Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών παραλαβής, διεκπεραίωσης και καταχώρησης αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προτίθεται να αξιοποιήσει άνεργους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 30 Ιουνίου 2014 στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής (Δημόσιου ή Ιδιωτικού). Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητο προσόν.

2. Η αγορά υπηρεσιών θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές θα ανέρχεται στα €870 το μήνα.

3. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των προσώπων με τα οποία θα υπογραφεί σύμβαση για αγορά υπηρεσιών, θα γίνει με δημόσια κλήρωση κατά Επαρχία, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΥΕΠΚΑ, την Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, μεταξύ όσων ανέργων θα δηλώσουν ενδιαφέρον για κάθε Επαρχία. Θα υπογραφούν συμβάσεις με πενήντα (50) συνολικά άνεργους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως εξής: Λευκωσία 31, Λεμεσός 8, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστος 7, Πάφος 4. Η ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών για τους 20 εκ των 31 προσώπων που θα κληρωθούν για την Λευκωσία θα γνωστοποιηθεί αργότερα, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν.

4. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν με κλήρωση, οφείλουν να παρουσιασθούν για εργασία στο χώρο που θα τους υποδειχθεί την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση αγοράς υπηρεσιών με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ταχύρρυθμη σχετική εκπαίδευση και θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται (ΙΒΑΝ), όπου θα εμβάζεται η αμοιβή τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα.

5. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάσσει το δικαίωμα του για τερματισμό οποιασδήποτε συμφωνίας, σε περιπτώσεις που δεν θα ικανοποιηθεί για την ορθή και ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πρόσωπα. Επιπρόσθετα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δεύτερη δημόσια κλήρωση, εκ του καταλόγου που θα σχηματισθεί μετά την υποβολή ενδιαφέροντος με βάση την παρούσα ανακοίνωση, για κάλυψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης πρόσθετης ανάγκης.

6. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα όπως, υποβάλουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας https://gmi.mlsi.gov.cy/ μέχρι τις 20 Ιουλίου 2014 τα μεσάνυκτα.

7. Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.