20 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

edps

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων επιπέδου «διοικητικών υπαλλήλων» στο πλαίσιο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αναπτύσσουν νέες πολιτικές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα την εφαρμοστέα νομοθεσία περί στρατολογίας.

Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Πανεπιστημιακό πτυχίο στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα (πτυχίο) που περιλαμβάνει ειδίκευση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (IAPP, EIPA, GDD ή ισοδύναμη πιστοποιούμενη με εξέταση), παράλληλα με τους τίτλους και τα διπλώματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Επιπλέον της επαγγελματικής εμπειρίας η οποία χρειάζεται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμισι έτους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων αποκτηθείσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή σε εθνική αρχή προστασίας των δεδομένων ή στην εθνική δημόσια διοίκηση.

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμισι έτους στον τομέα της σύνταξης γνωμών, αποφάσεων ή συμπερασμάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα προστασίας των δεδομένων, επιπλέον αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Επαγγελματική πείρα στην εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τους προηγούμενους ελέγχους, διαβουλεύσεις και καταγγελίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της σύνταξης γνωμών σχετικών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που απαιτείται στο κριτήριο 5).

Επαγγελματική πείρα στον τομέα των ερευνών ή ελέγχων για την ανάλυση της συμφωνίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τους ισχύοντες κανόνες.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης τους για την προστασία των δεδομένων.

Προθεσμία: 9 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικός σύνδεσμος: eur-lex.europa.eu

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/11/06/open-for-applications-epsoad29414/