Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση ,συμπλήρωση ή και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση ,συμπλήρωση ή και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αναφέρεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τουριστική χρήση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αναφέρεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τουριστική χρήση.αφορούν

  • Οικοδομικές εργασίες
  • Τεχνολογικό, τεχνικό και άλλο εξοπλισμό.
  • Τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων .
  • Εργασίες συντήρησης της υποδομής

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου και εφόσον οι αιτητές αποδείξουν πως οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν και για αθλητικό τουρισμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €200,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Μέχρι 30%

Δικαιούχοι:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου

Τουριστικός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22691305

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο:22691313

Ιστοσελίδα: http://ow.ly/HxHMN