Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας – Γραμματείς, Βοηθοί στους Τομείς Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης – στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Οι βοηθοί-γραμματείς έχουν κυρίως βοηθητικά καθήκοντα στους τομείς διαχείρισης γραφείου και διοίκησης. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν την προετοιμασία φακέλων, τη διοργάνωση και τον συντονισμό συνεδριάσεων, καθώς και πολλές άλλες υποστηρικτικές εργασίες για ομάδες εργασίας, διευθυντικά στελέχη ή άλλες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι ενδιαφ…ερόμενοι πρέπει να:

• Κατέχουν πτυχίο μετά – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Ή να κατέχουν πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία,

• Είναι Ευρωπαίοι πολίτες

• Γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για «Ανώτερη Θέση» συναφή με τους πιο πάνω τομείς καθηκόντων. Απαιτείται 4 χρόνια προϋπηρεσία.

Βασικός Μισθός: 2345 – 2645 ευρώ.

Προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2015

Τοποθεσία Βρυξέλλες

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/secretaries-clerks/index_en.htm