Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν σήμερα μια γενική προσέγγιση τόσο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο και για την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης επί μιας σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, και η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κ. Mαριάν Τίσεν, χαιρέτισαν τις συμφωνίες με την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την κοινωνική Ευρώπη. Η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ζωτική σημασία για το έργο ενίσχυσης του δίκαιου χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς και ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Με την Αρχή, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών συντελεστών και η καταπολέμηση των περιπτώσεων κατάχρησης θα γίνουν πιο αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν εργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης ρουμανικής Προεδρίας, ώστε η Αρχή να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί το 2019 — προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών αρχών.
Με μεγάλη χαρά παρατηρούμε, επίσης, ότι οι εργασίες μας για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο καρκίνου σημειώνουν πρόοδο. Στη διάρκεια της τρέχουσας εντολής μας έχουν ήδη επιτευχθεί συμφωνίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε 21 καρκινογόνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, ενώ με τη σημερινή συμφωνία είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη βελτίωση της προστασίας του ενός εκατομμυρίου εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε άλλες πέντε ευρέως χρησιμοποιούμενες καρκινογόνες χημικές ουσίες. Αυτή είναι η Ευρώπη στην καλύτερη μορφή της: η Ευρώπη που προστατεύει.
Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τη σύστασή μας για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Με τη σύσταση, τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν μια κοινή κατανόηση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων που συνεπάγεται ο νέος κόσμος της εργασίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεσμεύονται να παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη, μεταξύ άλλων μέσω της εργασίας για τη δυνατότητα μεταφοράς και τη διαφάνεια των δικαιωμάτων όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από μια θέση εργασίας στην επόμενη. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας σήμερα και στο μέλλον. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της βάσης γνώσεών μας και για την ανάπτυξη ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης. Η πρόοδος θα έχει συνέχεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Ευχαριστούμε την αυστριακή Προεδρία για το αδιάκοπο έργο της και ελπίζουμε ότι το θετικό έργο θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, ώστε να γίνει δυνατό να αρχίσουν να παράγονται αποτελέσματα σε αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα για τους πολίτες το ταχύτερο δυνατόν.»
Περισσότερες πληροφορίες
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_el.htm

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την καλύτερη προστασία των παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές

Σήμερα, οι υπουργοί Δικαιοσύνης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των κανόνων που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών.
Οι νέοι κανόνες θα επιταχύνουν τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες και θα διασφαλίσουν ότι το συμφέρον του παιδιού θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη. Ο αριθμός των διεθνών διαζυγίων στην ΕΕ αγγίζει σήμερα τα 140 000 περίπου, ετησίως, ενώ υπάρχουν έως και 1 800 υποθέσεις απαγωγής τέκνου από γονέα εντός της ΕΕ.
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Τα παιδιά που οι γονείς τους χωρίζουν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες και επαχθείς νομικές διαδικασίες. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να συντομεύσουν και να απλοποιήσουν τις εν λόγω διαδικασίες. Αυτό θα ωφελήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους, εξοικονομώντας τους τελικά χρόνο και χρήμα. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών στην ΕΕ.» Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα επιτρέψουν την ταχύτερη εκτέλεση των αποφάσεων, καταργώντας τις ενδιάμεσες διαδικασίες και εναρμονίζοντας τους όρους υπό τους οποίους μια απόφαση μπορεί να απορριφθεί ή να ανασταλεί. Θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την υπόθεσή τους, ιδίως όσον αφορά την επιμέλεια ή την απαγωγή παιδιού από γονέα.
Τέλος, ο κανονισμός θα θεσπίσει σαφέστερους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση παιδιού σε άλλο κράτος μέλος και με τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών. Η απόφαση του Συμβουλίου ελήφθη με ομοφωνία, όπως απαιτείται από την ειδική νομοθετική διαδικασία για τη δικαστική συνεργασία σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του τον Ιανουάριο του 2018. Το Συμβούλιο θα οριστικοποιήσει τώρα την έγκριση του κανονισμού εντός των προσεχών μηνών.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6726_en.htm

Η Επιτροπή εγκρίνει το κυπριακό Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους λόγω δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων

Το σύστημα, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 33 εκατ. ευρώ, καθορίζει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία της κύριας κατοικίας και του εισοδήματος του δανειολήπτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη.
Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι α) τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι, (β) θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους. Εάν ο δανειολήπτης παύσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα κινήσει τη διαδικασία εκποίησης του ακινήτου. Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών με βάση τις ίδιες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από το κράτος. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τους ιδιώτες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση. Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Σχέδιο θα παρέχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα, διότι αυξάνει το ποσό της αποπληρωμής που είναι πιθανό να λάβουν οι τράπεζες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ταυτόχρονα, από την αξιολόγηση της Επιτροπής προέκυψε ότι η εν λόγω έμμεση ενίσχυση δεν ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι η ενίσχυση περιορίζεται σε ό, τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν. Επιπλέον, δεδομένου ότι όλοι οι ενυπόθηκοι δανειστές που είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, δεν θα ισχύουν διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Σχέδιο είναι ορθώς στοχοθετημένο και περιορισμένο από άποψη χρόνου και πεδίου εφαρμογής, όπως προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ. Τέλος, το Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.49554.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Ricardo Cardoso — Τηλ.: + 32 229 80100, Giulia Apoti — Τηλ.: 32 229 55344)

Νέος οδηγός για τα δίδακτρα και την οικονομική στήριξη φοιτητών στην Ευρώπη

Σε ποιο μέρος της Ευρώπης μπορούν οι φοιτητές να σπουδάσουν χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα; Ποιες χώρες χρεώνουν τα υψηλότερα δίδακτρα; Τι είδους οικονομική στήριξη προσφέρεται στους φοιτητές και ποιος την λαμβάνει στην πράξη;

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-201819_en?fbclid=IwAR0GudMJFJdGSQCwsJdFGayKMIBczplSuYo64tGDd2gM8CN64k8F8HkgD18

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018 για την Κύπρο από την ΕΕ

Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία, ενώ ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί . Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους από το 2019 και εξής, παρόλο που τα τραπεζικά μέτρα στήριξης το 2018 μετατόπισαν το δημόσιο χρέος προς τα πάνω.

https://ec.europa.eu/info/files/autumn-2018-economic-forecast-cyprus-0_en

Καλωσορίσατε στη Νέα Γενιά του Κυπριακού Τουρισμού

Πρόγραμμα:
9:00 – 9:30 Εγγραφές
9:30 – 9:40 Έναρξη του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και Έντιμο Δήμαρχο Λάρνακας κ.Αντρέα Βύρα.
9:40 – 9:45 Χαιρετισμός από τον Έντιμο Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ.Γιάννη Καρούσου
9:45 – 9:50 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Αγίας Νάπας κ.Κωνσταντίνο Ζαννέτο.
9:50 – 10:00 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Επαρχίας Αμμοχώστου κ.Δώρο Ττάκα.

Παρουσιάσεις:
10:00 -10:30 «Τα νέα τουριστικά επαγγέλματα και οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν» κ.Ελίνα Χριστοφίδου, Λειτουργός Επιθεώρησης ΚΟΤ
10:30-11:45 «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα δεδομένα του marketing στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος» κ.Δημήτρης Στεφανή, Founder, Digital Marketing Architect, HIVEBREED
11:45-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:30 «Νέες τεχνικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»,
κ.Δημήτρης Στεφανή, Founder, Digital Marketing Architect, HIVEBREED
12:30-13:00 Συζήτηση

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 24620993 ή στο email europedirectlarnaca@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Europe Direct Δήμου Λάρνακας, κ.Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993.

Στις 24 Νοεμβρίου έλα να πάρεις την ενημέρωση που χρειάζεσαι για την εκπαίδευση και τη κατάρτιση σου!

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι επωφελούνται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Ως εκ τούτου, χάρη στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό τους με αναβαθμισμένες δεξιότητες, οι εταιρείες και οι οργανώσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ και ανταγωνιστικότητα. Κατά τον τρόπο αυτό συμβάλλουν επίσης στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινωνίας.

Erasmus+: προϋπολογισμός ύψους 3 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί στους νέους της Ευρώπης και να συμβάλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων το 2019

Τα κονδύλια που θα διατεθούν για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019 αναμένεται να αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ ή 10 % σε σύγκριση με εκείνα του 2018.
Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2019 για το πρόγραμμα Erasmus+. Από τον αναμενόμενο προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για ειδικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον περασμένο Νοέμβριο και αποτελεί μέρος του πλάνου καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.
Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Έναν χρόνο μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί την υπόσχεση που έδωσε στα κράτη μέλη ως προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025. Εργαζόμαστε προς μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα. Δεν θέλουμε τείχη να παρακωλύουν την αριστεία, την καινοτομία και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μετατρέψουν το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και είμαι υπερήφανος για την ισχυρή ώθηση που τους παρέχουμε μέσω του προγράμματος Erasmus+.»
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το 2019
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Erasmus+ για το 2019. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τη νεολαία, αλλά που δεν αποτελούν οργάνωση νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση.
Μαζί με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον οδηγό προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2019 σε φοιτητές, προσωπικό, ασκούμενους, διδάσκοντες κ.λπ.
30 εκατ. ευρώ για Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, η Επιτροπή πρότεινε τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2019, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το οποίο θα στηρίξει έξι ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς συνασπισμούς, καθένας εκ των οποίων θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 3 χώρες με σκοπό την προαγωγή μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας, προωθώντας παράλληλα την αριστεία και βοηθώντας να γίνει η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο ανταγωνιστική. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για επιδότηση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 για τους συνασπισμούς που θα ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Μια δεύτερη πιλοτική πρόσκληση θα ακολουθήσει το επόμενο έτος με την πλήρη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας έχει προβλεφθεί για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021. Ο στόχος είναι η συγκρότηση είκοσι περίπου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έως το 2024.

Ιστορικό
Στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκιαγράφησαν ένα όραμα για την Ευρώπη, σύμφωνα με το οποίο η Ευρώπη θα αξιοποιήσει πλήρως το εκπαιδευτικό και πολιτισμικό δυναμικό της για να δημιουργήσει ανθεκτικό εργατικό δυναμικό, κοινωνική δικαιοσύνη, ενεργό συμμετοχή στα κοινά καθώς και τη δυνατότητα να βιώσει κανείς την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα στην πολυμορφία της.
Η στήριξη της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, φέρνοντας σε επαφή μια νέα γενιά Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι σε θέση να συνεργαστούν στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πολιτισμών, σε διάφορες γλώσσες, καθώς και σε διασυνοριακό, διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες:
Το Δελτίο Τύπου στα αγγλικά: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm

DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη

Μετά την επιτυχία του πρώτου γύρου του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δεύτερο διαγωνισμό για δωρεάν εισιτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018.
Όλοι οι δεκαοκτάχρονοι στην ΕΕ θα έχουν τότε προθεσμία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018 για να ζητήσουν ένα δωρεάν εισιτήριο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο πρώτος γύρος του DiscoverEU συγκέντρωσε χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχημάτισαν ομάδες που ταξίδεψαν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλο.
Ο επίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Το φετινό καλοκαίρι σχεδόν 15.000 δεκαοκτάχρονοι είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Γνώρισαν στην πράξη τι σημαίνει το να είναι κανείς Ευρωπαίος. Είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης αλλά και να γνωρίσουν ανθρώπους από ολόκληρη την ΕΕ. Ακούσαμε καταπληκτικές ιστορίες από εκείνους που συμμετείχαν, και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να προσφέρουμε την ίδια ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους νέους.»
Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;
• Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και να είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διάστημα 30 ημερών το πολύ.
• Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.
• Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.
• Οι αιτούντες θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της επιλογής στα μέσα Ιανουαρίου 2019.
Οι επιτυχόντες θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Κατά κανόνα θα μετακινούνται με τρένο. Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία και φεριμπότ ή, κατ’ εξαίρεση, το αεροπλάνο. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι νέοι και οι νέες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά της ΕΕ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.
Η έναρξη του δεύτερου γύρου του DiscoverEU ανακοινώθηκε σήμερα από τον επίτροπο Νάβρατσιτς σε μια συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων όπου παρίσταντο αντιπρόσωποι των τομέων της νεολαίας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και νέοι και νέες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία φέτος το καλοκαίρι. Η συνάντηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών να καταστεί η εμπειρία του DiscoverEU ακόμα πιο αποτελεσματική και προσβάσιμη στο μέλλον. Οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας κλήθηκαν να συζητήσουν τρόπους για να βελτιωθεί ο βαθμός κοινωνικής ένταξης σε επόμενους γύρους του DiscoverEU.
Επόμενα βήματα
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που προσέλκυσε το DiscoverEU και η εμπειρία που προσφέρει σε νέους και νέες από ολόκληρη την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δεσμευτεί ένα ποσό 700 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος Erasmus στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, από το 2021 έως το 2027 θα μπορέσουν να ταξιδέψουν ακόμη 1,5 εκατομμύριο δεκαοκτάχρονοι.
Γενικές πληροφορίες
Το DiscoverEU ξεκίνησε τον Ιούνιο, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ για το 2018. Μέχρι σήμερα έχει δώσει σε περισσότερους από 15.000 νέους και νέες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Τη φετινή χρονιά, που είναι και το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ταξιδιώτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κατά τον πρώτο γύρο, από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, δόθηκαν ταξιδιωτικές κάρτες σε περίπου 15.000 νέους και νέες με βάση μια καθορισμένη ποσόστωση ανά χώρα. Μετά την επιλογή τους, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να ταξιδέψουν –είτε μόνοι είτε σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων– για διάστημα μέχρι 30 ημερών σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα
Ενημερωτικό δελτίο με μαρτυρίες νεαρών ταξιδιωτών
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

IP/18/6109
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
• Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
• Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Αν το σχολείο σας είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποιουδήποτε τύπου, ενός από τα 28 κράτη μέλη ή μιας από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σας παροτρύνουμε να στείλετε αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2019.

Στο πλαίσιο του «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS) 33 σχολεία (από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες) καλούνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα θέμα επικαιρότητας που αφορά τη νεολαία.
Η νέα αυτή εκδήλωση με τίτλο «»Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» κλείνει τα δέκα χρόνια: ψήφισε για το μέλλον!», με αναφορά στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθούν το 2019. Οι μαθητές θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων:
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των νέων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης και πώς μπορούν αυτοί να συμμετέχουν περισσότερο;
Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι νέοι στις εκλογές και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες της ψήφου τους;
Πώς θα ενισχυθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι ψευδείς ειδήσεις;
Πώς μπορούν να συμβάλουν οι νέοι Ευρωπαίοι σε μια πιο δημοκρατική και πιο συμμετοχική Ευρώπη;
Αν το σχολείο σας είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποιουδήποτε τύπου, ενός από τα 28 κράτη μέλη ή μιας από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σας παροτρύνουμε να στείλετε αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2019.
Τα σχολεία επιλέγονται με κλήρωση και οι νικητές περνούν ένα τριήμερο στις Βρυξέλλες.
Εάν επιλεγεί το σχολείο σας, μπορείτε να στείλετε τρεις μαθητές της προτελευταίας τάξης, συνοδευόμενους από έναν καθηγητή. Η ΕΟΚΕ αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα γεύματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα συναντήσουν μαθητές από άλλες χώρες, με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις και να εκπονήσουν ψηφίσματα για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί η Ένωση και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση παρόμοια με τις συζητήσεις συνελεύσεων, σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια των ολομελειών θα παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά και τα γαλλικά, ενώ οι συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών ομάδων εργασίας θα γίνουν στα αγγλικά.
Μέλη της ΕΟΚΕ θα μεταβούν στα επιλεγέντα σχολεία για να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες. Στα επιλεγέντα σχολεία θα αποσταλεί τεκμηρίωση και παιδαγωγικό υλικό πριν από τις επισκέψεις αυτές.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2018.
Ελπίζουμε να σας υποδεχτούμε στις Βρυξέλλες!
https://www.eesc.europa.eu/el/node/64587/i-diki-soy-eyropi-i-diki-soy-foni-kleinei-ta-deka-hronia-psifise-gia-mellon