Προκήρυξη θέσεων εργασίας Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου – Creative Europe Desk Cyprus

Ως Συντονιστικός Φορέας για την Κύπρο προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου από τις 01/01/2016 αναλαμβάνει την λειτουργία των Κυπριακών Γραφείων
Culture και Media του Προγράμματος (Creative Europe Desks – CED).
Τα Γραφεία θα έχουν ως κύριους σκοπούς:
α)να προωθούν το πρόγραμμα Παγκύπρια, β) να παρέχουν βοήθεια και πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενους
πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, γ) να ενθαρρύνουν την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ
επαγγελματιών, οργανισμών και δικτύων, δ) να παρέχουν πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον
τοπικό πολιτιστικό τομέα της Κύπρου και ε) να συνεισφέρουν στην διαδοχή/ των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Οι δραστηριότητες των Γραφείων θα περιλαμβάνουν δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος σε γεγονότα
(συνέδρια, φεστιβάλ, συμπόσια κτλ), διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και ημερίδων, δημιουργία και
ενημέρωση της ιστοσελίδας, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού, καθώς και ετοιμασία εκθέσεων και
αναφορών για το πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, ο Συντονιστικός Φορέας ζητά να προσλάβει:
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Culture
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Media
Η σύμβαση που θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι δύο ετών, ξεκινώντας από τις 01/01/2016.
Οι πρώτοι έξι μήνες θα είναι επί δοκιμασία.
Οι Λειτουργοί θα υπηρετούν βάσει των Σχεδίων Υπηρεσίας που επισυνάπτονται.

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Πολιτισμού. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
σχετικούς κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Πολύ καλή γνώση ελληνικής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 Άριστη γνώση του πολιτιστικού/δημιουργικού/οπτικοακουστικού τομέα
 Καλή γνώση των Ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών. Προηγούμενη πείρα σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς
και θεσμούς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 Εμπειρία στην διοργάνωση και συντονισμό γεγονότων/εκδηλώσεων (διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων,
ημερίδων και εργαστηρίων)
 Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
 Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Εμπειρία δημοσίων παρουσιάσεων και ομιλιών

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cyso.org.cy/index.php/el/about-us/employment-opportunities-gr

Απολαβές:
Οι ετήσιες μικτές απολαβές του/της Λειτουργού (συμπεριλαμβανομένου τιμαριθμικού, κοινωνικών ασφαλίσεων, κα)
θα είναι €24.000,00.
Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Επιστολή ενδιαφέροντος
2. Βιογραφικό σε μορφή Europass
3. Βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν τα ζητούμενα προσόντα.
Προθεσμία:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου στο
[email protected] με την ένδειξη «Θέση Λειτουργού Γραφείου “Δημιουργική Ευρώπη”» το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00.