400.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μέσα από την ενίσχυση της ηλιακής ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ

Στις 9 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της βιομηχανίας, ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαινίασαν την ευρωπαϊκή συμμαχία του κλάδου των ηλιακών φωτοβολταϊκών.
Η συμμαχία θα μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο εφοδιασμός μέσω πιο διαφοροποιημένων εισαγωγών και της παραγωγής καινοτόμων και βιώσιμων ηλιακών φωτοβολταϊκών σε μεγαλύτερη κλίμακα εντός της ΕΕ. Σε κοινή δήλωση, η Επιτροπή και οι υπογράφοντες τη συμμαχία όρισαν τις άμεσες προτεραιότητές της για το 2023.
Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας είναι καίριας σημασίας προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του REPowerEU για νεοεγκατεστημένη φωτοβολταϊκή δυναμικότητα άνω των 320 GW έως το 2025 και σχεδόν 600 GW έως το 2030.
Η νέα συμμαχία έχει εγκρίνει τον στόχο της επίτευξης ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας 30 GW έως το 2025 καθ’ όλο το μήκος της αξιακής αλυσίδας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα αποφέρει επιπλέον 60 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης ετησίως και θα δημιουργήσει πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η συμμαχία θα συνεισφέρει και σε θέματα πολιτικής με σκοπό την μείωση του κινδύνου εφοδιασμού της Ευρώπης και τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_7617

Call for EU candidates

Are you interested in promoting European values and citizenship? Do you like encouraging others to travel abroad? This project is for YOU!
We are looking for our next Ambassador of Europe and youth international mobility from September 2022! Join our team for a 10-month volunteering experience in Normandy region, in the city of Caen ! (France)
Send your CV and cover letter to [email protected]
For more info, check out the infopack!
Deadline to apply: July 10th 2022

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους σχεδόν 627 εκατ. ευρώ για 4 κράτη μέλη

Αθήνα, 16/06/2022

Η Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, την εκταμίευση 627 εκατ. ευρώ σε 4 κράτη μέλη (Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος και Ουγγαρία) για την αντιστάθμιση των συνεπειών του Brexit. Με την απόφαση αυτή θα διατεθούν 435 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα εναπομένοντα 192 εκατ. ευρώ θα διατεθούν έως το τέλος Απριλίου του 2023.
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές πολλών ανθρώπων εντός της ΕΕ. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνέπειες του Brexit. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων, των πολιτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού, όπου απαιτείται.»

Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να μετριάσουν τον αρνητικό αντίκτυπο του Brexit στις οικονομίες και τις περιφέρειές τους μέσω της στήριξης των περιφερειών, των οικονομικών τομέων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προστασία τους μέσω προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης. Τα ποσά προχρηματοδότησης κατανέμονται σε τρία έτη και τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Με την απόφαση αυτή, 20 κράτη μέλη θα έχουν σύντομα λάβει την πρώτη και τη δεύτερη δόση της προχρηματοδότησης τους. Το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά με διαφορετικούς τρόπους, καθώς ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες, τομείς ή τοπικές κοινότητες επηρεάζονται περισσότερο από άλλα. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit ύψους 5,4 δισ. ευρώ έχει τεθεί σε εφαρμογή για τη στήριξη όλων των κρατών μελών με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο.

Ευρωπαϊκό Έργο για την πρόληψη αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στη σωστή διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα η λάθος αντιμετώπιση να οδηγά εξελικτικά σε σοβαρά προβλήματα, όπως αυτό της εκκαθάρισης. Το έργο PRE-SOLVE (PREventing business failure and inSOLVEncy) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υλοποιείται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια οκτώ Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανόμενου και του ΚΕΒΕ στην Κύπρο, με συντονιστή τα Ευρωεπιμελητήρια (EUROCHAMBRES). Στόχος του είναι να μεταφέρει γνώση και ικανότητες στους επιχειρηματίες για να προλάβουν μια ενδεχόμενη διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης μέσω εξατομικευμένης παροχής συμβουλών από επαγγελματίες συμβούλους επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητες του έργου PRE-SOLVE αποσκοπούν στην υποβοήθηση εκείνων των επιχειρήσεων όπου υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, ή όπου εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης, ή ακόμα στην παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας μετά τη διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης.
Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Αρχικά, οι εταίροι του εν λόγω έργου θα αναπτύξουν μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα ασχολούνται με διάφορες πτυχές της επιχείρησης, όπως ο χειρισμός αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην εταιρεία, εναλλακτική επίλυση διαφορών, ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εταιρεία, όπως επίσης και ο σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού πλάνου 2ης ευκαιρίας. Τα εργαλεία αυτά θα προσαρμοστούν στα δεδομένα της κάθε χώρας/αγοράς ξεχωριστά και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η πιλοτική εφαρμογή τους σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις στις οκτώ χώρες των εταίρων Επιμελητηρίων. Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ θα παρέχει επιχειρηματική στήριξη και καθοδήγηση σε Κυπριακές εταιρείες που είτε αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στη λειτουργία τους, είτε διαβλέπουν ότι θα αντιμετωπίσουν στο προσεχές μέλλον, ενώ θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. Η στήριξη αυτή θα προσφερθεί με απόλυτη εχεμύθεια μέσω επαγγελματιών επιχειρηματικών συμβούλων εντελώς δωρεάν αφού θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το έργο PRE-SOLVE.

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από συμβούλους επιχειρήσεων μέσω των εργαλείων PRE-SOLVE, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με την κα. Δήμητρα Παλάοντα στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840, [email protected] ή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη δήλωση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό σύμφωνα με το Σχέδιο Ήσσονος Σημασίας προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7/9/2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016, στα πλαίσια του “Σχεδίου Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα C Μεταποίηση ή/και Εμπορία στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Ανάθ. 2, της ΕΕ).

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 7/9/2015 μέχρι και τις 23/10/2015 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 23/10/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867333, 22867331
www.mcit.gov.cy/ts