Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)-Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs».

Το εν λόγω Έργο αποτελεί υποστηρικτική Δράση προς τις ΜμΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του Έργου είναι η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στις Κυπριακές ΜμΕ καθώς και η καθοδήγηση τους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CEN/TS 16555-1 (π.χ. το εργαλείο IMP3rove).

Δικαιούχοι είναι κυπριακές ΜμΕ με δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Αναμένεται ότι με τη συμμέτοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από το ΙΠΕ προς τις καινοτόμα δραστήριες ΜμΕ είναι βασισμένη στα ακόλουθα στάδια:
Ανάλυση Δυνατοτήτων Καινοτομίας
Επιτόπου συναντήσεις και συλλογή δεδομένων
Χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης για αναγνώριση των αναγκών και δυνατοτήτων καινοτομίας
Ανάλυση Χάσματος και Αναγκών (Gap & Needs analysis), αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα αξιολογεί όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα τηρεί σειρά προτεραιότητας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/news/3830.html