Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης προσφέρει 100 αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο δίπλωμα

Οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές πεντάμηνες περιόδους:

  • 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
  • 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει 20 άμισθες πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως. Η υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών.

Οι πρακτικές ασκήσεις, καθεμία εκ των οποίων διαρκεί από 1 έως 5 μήνες, μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές περιόδους:

  • 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
  • 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

3. Πρακτική άσκηση για εθνικούς υπαλλήλους

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υπαλλήλους υπουργείων, κυβερνητικών ή περιφερειακών φορέων και του διπλωματικού σώματος των κρατών μελών της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Οι εθνικοί υπάλληλοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ απασχολούνται και αμείβονται από την οικεία εθνική διοίκηση.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση οι εξής:

  • Πολίτες της ΕΕ, ή
  • πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ, και
  • οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι πολίτες των χωρών με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις προσχώρησης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για εθνικούς υπαλλήλους

Γλώσσες

Απαιτείται άρτια γνώση της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας, καθότι αποτελούν τις κύριες γλώσσες εργασίας της ΓΓΣ.

Επαγγελματικό προφίλ

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί εξάλλου ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει περίοδο έμμισθης ή άμισθης πρακτικής άσκησης πέραν των οκτώ εβδομάδων σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.