιτρέπουν στην ΕΕ να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων ή τον πρώιμο τρύγο, ακόμη και αν αυτές οι ενέργειες δεν αφορούν το σύνολο της παραγωγής.

Δηλώσεις

«Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσει ότι ο αμπελοοινικός τομέας που πλήττεται θα συνεχίσει να λαμβάνει την βοήθεια που χρειάζεται και ότι αυτή θα φτάνει γρήγορα σε αυτούς την χρειάζονται απεγνωσμένα», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία).

«Οι γεωργοί μας χρειάζονται ασφάλεια δικαίου και ευελιξία για να αντιμετωπίσουν αυτή την παρατεταμένη περίοδο τεράστιας αβεβαιότητας. Ακόμη και τα σημερινά μέσα θα μπορούσαν εύκολα να αποδειχθούν ανεπαρκή», δήλωσε η μόνιμη εισηγήτρια για θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση της κοινής αγοράς Anne Sander (ΕΛΚ, Γαλλία). «Για να διασφαλιστούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα, η Επιτροπή πρέπει να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση στον σημερινό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά και να ανακοινώσει ισχυρότερα και στοχευμένα μέτρα στήριξης για την αντιστάθμιση των απωλειών των οινοπαραγωγών που έχουν πληγεί περισσότερο», τόνισε η κ. Sander. «Βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των αμπελουργών μας», κατέληξε.

Επόμενα βήματα

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία έχει πλέον εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, θα ισχύσει αναδρομικά από τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Σχετικές πληροφορίες

Τον Ιούνιο του 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της αγοράς για να βοηθήσει τους οινοπαραγωγούς και τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών της ΕΕ εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Κάλεσε ακόμη την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα βοήθειας. Τον Ιούλιο, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ενέκρινε πρόσθετη δέσμη έκτακτων μέτρων για τον αμπελοοινικό τομέα.

Μετά από δύο αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τις επιδοτήσεις των Airbus και Boeing, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να επιβάλουν εκατέρωθεν δασμούς στις εξαγωγές τους. Ωστόσο, στα τέλη του 2020, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε πρόσθετους δασμούς σε διατροφικά και γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, στοχεύοντας κυρίως στους γαλλικούς και γερμανικούς μη αφρώδεις οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει συνομιλίες με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να κηρυχθεί εκεχειρία στην εμπορική διαμάχη.

Πηγή: Bureau de liaison Nicosie

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει εξαγγείλει το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο καλύπτει τόσο Υφιστάμενες όσο και Νέες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και ορισμένους άλλους στοχευμένους τομείς.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 200.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, σε 60%. Δηλαδή, για παράδειγμα, για επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100.000 ευρώ, η χορηγία ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το σχέδιο έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Φεβρουαρίου 2021.
https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion

Επιλέξιμες δαπάνες
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

-Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτιρίων
-Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτιρίων
-Μηχανήματα/ Εξοπλισμός
-Μεταφορικά μέσα
-Άλλα έξοδα (κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών)

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 10,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που προορίζονται να καλύψουν μέρος των λειτουργικών δαπανών των δικαιούχων. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέτρα. Το πρώτο μέτρο εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί πλήρως από τις 16 Μαρτίου 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυπριακή κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το ποσό των επιδοτήσεων θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων, με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ. Το δεύτερο μέτρο εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων είτε οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί από τον Νοέμβριο του 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων, είτε ο μηνιαίος κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 80 % ή περισσότερο σε έναν δεδομένο μήνα το 2020, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019. Το ποσό αυτής της εφάπαξ επιχορήγησης βασίζεται στον αριθμό των απασχολουμένων, με ενισχύσεις που κυμαίνονται από 500 ευρώ για δικαιούχους με ένα μέλος προσωπικού έως 3.000 ευρώ για δικαιούχους με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 1.800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.60274 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

Χρηματοδότηση, προσκλήσεις υποβολής προσφορών

*Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης – ανά θέμα
*Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας
*Προγράμματα χρηματοδότησης
*Πώς λειτουργούν οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Από χθες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους.
Με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business SME Fund έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/ideas-powered-for-business

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη έως 1 500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα. Σήμερα, το Ταμείο ανοίγει την πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Οι προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund