Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογούν Προτάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (2014 – 2020) – «Ορίζοντας 2020» ([1]) και το ειδικό του Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») και το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014 – 2018) με το οποίο συμπληρώνεται το Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» – για την έρευνα και την καινοτομία (Πρόγραμμα Ευρατόμ) (συλλογικά «Ορίζοντας 2020») και το Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (ΤΕΑΧ) ([2]).

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html)

 

([1])  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.  Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται πριν     την αναμενόμενη θέσπιση και έναρξη ισχύος του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».  Κατά συνέπεια, η πρόσκληση θα παράγει πλήρως αποτελέσματα μετά την έναρξη ισχύος του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020», και αφού επαληθευθεί ότι οι διατάξεις οι οποίες αφορούν τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεν έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις.  Η δημοσίευση της πρόσκλησης πριν από τη θέσπιση του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» δεν γεννά δικαίωμα αξίωσης κατά της Επιτροπής.

([2]) Απόφαση του Συμβουλίου 2008/376/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2008, για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα, ΕΕ L 130 της 20.5.2008, σ. 7.