Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινεί νομική διαδικασία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κροατία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια. Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ), η οποία εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014, αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι κανόνες σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια, αφού αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο εύληπτων πληροφοριών με τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών (ESIS), το οποίο θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με την ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα έχει την καλύτερη τιμή. Οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα από την υπερχρέωση μέσω πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκα δάνεια. Η οδηγία καθορίζει επίσης τις αρχές για την αδειοδότηση και την εγγραφή σε μητρώο των μεσιτών πιστώσεων. Οι μεσίτες πιστώσεων που πληρούν τους νέους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές στην ενιαία αγορά μέσω του καθεστώτος διαβατηρίου. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα παρέχει στους δανειστές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές. Τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. Τα εν λόγω κράτη μέλη, αφού αθέτησαν την αρχική προθεσμία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016. Το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini – Τηλ.: +32 229 51958)