ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» ΤΗΣ ΕΕ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός εμπειρογνώμονα για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για την υλοποίηση των έργων του Μέτρου 3.1 -Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών Λειτουργός Αλιείας (Κλ. Α8)
1. Απαιτούμενα προσόντα:
α)Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Οικολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια.
β)Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου Master στη Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.
γ)Η κατοχή PhD που αφορά Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
δ)Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα. ε)Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
στ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).

2. Καθήκοντα Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί θα αφορούν την υλοποίηση των έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 – Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020», και συμπεριλαμβάνουν: α)Ετοιμασία προτάσεων για την υλοποίηση των έργων. β)Ετοιμασία προσφορών και συντονισμό και επίβλεψη των έργων στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων. γ)Διεκπεραίωση μελετών και σχεδίων που αφορούν τον έλεγχο της αλιείας. δ)Σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών και δράσεων ενημέρωσης, καλλιέργειας κουλτούρας συμμόρφωσης και άλλες ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο αλιείας. ε)Διενέργεια όλων των διοικητικών διαδικασιών του ΤΑΘΕ, ως δικαιούχος του Μέτρου 3.1, όπως περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΠ «Θάλασσα» και αφορούν ετοιμασία των προτάσεων και συμπλήρωση τεχνικών δελτίων έργων, νομικών δεσμεύσεων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίο Δαπανών κλπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΠ «θάλασσα» http://www.moa.gov.cy/thalassa.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017, και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4. Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί για άλλους 12 μήνες κάθε φορά, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τα επτά (7) έτη (84 μήνες). Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του, το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του 480 Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Ιουλίου 2017. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ.), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 24817050.

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

IssueNo=5051&SectNo=1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του SEE Cinema Network

Το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE Cinema Network απευθύνει πρόσκληση στους επαγγελματίες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως υποψήφιες για οικονομική ενίσχυση και στις δύο βασικές δράσεις του Δικτύου:
 
1. Προτάσεις για χρηματοδότηση Development ταινιών συμπαραγωγής μεγάλου μήκους, μεταξύ των χωρών – μελών του Δικτύου.
2. Προτάσεις για χρηματοδότηση ταινιών μικρού μήκους.
 
Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις των οποίων οι παραγωγοί προέρχονται από χώρες – μέλη που συμμετέχουν στο SEE Cinema Network.
 
Για χρηματοδότηση Development γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις των οποίων ο βασικός παραγωγός είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής και στις οποίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός τουλάχιστον ένας παραγωγός από άλλη χώρα – μέλος του Δικτύου.
 
Για χρηματοδότηση ταινιών μικρού μήκους, γίνονται δεκτές προτάσεις και εθνικής παραγωγής, αλλά δίνεται έμφαση σε προτάσεις που έχουν δομή διεθνούς συμπαραγωγής μεταξύ χωρών – μελών του Δικτύου.
 
Το περιεχόμενο του φακέλου της πρότασης πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει: αίτηση, βιογραφικά, σενάριο, σύνοψη σεναρίου, προϋπολογισμό και ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ως απαραίτητο.
 
Αιτήσεις υποψηφιότητας και για τις δύο δράσεις, καθώς και τους κανονισμούς αυτών, μπορείτε να βρείτε στο site του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (www.gfc.gr, κατηγορία: Χρηματοδότηση – SEE Cinema Network)
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017.
 
Η κατάθεση των φακέλων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: see@gfc.gr
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Εκτελεστικό Γραμματέα του Δικτύου, κύριο Γιάννη Ηλιόπουλο (τηλ. 210 3678501)
 
Η προσεχής συνεδρίαση του SEE Cinema Network θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 8 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων – Ένωση για την Μεσόγειο.

Energy Advisor/Officer · Climate Change Advisor/Officer · Public Affairs and Media Expert/Officer · Med4Jobs Advisor/Officer · Private Sector Expert/Officer · Expert/Officer in Research and Innovation · Gender Equality Expert/Officer · Vocational Education and Training Expert/Officer
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ufmsecretariat.org/vacancies/

38 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus

Τα επιλεγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΕ, η οποία καλύπτει το κόστος 40 έως 55 υποτροφιών επί τριετή περίοδο για τους καλύτερους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση από όλο τον κόσμο. Προβλέπεται επίσης χρηματοδότηση για τη διαχείριση της κοινοπραξίας. Το συνολικό κόστος των έργων, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών, ανέρχεται σε 112,6 εκατ. ευρώ. Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ και μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus, στη νέα δημοσίευση 24 Degrees.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-learning-mobility-individuals-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170623-24-degrees-academics-tell-their-story-erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Εταιρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την δημιουργία «Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης». Τα Κέντρα θα λειτουργήσουν σε 4 επαρχίες (Λευκωσίας, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου). Αντικείμενο της εργασίας των Κέντρων θα είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μαθητών και γονέων στα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΔΡΑ.Σ.Ε  Ζητούνται εργαζόμενοι με τα παρακάτω προσόντα:
 6 Κλινικοί Ψυχολόγοι
 1.(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας δύο τουλάχιστον χρόνων, που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.
Mπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός μεταπτυχιακά διπλώματα ή τίτλοι που να καταλήγουν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας, εφόσον η συνολική διάρκεια τους είναι δύο τουλάχιστον χρόνων και περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.  
ή
 (β) Μεταπτυχιακού επιπέδου πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας διάρκειας πέντε τουλάχιστον χρόνων που να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστο μηνών.
(γ) τετραετής επαγγελματική εμπειρία
 2. Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου.
 4 Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι
 1.Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της  Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
2.Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου
3.Τετραετής επαγγελματική εμπειρία
 Να δοθεί τεκμηρίωση για το κάθε σημείο/προσόν που κατέχει ο κάθε προτεινόμενος.
Η απαιτούμενη εμπειρία και για τις δύο κατηγορίες Ψυχολόγων πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον εργοδότη με συγκεκριμένη αναφορά για τη συγκεκριμένη θέση και τα καθήκοντα  και αντίγραφο του ασφαλιστικού λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο να αναγράφεται ο συγκεκριμένος εργοδότης.  
 Αιτήσεις: Στείλτε το βιογραφικό σας στη φόρμα «Έντυπο 5_Υπόδειγμα CV_για διαγωνισμούς δημοσίου_Κύπρος » που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας μαζί με επιστολή όπου θα αναφέρεται ποιά από τα παραπάνω καθήκοντα μπορείτε να αποδείξετε με βεβαίωση εργοδότη στο info@annadalosi.com κι εμείς θα το προωθήσουμε στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Σημειώστε ότι η εταιρία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για τα άτομα που θα προσληφθούν. Προθεσμία: Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017.

48 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

http://www.eurobrussels.com/

Director, Advocacy
IPPF – International Planned Parenthood Federation
Multiple Locations
In pursuit of our aim to improve quality of life and ensure all people’s right to enjoy sexual lives free from ill health, unwanted pregnancy, violence and discrimination, we are…
Posted today. Deadline 27 July

Statistics Officer
EIGE – European Institute for Gender Equality
Vilnius
The post requires a very good understanding of gender statistics, knowledge and experience in data collection and interpretation, production of statistics and applying advanced…
Posted today. Deadline 26 July

Competition Prosecutor – 9 Years’ Experience
BCA – Belgian Competition Authority
Brussels
The BCA offers the opportunity to evolve in a professional environment in full expansion, the possibility to receive a bilingual bonus, training possibilities, an attractive…
Posted 1 day ago. Deadline 7 July

Competition Prosecutor – 6 Years’ Experience
BCA – Belgian Competition Authority
Brussels
The BCA offers the opportunity to evolve in a professional environment in full expansion, the possibility to receive a bilingual bonus, training possibilities, an attractive…
Posted 1 day ago. Deadline 7 July

Communications Manager (Maternity Cover)
FLO – Fairtrade Labelling Organizations International
Bonn
The Communications Manager serves as the primary link between the Fairtrade International communications team and the communications staff across the Fairtrade system (national…
Posted 1 day ago. Deadline 24 July

Communications & Events Director
DIGITALEUROPE
Brussels
To support DIGITALEUROPE’s advocacy and business programmes, the Communications & Events Director is responsible for the management of internal and external communications, press…
Posted 1 day ago. Deadline 12 July

Policy Advisor to the European Pet Food Industry Federation
FEDIAF
Brussels
Responsible for selected technical/communication working groups. Ability to analyse, understand and summarise complex legal-technical and scientific matters in easy-to-understand…
Posted 1 day ago. Deadline 15 July

Office Coordinator
EPF – European Patients’ Forum
Brussels
The Office Coordinator leads on facilities and information management, and supports the management of the European Patients’ Forum with regards to administrative tasks. Leading…
Posted 1 day ago. Deadline 18 July

Strategy & Analysis Manager
EMBL – European Molecular Biology Laboratory
Heidelberg
EMBL is looking for a Strategy and Analysis Manager to lead activities in strategic planning, reporting and policy within its Strategy and Communications team. You will work…
Posted 2 days ago. Deadline 23 July

Trainee EU Affairs
ABBL-ALFI – Luxembourg Bankers’ Association
Brussels
The EU Affairs Trainee is to support the team of the Brussels based EU Representative Office in matters related to the process of financial services legislation. Prior post-study…
Posted 2 days ago. Deadline 21 July

Senior Proposal Writer Horizon 2020
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
Candidates should have sound knowledge of European funding sources and will engage with partner organisations and funding bodies to maximise external funding opportunities….
Posted 2 days ago. Deadline 26 July

Traineeship
GIRP – European Healthcare Distribution Association
Brussels
GIRP is currently accepting such applications from highly motivated undergraduate/graduate candidates seeking a 6-month internship, starting in September 2017. Candidates should…
Posted 2 days ago

Advocacy Officer
Front Line Defenders
Brussels
The Advocacy Officer helps develop the work of Front Line Defenders at European Union level as part of a small 2-person team in Brussels. This work includes the following tasks:…
Posted 2 days ago. Deadline 10 July

Junior Consultant/Consultant
VVA Consulting
Brussels
Junior Consultant /Consultant to work on market and economic studies and public policy projects with the European Commission and other institutions focusing on Space and…
Posted 3 days ago

(Senior) Performance Management Officer
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
The Performance Manager Officer reports to the Head of the Performance Management Unit and cooperates closely with other specialists in the division, the team of HR Business…
Posted 3 days ago. Deadline 9 July

(Senior) Social Development Specialist
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
Within multi-disciplinary teams, the (Senior) Social Development Specialist undertakes the social due diligence of projects and programmes (principally outside the EU). This is…
Posted 3 days ago. Deadline 16 July

Senior IT Administrator
EDA – European Defence Agency
Brussels
Under the direction of the Head of the IT Unit, the Senior IT Administrator will contribute to ensuring the necessary support of the Communications and Information Systems of the…
Posted 3 days ago. Deadline 27 July

Financial Officer
EDA – European Defence Agency
Brussels
Under the supervision of the Head of Finance Unit, the jobholder will provide support and assistance to the Agency in the execution of financial transactions fulfilling, in…
Posted 3 days ago. Deadline 27 July

Strategic Development Officer
University of Aberystwyth – Welsh Higher Education Brussels
Brussels
The successful candidate will have experience of working in an EU environment with a strong understanding of EU policy and its impact on practical delivery. Knowledge of the HE…
Posted 3 days ago. Deadline 10 July

Project Manager
CITA – International Motor Vehicle Inspection Committee
Brussels
Lead world-wide projects related to the assessment & development of new & in-use vehicle standardization ensuring deadlines, quality and budgets are adhered to; World-wide travel…
Posted 3 days ago

European Policy and Funding Advisor
Greater Birmingham and West Midlands – Brussels Office
Brussels
The European Policy and Funding Advisor will support the Brussels-based activities of the partnership. A significant proportion of our partners are universities and research…
Posted 3 days ago. Deadline 23 July

Communications Officer
FoEE – Friends of the Earth Europe
Brussels
This is a great opportunity to join the communications team in the European office of the world’s largest grassroots environmental network and support campaigns on issues including…
Posted 6 days ago. Deadline 17 July

Policy Advisor
EURELECTRIC – Union of the Electricity Industry
Brussels
You will: Monitor and analyse legislative and policy development in EU energy policy and electricity market regulation and analyse their implications for the electricity industry….
Posted 6 days ago. Deadline 20 July

Communication Director
EuroMed Rights – Euro-Mediterranean Human Rights Network
Brussels
The Communication Director plays an integral role in the development of EuroMed Rights’ Communication Strategy Plan. S/he leads and participate in the execution of that plan,…
Posted 6 days ago. Deadline 13 August

Internship
Schuttelaar & Partners
Brussels
If you would like to familiarise yourself with the work of a consultant, dealing with topics relating to communications and PA in health & food at the EU level, then you may be the…
Posted 6 days ago. Deadline 9 July

Senior Evaluation Officer
ESA – European Space Agency
Paris
The postholder has the following tasks with the overall objective of strengthening the Agency’s capabilities for transforming the way ESA delivers its products and services:…
Posted 6 days ago. Deadline 12 July

Event Officer
Wilfried Martens Centre for European Studies
Brussels
Key responsibilities: Manage and coordinate suppliers and all event logistics (budget, venue, catering, travel, taskforce, technical equipment, etc.) Liaise with the Centre’s…
Posted 6 days ago. Deadline 12 July

Head of L&D Europe and EECAD (BEL270)
FCO – Foreign and Commonwealth Office
Brussels
The successful candidate will be the strategic L&D lead for staff at British Missions (Posts) in Europe. Reporting to the Head of Diplomatic Academy Regional Teams, the role of the…
Posted 7 days ago. Deadline 6 July

Petrochemicals Sector Group Manager
CEFIC – European Chemical Industry Council
Brussels
Managing several working groups with representatives of industry, in order to produce added value for the members and the industry as a whole (chemical companies, members of…
Posted 7 days ago. Deadline 17 July

Grant and Project System Officer
ARTICLE 19
London
The Grant and Project System Officer will ensure that ARTICLE 19 adheres to the various requirements in our grant contracts and projects. S/he will support effective delivery of…
Posted 7 days ago. Deadline 9 July

Membership and Grants Officer
EFC – European Foundation Centre
Brussels
The ideal candidate must be a good networker able to enhance members’ engagement, secure financial resources for new and existing initiatives, communicate effectively, gather and…
Posted 8 days ago. Deadline 3 July

Association Manager
Kellen Europe
Brussels
Position the associations as the authoritative voice on their respective fields and represent the interest of the members towards all stakeholders at European level.Proactively…
Posted 8 days ago. Deadline 4 July

Innovation Project Manager for EU Funded Projects
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
The Innovation Project Manager’s key activities include building networks, fostering communication and initiating collaborations between INL and international level R&D…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

Project Assistant for EU Funded Projects
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
As a Project Assistant focused on EC funded initiatives, the candidate will work with INL’s researchers to provide support on the preparation, submission and management of grant…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

PSP Admin Assistant
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Brussels
The PSP Admin Assistant is expected to collaborate with the UNHCR Regional Representation for Western Europe in Brussels, work closely with NL and UK PSP teams and the rest of the…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

Communication Officer
UEF – Union of European Federalists
Brussels
You will be responsible for the general internal and external communication strategy of the European Secretariat, reflecting the political priorities and image of the organisation…
Posted 9 days ago. Deadline 5 July

Senior Advisor Cocoa
FLO – Fairtrade Labelling Organizations International
Bonn
The key objective is to effectively work in partnership with other senior stakeholders within Fairtrade who will each deliver key components of a successful cocoa strategy and plan…
Posted 9 days ago. Deadline 10 July

Communications Director, Global Covenant of Mayors
ECF – European Climate Foundation
Brussels
Oversees all aspects of the Global Secretariat’s internal and external communications, public relations, brand management, print and online presence, digital advertising and…
Posted 9 days ago. Deadline 2 July

Privacy Lawyer – Associate
Fieldfisher
Brussels
You will be working on a whole range of privacy and data protection matters, including compliance with the General Data Protection Regulation, international data transfers, data…
Posted 9 days ago

Trainee in the Area of Energy
BEUC – European Consumer Organisation
Brussels
Help develop and keep up-to date information on European affairs and provide support and policy summaries for lobbying actions undertaken by the team members. Conduct specific…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

Intern, Special Projects
ECF – European Climate Foundation
Brussels
Interns will gain practical experience in the workings of an international non-governmental organization focused on cities and climate change. The intern will gain exposure across…
Posted 9 days ago. Deadline 30 June

Funding Officer
ESM – European Stability Mechanism
Luxembourg
We are looking for a Funding officer/Senior funding officer to support the Funding and Investor Relations activities in monitoring the global relationship with banks, institutional…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

Finance and Control Officer – Cost Accounting
ESM – European Stability Mechanism
Luxembourg
As a cost accounting expert, s/he will perform the day-to-day accounting for administrative expenses of the ESM and EFSF. S/he will be in charge of the monthly closing of the…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

AML & KYC IT Application Officer
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
The IT Application Officer will drive the development, implementation and maintenance of Anti-Money Laundering and «Know Your Customer» solutions. These are off-the-shelf and…
Posted 9 days ago. Deadline 2 July

Directeur Développement Commercial
CIVIPOL Conseil
Paris
Prospecter de nouveaux clients institutions internationales, états et entreprises, en France et à l’étranger. Encadrer et piloter une équipe de responsables de projet sur la…
Posted 9 days ago. Deadline 4 July

Information Management Officer, P-3
OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
The Hague
Control registration and processing of all classified declarations and verification-related documents and their availability either within electronic systems or in hard-copy:…
Posted 10 days ago. Deadline 17 July

Digital Communication Officer
COST – European Cooperation in Science and Technology
Brussels
The Digital Communication Officer first responsibility is to develop a strategic approach to digital communications and social media and ensure an effective implementation. He/She…
Posted 10 days ago. Deadline 9 July

Addetto Stampa di Lingua Italiana
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
Brussels
L’addetto stampa è a disposizione dei Membri del Gruppo S&D al Parlamento Europeo ed è responsabile per i vari compiti relativi alle attività del Gruppo, come: Individuare i…
Posted 10 days ago. Deadline 14 July

Ένημερωση για τις αλλαγές που θα προκύψουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Όσοι πολίτες θα ταξιδέψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία), όσοι σκοπεύετε να σπουδάσετε εκεί ή να στείλετε τα παιδιά σας να σπουδάσουν εκεί και γενικότερα όσοι χρειάζεστε πληροφορίες για τις αλλαγές που θα γίνονται σταδιακά λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, μπορείτε να επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο, να κάνετε εγγραφή και να παίρνετε ενημέρωση για τις αλλαγές που θα προκύπτουν.

https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7&active=True

https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Πρόσκληση αριθ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων

Το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών για τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας (Financial Mechanisms Office for the EEA and Norway Grants) ανακοινώνει την πρόσκληση αριθ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων (Fund for Youth Employment) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021.
Το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων υποστηρίζει έργα που προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων σε όλη την Ευρώπη. Η ομάδα στόχος αυτού του Ταμείου είναι νέοι μεταξύ 15 και 29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα ηλικίας 25-29 ετών. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε €60 εκ. Το ποσό της επιχορήγησης που θα ζητείται στο πλαίσιο ενός έργου δεν θα είναι μικρότερο από €1,0 εκ., χωρίς να υπάρχει όριο μέγιστου ποσού, γεγονός που ευνοεί μεγάλα έργα. Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι το μέγιστο 85% και το ποσοστό της ίδιας συνεισφοράς θα είναι τουλάχιστον 15%.
Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν διακρατικό χαρακτήρα (να περιλαμβάνουν πολλούς εταίρους που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες). Οι επιλέξιμες οντότητες πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως κοινοπραξία, αποτελούμενη από οντότητες από τουλάχιστον δύο χώρες. Τα έργα τα οποία θα τύχουν χρηματοδότησης αναμένεται να συμβάλουν στον ειδικό στόχο του Ταμείου που είναι η Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων.
Αυτή η πρόσκληση για διακρατικά σχέδια που αφορούν την ανεργία των νέων έχει τρεις βασικούς τομείς υποστήριξης:
Α) Καινοτομία και εξερεύνηση
B) Μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθής πρακτικής
Γ) Ανάλυση και έρευνα
Μπορείτε να επικεντρωθείτε και στους τρεις τομείς ή μόνο σε ένα.
Οι επιλέξιμοι εταίροι του έργου μπορούν να είναι οντότητες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εμπορικοί ή μη εμπορικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων:
-Δήμοι, οργανισμοί που ανήκουν ή εν μέρει ανήκουν σε δήμους,
-Ενώσεις δήμων
-Περιφέρειες, οργανώσεις που ανήκουν ή εν μέρει ανήκουν σε περιφέρειες.
-Ενώσεις των περιφερειών
-Οργανωτικές μονάδες της κεντρικής κυβέρνησης, οργανισμοί που χρηματοδοτούνται εν μέρει από τις κεντρικές κυβερνητικές μονάδες, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις κρατικές οργανώσεις. • δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας
-Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώσεις συμφερόντων των νομικών προσώπων, ιδρύματα και ταμεία κεφαλαίων · -Εμπορικές εταιρείες
-Συνεταιρισμοί (μεταποίηση, στέγαση, καταναλωτές)
-Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων (φυτώρια επιχειρήσεων, κέντρα εκκίνησης κ.λπ.)
-Κοινωνικοί εταίροι (συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις του κλάδου, ενώσεις εργοδοτών, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια).
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2017
Εθνικό Σημείο Επαφής: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
http://www.eeagrants.gov.cy/dgepcd/eeagrantscy.nsf/All/A1D765867FB6F059C225811D00386EBD?OpenDocument

Εθνικά Σημεία Επαφής σημαντικότερων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/AEA653845907D41BC2257F650036D0A3/$file/ΕθνικάΣημείαΕπαφής%20Ανταγωνιστικών%20Προγραμμάτων%20ελληνικά.pdf

15 θέσεις πρακτικής άσκησης στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Θεσσαλονίκη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Αυτήν την περίοδο έχει ανακοινώσει ότι δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους διάφορων κλάδων για 15 θέσεις πρακτικής άσκησης.
Το Cedefop εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
-Να είναι υπήκοοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υποψήφιων προς ένταξη χωρών,
-Να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν αντίγραφο πτυχίου και βιογραφικό (κατά προτίμηση το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό),
-Να κατέχουν τη γνώση δύο τουλάχιστον κοινοτικών γλωσσών, όπου η μία θα είναι η αγγλική.
Διάρκεια: 9 μήνες ( Οκτώβριος με Ιούνιος)
Μισθός: ανάλογα με τον τόπο διαμονής των ασκούμενων που κυμαίνεται από 690 έως 920 ευρώ το μήνα
Προθεσμία: 22 Ιουνίου 2017
Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τις προϋποθέσεις αιτήσεων

http://www.cedefop.europa.eu/el/about-cedefop/recruitment/traineeships