Ευρωπαϊκό Έργο για την πρόληψη αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στη σωστή διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα η λάθος αντιμετώπιση να οδηγά εξελικτικά σε σοβαρά προβλήματα, όπως αυτό της εκκαθάρισης. Το έργο PRE-SOLVE (PREventing business failure and inSOLVEncy) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υλοποιείται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια οκτώ Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανόμενου και του ΚΕΒΕ στην Κύπρο, με συντονιστή τα Ευρωεπιμελητήρια (EUROCHAMBRES). Στόχος του είναι να μεταφέρει γνώση και ικανότητες στους επιχειρηματίες για να προλάβουν μια ενδεχόμενη διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης μέσω εξατομικευμένης παροχής συμβουλών από επαγγελματίες συμβούλους επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητες του έργου PRE-SOLVE αποσκοπούν στην υποβοήθηση εκείνων των επιχειρήσεων όπου υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, ή όπου εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης, ή ακόμα στην παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας μετά τη διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης.
Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Αρχικά, οι εταίροι του εν λόγω έργου θα αναπτύξουν μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα ασχολούνται με διάφορες πτυχές της επιχείρησης, όπως ο χειρισμός αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην εταιρεία, εναλλακτική επίλυση διαφορών, ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εταιρεία, όπως επίσης και ο σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού πλάνου 2ης ευκαιρίας. Τα εργαλεία αυτά θα προσαρμοστούν στα δεδομένα της κάθε χώρας/αγοράς ξεχωριστά και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η πιλοτική εφαρμογή τους σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις στις οκτώ χώρες των εταίρων Επιμελητηρίων. Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ θα παρέχει επιχειρηματική στήριξη και καθοδήγηση σε Κυπριακές εταιρείες που είτε αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στη λειτουργία τους, είτε διαβλέπουν ότι θα αντιμετωπίσουν στο προσεχές μέλλον, ενώ θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. Η στήριξη αυτή θα προσφερθεί με απόλυτη εχεμύθεια μέσω επαγγελματιών επιχειρηματικών συμβούλων εντελώς δωρεάν αφού θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το έργο PRE-SOLVE.

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από συμβούλους επιχειρήσεων μέσω των εργαλείων PRE-SOLVE, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με την κα. Δήμητρα Παλάοντα στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840, [email protected] ή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη δήλωση ενδιαφέροντος.