Προκήρυξη Θέσεων Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με την αξιολόγηση των Προτάσεων που αφορούν την προώθηση των γεωργικών προιόντων

Τα καθήκοντα των εμπειρογνωμόνων συνίστανται κυρίως στην παροχή βοήθειας για την αξιολόγηση των προτάσεων έργων για προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που λαμβάνονται βάσει των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν τεχνική βοήθεια ως προς την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, θα επικουρούν στην αξιολόγηση των προσφορών, στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και στην συνολική αξιολόγηση του καθεστώτος σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ.

Κριτήρια επιλογής:

Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:
– Πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές
– 8 χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη στους τομείς του μάρκετινγκ, λιανικού εμπορίου ή διανομής, διεθνοποίησης, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.
Δικαιολογητικά: βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις που χορηγούν οι πρώην εργοδότες, βιβλιογραφία των υποψηφίων,
– Εμπειρία στην προετοιμασία του έργου, την ανάλυση, τη διαχείριση ή την αξιολόγηση.
Δικαιολογητικά: βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις που χορηγούν οι πρώην εργοδότες,
– Γλωσσική Ευχέρεια σε τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι η αγγλική.(επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα γλωσσικά επίπεδα ΚΕΠΑ στη διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr)
Δικαιολογητικά: πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ή το βιογραφικό αποδεικνύει τη γνώση και εργασιακή εμπειρία σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να έχουν ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναφέρονται παραπάνω σε σχέση με τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335237-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=1

http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html