67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

Μισθός:
Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους».
Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες καθηκόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε μία κατηγορία καθηκόντων ανά διαγωνισμό.
Κατηγορία καθηκόντων:
Συντονιστές/τεχνικοί ειδικευμένοι στον τομέα της κατασκευής κτιρίων
Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία
Βοηθοί υπάλληλοι στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία/της ασφάλειας των κτιρίων
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας,
Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
Να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικοί Υπάλληλοι:  — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) μηχανολογίας ή αρχιτεκτονικής, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
EPSO/AST/141/17 – Βοηθοί Υπάλληλοι:  Όλες οι κατηγορίες καθηκόντων: — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο στην ασφάλεια κτιρίων, την ασφάλεια στην εργασία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την κτιριακή τεχνολογία ή σε άλλον τομέα που συνδέεται άμεσα με τα καθήκοντα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων ή — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις δευτεροβάθμιες σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα το οποίο δίνει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
Μισθός:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
EPSO/AST/141/17 – Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2630/description_el

Σχέδιο Τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων, επί αμοιβή, στο Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως

Το ΕΤΕΚ μετά από σχετική ανάθεση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέλαβε να διεκπεραιώσει διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων, για 12 μήνες, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για σκοπούς ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών του ΤΠΟ.
Το Επιμελητήριο έχει εμπλακεί στην όλη διαδικασία στα πλαίσια στήριξης και ενθάρρυνσης νεαρών αρχιτεκτόνων για απόκτηση της εκ του νόμου απαιτούμενης εργασιακής πείρας για πρόσβαση στο επάγγελμα ή και εκ της αγοράς ζητούμενης εργασιακής εμπειρίας, ή και της υποβοήθησης των νέων να έχουν πρόσβαση σε εργασία ιδιαίτερα κατά τις τρέχουσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Περαιτέρω η αύξηση του ρυθμού έκδοσης πολεοδομικών αδειών και η διεκπεραίωση όγκου συσσωρευμένων υποθέσεων με την τοποθέτηση ατόμων στο ΤΠΟ θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις αύξησης της ιδιωτικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και μηχανικών στον οικοδομικό τομέα.
Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στον Τομέα Ελέγχου ως εξής:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας & Επαρχιακό Λευκωσίας: 6 θέσεις
Επαρχιακό Λεμεσού: 1 θέση
Επαρχιακό Πάφου: 2 θέσεις
Επαρχιακό Λάρνακας: 1 θέση
Επαρχιακό Αμμοχώστου: 2 θέσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση του σε μία ή και περισσότερες επαρχίες. Εφόσον επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη επαρχία.
Με την τοποθέτηση τους οι πάροχοι οφείλουν μέσω συμφωνίας που θα υπογράψουν με το ΕΤΕΚ να ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τον Έλεγχο της Ανάπτυξης που τους ανατίθενται από τους άμεσα υπεύθυνους λειτουργούς οι οποίοι θα οριστούν από το ΤΠΟ και τα οποία αρμόζουν σε νεαρό πρόσωπο με αναγνωρισμένα τα ακαδημαϊκά προσόντα στην αρχιτεκτονική. Η απασχόληση διέπεται από το ωράριο των υπόλοιπων υπαλλήλων του ΤΠΟ, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής εργατικής νομοθεσίας.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/ αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) είναι κάτω των 30 ετών
(β) είναι μέλη του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ και έχουν τύχει αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και εκκρεμεί η συμπλήρωση της μονοετούς πρακτικής τους άσκησης
Οι Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα/στοιχεία θα αξιολογηθούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
(α) Προφορική συνέντευξη η οποία θα υλοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο άτομα που θα ορίσει το ΕΤΕΚ και ένα άτομο που θα ορίσει το ΤΠΟ (γενική εντύπωση)
(β) Πρόσθετα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακός τίτλος ή άλλο πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν στην αρχιτεκτονική ή στην πολεοδομία ή στη διατήρηση)
(γ) Μη συμπλήρωση της εκ του νόμου απαίτησης ενός έτους εργασιακής πείρας για σκοπούς πρόσβασης στο επάγγελμα είναι πλεονέκτημα
(δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
Υποβολή ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένο σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια χειρός στο οίκημα του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο c.maxoulis@etek.org.cy το αργότερο μέχρι τo μεσημέρι (12:00) της 22ης Σεπτεμβρίου 2017.

http://etek.org.cy/site-article-1605-47-el.php#.WbIw-v2YoM4.facebook

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis», σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από την 01/09/2017 μέχρι και τις 31/10/2017, για συμμετοχή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού για το έτος 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αίτησης συμμετοχής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο σύνδεσμο

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Υπόψη: κας Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά ή κας Τούλλας Τσαγγαρίδου
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31/10/2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται ότι αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22867134 και 22867331

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/3B972A636F51315342257D51003084B8/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE)%202018.pdf?OpenElement

Σχέδια Χορηγιών Τμήματος Εργασίας

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΑ) ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΠΤΩΝ ΕΕΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΠΤΩΝ ΕΕΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Νεαροί μεταφραστές θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον ετήσιο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό Juvenes Translatores «“ΕΕ 60” — η 60η επέτειος από την υπογραφή της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»: αυτό θα είναι το θέμα των κειμένων που θα πρέπει να μεταφράσουν νεαροί μεταφραστές από ολόκληρη την Ευρώπη στον φετινό διαγωνισμό Juvenes Translatores.
Οι εγγραφές για τον 11ο διαγωνισμό για νέους μεταφραστές που διοργανώνει η μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησαν στις 12.00 το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου 2017.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Günther H. Oettinger, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, τους ανθρώπινους πόρους και τη μετάφραση, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που συνδυάζει δύο από τους σημαντικότερες ευρωπαϊκές αξίες —τη γλωσσική πολυμορφία και τα νέα ταλέντα. Προσκαλώ τα σχολεία απ’ όλη την Ευρώπη να λάβουν μέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισμό».
Οι εγγραφές θα ανοίξουν αρχικά για σχολεία μέσω του δικτυακού τόπου http://ec.europa.eu/translatores. Η περίοδος των εγγραφών λήγει στις 20 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι, ενώ το έντυπο της αίτησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Στο δεύτερο στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση σε 751 σχολεία προκειμένου να παράσχουν τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι νεαροί μεταφραστές —δύο έως πέντε από κάθε σχολείο— μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2000.
Θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στις 23 Νοεμβρίου 2017, την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν. Στην Κύπρο, ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λευκωσία.
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι μαθητές θα μεταφράσουν ένα μονοσέλιδο κείμενο από μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει συνολικά 552 γλωσσικούς συνδυασμούς των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Πέρυσι, οι μαθητές χρησιμοποίησαν 152 γλωσσικούς συνδυασμούς, μεταφράζοντας μεταξύ άλλων από τα ελληνικά προς τα λετονικά και από τα βουλγαρικά προς τα πορτογαλικά.
Οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραλαμβάνουν όλες τις μεταφράσεις, τις βαθμολογούν και επιλέγουν έναν νικητή από κάθε χώρα.
Οι φετινοί νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2018 για να παραλάβουν τα βραβεία τους.
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ.
Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Η παροχή ενισχύσεων για την ενθάρρυνση και στήριξη επενδύσεων και παρεμβάσεων για το σκοπό αυτό, στόχο έχουν να αμβλύνουν τους περιορισμούς της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.
http://sxedioxorigion.com/

Ραδιοφωνικός Διαγωνισμός «Μάντεψε τη Γλώσσα» για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2017

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Κανάλι 6 διοργανώνουν ραδιοφωνικό διαγωνισμό με τίτλο «Μάντεψε τη Γλώσσα».

Για τον διαγωνισμό οι ακροατές θα κληθούν να αναγνωρίσουν τη γλώσσα που ακούνε σε μια σειρά από ηχητικά κλιπ που θα μεταδίδονται – ένα κάθε μέρα – από το Κανάλι 6. Τα κλιπ ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και έχουν όλα ως θέμα τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την καθιέρωση του προγράμματος Erasmus στην ΕΕ.

Ο διαγωνισμός «Μάντεψε τη Γλώσσα» θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Το Κανάλι 6 θα μεταδίδει ένα ηχητικό κλιπ μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ κάθε μέρα (εκτός Κυριακής) ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια των ραδιοφωνικών του εκπομπών. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο σταθμός θα φιλοξενήσει ραδιοφωνικό αφιέρωμα στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τριών ειδών βραβεία: (α) «Βραβείο της Ημέρας» – προσκλήσεις/εισιτήρια για δύο άτομα σε μουσικές/θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, (β) «Βραβείο της Εβδομάδας» – ηλεκτρονική ταμπλέτα (tablet) και, (γ) «Μεγάλο Βραβείο» – ενημερωτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.
Για τον διαγωνισμό, τους όρους συμμετοχής και λεπτομέρειες όσον αφορά τα βραβεία μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι 6

http://www.kanali6.com.cy/announcements/25438-lavete-meros-sto-radiofoniko-diagonismo-mantepse-ti-glossa .

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Με το Σχέδιο επιδιώκεται (α) η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός και ο αθλητικός προπονητικός τουρισμός ποδοσφαίρου και κολύμβησης, (β) η στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και (γ) ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων καθώς και παρεμβάσεις σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα.
Το Σχέδιο απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Επιμερίζεται σε 3 Άξονες με διαφορετικές επιλέξιμες επενδύσεις και εντάσεις ενίσχυσης ως εξής :
Στους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας.
Στον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).
Η Χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:
Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων
Λιγότερα
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €16 εκ.
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:
Μέχρι 85%
Δικαιούχοι:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μεγάλες Επιχειρήσεις
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2018
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (KOT):
Κος. Πλούταρχος Παντελίδης, τηλ: 22 691135
Κα. Έλενα Περικλέους, τηλ: 22 691292
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: incentives-consultation@visitcyprus.com
Τηλεομοιότυπο: 22 691313
Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.sxedioxorigion.com

Πρόγραμμα ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω του θεσμού Women Business Angels (WBA)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, αποτελεί τον εταίρο που εκπροσωπεί την Κύπρο στο Συγχρηματοδοτούμενο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα S.E.E.W.B.A.N.
Το πρόγραμμα εντάσσεται κάτω από την εποπτεία και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξης, έχοντας ως άξονες προτεραιότητας την ενδυνάμωση της Εσωτερικής Αγοράς, της Βιομηχανίας, της Επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του θεσμού Women Business Angels (WBA), δηλαδή, την προτροπή και την προώθηση επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν ίδια κεφάλαια σε επιχειρηματικές ιδέες και σε μικρές start up επιχειρήσεις γυναικών κατά το χρονικό σημείο της ίδρυσης τους, προσφέροντάς την ίδια ώρα την δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά.
Το S.E.E.W.B.A.N. με συνολικό προϋπολογισμό €628,501 έχει διάρκεια δύο ετών με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2017 και ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, εξαιρετικής σημασίας είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου και μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία We–Gate μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημαντικός στόχος επίσης είναι η υποστήριξη της επίσημης πύλης https://wegate.eu/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση»

Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών. Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, (β) στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, (γ) στην ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών και (δ) την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» στηρίζει και συνδέεται με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.