Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσφέρει έναν αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης γενικά πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή τη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι ασκούμενοι πρέπει:

  • να είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της ΕΕ
  • να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα στη διερμηνεία συνεδρίων, ενδεχομένως να συμπληρώνεται από ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμή επαγγελματική εμπειρία.
  • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, μια καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας συνιστάται ιδιαίτερα.

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση (από 10 μέχρι 12 εβδομάδες).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Απριλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships