Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, θα ήθελαν να σας πληροφορήσουν/ υπενθυμίσουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017 (Ν.85(I)/2017, άρθρο 14), όταν η διαφορά μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία δεν μπορεί να διευθετηθεί με την άμεση υποβολή παραπόνου από τον καταναλωτή προς τον έμπορο, ο έμπορος οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον Φορέα ή Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) από τους οποίους καλύπτεται, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν θα κάνει χρήση των σχετικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για να επιλύσει τη διαφορά.

Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις/έμποροι, που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΗΕΔ) όπως προνοείται από το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών κ.α.

Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών από εγκεκριμένο Φορέα ΕΕΔ, προσφέρει ποιοτικά πλεονεκτήματα τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και τους Καταναλωτές, όπως:

•Αποτελεσματικότητα στην επίλυση καταναλωτικών διαφορών συμπεριλαμβανομένων και διασυνοριακών διαφορών.
•Εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.
•Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.
•Αποφυγή συγκρούσεων/αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας .
•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις .

Οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς του Νόμου 85(Ι)/2017, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι άρνηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόστιμο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας αναφορικά με το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου παραμένουν στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία/ βοήθεια χρειαστείτε.

http://www.consumer.gov.cy/meci/cyco/cyconsumer.nsf/contact_gr/contact_gr?OpenDocument
http://www.ecccyprus.gov.cy/mcit/eccc/eccc.nsf/eccc23_el/eccc23_el?opendocument