Το ΕΤΕΚ δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ. Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων οι 10 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη
.
Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης
1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στις €12000.
2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία
3. Διάρκεια: 12 μήνες.
Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ. Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.
4. Άλλες πληροφορίες:
Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές σε δημόσια ταμεία αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον προσφέροντα τις υπηρεσίες λόγω της φύσης της σχέσης (μίσθωση υπηρεσιών).
5. Διακοπή σύμβασης: Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει τη σύμβαση οποτεδήποτε αποφασίσει κατά την κρίση του με προειδοποίηση 2 βδομάδων.
Καθήκοντα και Ευθύνες
1. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.
2. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα και βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει σχετική αλληλογραφία.
3. Τηρεί αρχείο μητρώου ή/και βιβλιοθήκης, βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων και στην τήρηση πρακτικών σωμάτων του ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
4. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
7. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εκπαιδευτικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΕΤΕΚ, ανάλογα με τις ανάγκες.
8. Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως για το ΕΤΕΚ.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν.
Διαδικασία:
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέση σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προσωπικού
Πλεονέκτημα:
– πρόσθετη πείρα τουλάχιστον 2 ετών πέραν πέρα από το απαραίτητα 2 έτη
– επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστο 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) ή/και πιστοποιητικό ECDL
Συνέντευξη:
Στη συνέχεια και αφού γίνει κατάταξη θα γίνει προφορική συνέντευξη στα 10 πρώτα άτομα της κατάταξης και θα γίνει προσφορά στο άτομο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία. Στη περίπτωση μη αποδοχής η προσφορά της σύμβασης θα γίνει στον αμέσως επόμενο/η κοκ
Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Περισσότερες Πληροφορίες
Το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, τηλ. 22877644 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].
Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 23.12.2016, στο ειδικό έντυπο του ΕΤΕΚ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για Αγορά Υπηρεσιών», να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο ΕΤΕΚ, να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να παραδίνονται στα Γραφεία του ΕΤΕΚ ή να αποστέλλονται με Συστημένο Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία.

http://www.kepa.gov.cy/em/BusinessDirectory/Company/CompanyProduct.aspx?CompanyId=e24170ac-97fb-4b50-b3d8-feab099ae0e1&ProductId=f43932ae-bdea-4549-aba0-2c6a1cf1f7ec