Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τρία Προγράμματα

1. Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (με καταληκτική ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου 2017)
Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο στόχος του Ιδρύματος μέσα από το σχεδιασμό του εν λόγω Προγράμματος είναι η συνεισφορά στον εμπλουτισμό του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με περισσότερες καινοτόμες και ερευνητικά δραστήριες επιχειρήσεις.
Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» (με καταληκτική ημερομηνία την 10η Μαρτίου 2017)

2.Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προσκλήσεων.

3.Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής-Νέοι Επιστήμονες» (με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2017)
Το Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» στοχεύει στη δημιουργία νέων διακριτών ερευνητικών μονάδων, υπό το συντονισμό νέων επιστημόνων. Οι νέες ερευνητικές μονάδες θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών. Τα προτεινόμενα Έργα θα πρέπει επίσης να έχουν εφαρμογή σε συνδυασμούς Περιοχών Εστίασης των Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας στην Κύπρο, στην ανάπτυξη νέων ιδεών για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα και στη μελλοντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Τομέων Προτεραιότητας.
Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, το Ίδρυμα θα ανακοινώσει την νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (Solar-Eranet Cofund),παράλληλα με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό Δίκτυο Solar Eranet Cofund στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση αυτή θα δοθούν στη σχετική ανακοίνωση.
Τα Προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €19 εκατομμυρίων, θα χρηματοδοτήσουν έργα έρευνας και καινοτομίας υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε τομείς αιχμής και απευθύνονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).
Οι προσκλήσεις καθορίζουν τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και λεπτομέρειες πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων Προγράμματα θα γίνεται μέσω του συστήματος υποβολής της πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΠΕ IRIS, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από κάθε προθεσμία υποβολής προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΙΠΕ και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στην διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Στην πύλη IRIS λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη, όλων των φορέων και συντονιστών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων.

http://www.research.org.cy/el/news/restart-2016-2020-new-calls-december-2016