ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

ΛΕΙΤΟΥΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/To%20be%20translated%20Communications%20Officer%20SMM-%20VN.pdf

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Data%20Protection%20Officer.pdf

Προθεσμία: 16/01/2017
Τόπος: Βαλέτα, Μάλτα