Προκήρυξη θέσης Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθώντας το σύνδεσμο: (http://www.mof.gov.cy/…/papd.…/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_ gr?OpenDocument).

1. Μισθοδοσία: Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται σε 18,497 (ILS), περίπου €4,332. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.
2. Καθήκοντα και ευθύνες: I. Προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ισραήλ. II. Ενασχόληση με θέματα ενέργειας και προώθησης επενδύσεων. III. Προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ισραήλ. IV. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, όλοι οι Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας). III. Πολύ καλή γνώση της Εβραϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. IV. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δυο ετών σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
VI. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867321 ή 22867240.
http://www.mcit.gov.cy/…/5AB991…/$file/Προκήρυξη%20θέσης.pdf
main