Προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα “Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017”

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) προκήρυξε Ανοικτό Διαγωνισμό με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1765357.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2016