Πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για νέους»

Το σχέδιο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στις εταιρείες οι οποίες προωθούν την εργοδότηση νέων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και να λάβει το οικονομικό πλεονέκτημα, που ανέρχεται στις 50 μονάδες βάσης σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που το ΣΠΙ θα χρέωνε γι’ αυτό το δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

  1. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) νεαρό άτομο (ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες, περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου, ή
  2. ο δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα, ή
  3. ο δικαιούχος έχει ενεργό συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινών πρακτικών ασκήσεων).
  • «Νεαρό άτομο» θεωρείται το άτομο μεταξύ 15 και 25 χρονών τη στιγμή που επωφελείται του σχετικού γεγονότος (εργοδότηση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).

Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, το ΣΠΙ θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Απασχόλησης για τους Νέους»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.euloans.coop.com.cy/el/πρόγραμμα_θέσεις_εργασίας_για_νέους.html