Το σύμφωνο για τις δεξιότητες έχει ήδη βοηθήσει 2 εκατομμύρια άτομα να επωφεληθούν από δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης

Είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, για το 2022, της ετήσιας έρευνας του συμφώνου για τις δεξιότητες. Το σύμφωνο της ΕΕ για τις δεξιότητες βοήθησε σημαντικά επιχειρήσεις και εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη να προωθήσουν την κατάρτιση σε δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, 2 εκατομμύρια άτομα έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους ή απόκτησης νέων δεξιοτήτων (επανειδίκευσης) στο πλαίσιο του συμφώνου. Αναπτύχθηκαν ή επικαιροποιήθηκαν 15.500 προγράμματα κατάρτισης, τα δε μέλη του συμφώνου έχουν επενδύσει 160 εκατ. EUR σε πρωτοβουλίες σχετικές με δεξιότητες.

Είναι μια σπουδαία συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Tο σύμφωνο για τις δεξιότητες, φέρνοντας σε επαφή τη βιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης, τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους από διάφορους τομείς, προωθεί μια συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των ελλείψεων όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, όπως επίσης για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Πάνω από το 80 % των μελών του συμφώνου που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν τη στήριξη που παρέχει το σύμφωνο για τη διασφάλιση της προσφοράς συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εταιρικές σχέσεις για τις δεξιότητες στο πλαίσιο του συμφώνου έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των τομεακών αναγκών σε δεξιότητες και είχαν θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μέχρι σήμερα, 1.500 οργανισμοί έχουν προσχωρήσει στο σύμφωνο για τις δεξιότητες, ενώ έχουν συσταθεί 18 μεγάλης κλίμακας εταιρικές σχέσεις δεξιοτήτων σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τομέας της περίθαλψης και η μικροηλεκτρονική. Αυτό σημαίνει ότι έχει συσταθεί τουλάχιστον μία μεγάλης κλίμακας εταιρική σχέση δεξιοτήτων για κάθε βιομηχανικό οικοσύστημα της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ. Όλες οι εταιρικές σχέσεις έχουν δεσμευτεί από κοινού να προσφέρουν κατάρτιση τα επόμενα χρόνια σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα.

Η έκθεση σχετικά με την έρευνα παρουσιάζει επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων από μέλη του συμφώνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως τα εξής:

  • Η Femxa Formación στην Ισπανία διευκόλυνε την ένταξη περισσότερων από 60 γυναικών από οικογένειες μεταναστών στην αγορά εργασίας στη Λετονία και την Ισπανία μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Η οργάνωση Wheel στην Ιρλανδία εγκαινίασε την Ακαδημία Ηγεσίας για τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ιρλανδία. Η πλατφόρμα προσφέρει στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό και συναφείς πόρους.
  • Ο δήμος της Λισαβόνας εγκαινίασε ένα έργο με τίτλο «Ψηφιακό Διαβατήριο Δεξιοτήτων» για τα μικροδιαπιστευτήρια ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το Emphasys Centre στην Κύπρο, σε σύμπραξη με ΜΚΟ, καθιστά τον κόμβο μάθησης διαθέσιμο εκτός εργάσιμων ωρών για να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες, μεταξύ άλλων σε νέους και άτομα από οικογένειες μεταναστών, σε ηλικιωμένους και άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ξεναγών σχεδίασε σεμινάρια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ξεναγών, με έμφαση στη συμπεριληπτικότητα και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Άλλα σημαντικά ευρήματα

Η έρευνα αποκαλύπτει τον θετικό και απτό αντίκτυπο που έχουν οι μεγάλης κλίμακας εταιρικές σχέσεις δεξιοτήτων στην ενδυνάμωση των εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχουν. Τα μέλη του συμφώνου ανέφεραν, όσον αφορά τους τομείς τους, ενισχυμένη παρακολούθηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ευκαιριών κατάρτισης υψηλής ποιότητας και υλοποίηση περισσότερο συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων.

21.500 ενδιαφερόμενα μέρη ένωσαν τις δυνάμεις τους μέσω εταιρικών σχέσεων ή δικτύων δεξιοτήτων (π.χ. βιομηχανικοί συνεργατικοί σχηματισμοί) και, μαζί, προώθησαν πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων με μεγάλο αντίκτυπο, προσεγγίζοντας 19 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη μέσω δραστηριοτήτων προώθησης και διάδοσης.

Ιστορικό

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες, μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, δρομολογήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020. Φέρνει σε επαφή σχετικούς εταίρους για να προσδιορίσουν απαιτήσεις δεξιοτήτων και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την επανειδίκευση των εργαζομένων. Ο σκοπός είναι η προώθηση εταιρικών σχέσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και η προώθηση τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Οι εταίροι που προσχωρούν στο σύμφωνο υπογράφουν έναν Χάρτη με τον οποίο καθορίζονται οι αρχές της ποιοτικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της συμπεριληπτικότητας. Δεσμεύονται να μετατρέψουν τη δέσμευσή τους σε συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Προσχωρώντας στο σύμφωνο, τα ενδιαφερόμενα μέρη αποκτούν πρόσβαση σε δικτύωση και σε κόμβους γνώσεων και πόρων. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη ενωσιακή χρηματοδότηση και τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η ετήσια έρευνα του συμφώνου για τις δεξιότητες αποτελεί σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης που τροφοδοτεί τις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης στο πλαίσιο του συμφώνου. Τα ευρήματά της θα συζητηθούν επίσης στο συνέδριο «Making skills count» (Η ανάδειξη των δεξιοτήτων) που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023, έλαβε απαντήσεις από 461 μέλη του συμφώνου, οι οποίες αποτυπώνουν την πρόοδο που σημειώθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Το σύμφωνο δεξιοτήτων συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2030, τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο και τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται έως το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια έκθεση του συμφώνου για τις δεξιότητες το 2022: πλήρης έκθεση και ενημερωτικό δελτίο

Δικτυακός τόπος του συμφώνου για τις δεξιότητες 

Έντυπο για εταίρους που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στο σύμφωνο για τις δεξιότητες.

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

373 εκατ. ευρώ στη Κύπρο από την ΕΕ για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής

Το κυπριακό στρατηγικό σχέδιο αποσκοπεί στη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Περίπου 155 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Για την ενίσχυση της παραγωγής του χαλλουμιού, του κυριότερου εξαγωγικού προϊόντος της Κύπρου που είναι καταχωρισμένο και ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το κυπριακό σχέδιο θα παράσχει στήριξη ιδίως στον τομέα της εκτροφής αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, η διαχείριση των υδάτων και η διατήρηση του εδάφους έχουν προσδιοριστεί ως οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης θα στηρίξουν επίσης τοπικές επιχειρήσεις, γεγονός που αναμένεται, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει στη δημιουργία πάνω από 900 θέσεων εργασίας.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el

 

Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: το μεγαλύτερο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ παρέχει νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα

Στις 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», το νέο μόνιμο πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, και απευθύνει μια πρώτη πρόσκληση για ατομική κινητικότητα. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για περίοδο τριών ετών (2022-2025), «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» καθίσταται το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που απευθύνεται σε όλες τις χώρες και τους τομείς του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που καλύπτονται από τη συνιστώσα «Πολιτισμός» του προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενδιαφερόμενα μέρη και οργανώσεις του πολιτιστικού τομέα. Το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» αντιμετωπίζει τις πιεστικές ανάγκες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα για ευκαιρίες βιώσιμης κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στους νεοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Με το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρει ενισχυμένες ευκαιρίες σε νεοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα με στόχο να τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τους δεσμούς τους με Ευρωπαίους εταίρους. Αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ανταλλαγές κινητικότητας διαμορφώνουν το παρόν μας και επηρεάζουν το μέλλον των αλληλένδετων κοινοτήτων μας. Γεφυρώνει την κινητικότητα με τη βιωσιμότητα και την ένταξη, όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.»

Το πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Goethe για λογαριασμό της Επιτροπής, περιλαμβάνει δύο δράσεις: ατομική κινητικότητα και φιλοξενία. Μέσω υποτροφιών κινητικότητας, θα προσφέρει την ευκαιρία σε περίπου 7 000 μεμονωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να μεταβούν στο εξωτερικό, εντός και εκτός της ΕΕ, για επαγγελματική εξέλιξη ή διεθνείς συνεργασίες, για να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα. Η δράση για τις φιλοξενίες θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023.

Η πρώτη πρόσκληση για ατομική κινητικότητα απευθύνεται σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που εργάζονται στους ακόλουθους τομείς: αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, σχέδιο, σχέδιο μόδας, λογοτεχνική μετάφραση, μουσική, εικαστικές τέχνες και τέχνες του θεάματος από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», και ταξιδεύουν σε άλλη χώρα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για διάρκεια από 7 έως 60 ημέρες για μεμονωμένους καλλιτέχνες και από 7 έως 21 ημέρες για ομάδες (2 έως 5 άτομα).

Ιστορικό

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2023. Η δράση για την ατομική κινητικότητα θα λειτουργεί με βάση τις κυλιόμενες προσκλήσεις που θα είναι ανοικτές κάθε χρόνο από το φθινόπωρο έως την άνοιξη με μηνιαίες αξιολογήσεις.

Η επιχορήγηση κινητικότητας του προγράμματος «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» περιλαμβάνει: συνήθη έξοδα ταξιδίου (350 ευρώ για ταξίδι μετ’ επιστροφής για αποστάσεις έως και 5 000 km και 700 ευρώ για ταξίδι μετ’ επιστροφής για αποστάσεις άνω των 5 001 km) και 75 ευρώ ημερησίως ως συνεισφορά στα έξοδα διαμονής και στέγασης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος, όπως η ένταξη και η βιωσιμότητα, προβλέπονται διάφορες συμπληρωματικές ενισχύσεις:

  • Πράσινη συμπληρωματική ενίσχυση: επιπλέον 350 ευρώ για να ενθαρρυνθούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να μην χρησιμοποιήσουν αεροπλάνο για τις μετακινήσεις τους.
  • Στήριξη των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων με ειδικές ανάγκες που συνδέονται με την αναπηρία.
  • Στήριξη για υποψηφίους που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες χώρες και εδάφη και εξόχως απόκεντρες περιοχές ή ταξιδεύουν προς τους εν λόγω προορισμούς.
  • Οικογενειακό συμπλήρωμα για καλλιτέχνες που έχουν παιδί ηλικίας κάτω των 10 ετών.
  • Συμπληρωματική χρηματοδότηση για την απόκτηση θεώρησης.

Επίσης, οι Ουκρανοί καλλιτέχνες, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, θα μπορούσαν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν απευθείας αίτηση για εικονική κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 35 ευρώ.

DiscoverEU: Άλλα 35.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα για νέους και νέες που θέλουν να ανακαλύψουν την Ευρώπη

Άλλα 35.000 ταξιδιωτικά πάσα θα δοθούν σε νέους και νέες, για να εξερευνήσουν με το τρένο την Ευρώπη και τον πλούσιο πολιτισμό της. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων DiscoverEU θα δημοσιευθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος/Κύπρου, και θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος/Κύπρου. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και νέες από χώρες του προγράμματος Erasmus+ (μεταξύ αυτών και η  Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία). Για να κερδίσουν ένα ταξιδιωτικό πάσο, οι νέοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα κουίζ πέντε ερωτήσεων και σε μία επιπλέον ερώτηση.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Για δεύτερη φορά φέτος, το DiscoverEU θα προσφέρει μια πολύτιμη εμπειρία σε 35.000 νέες και νέους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς, να δημιουργήσουν νέες φιλίες. Η προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω βιώσιμων ταξιδιών σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εύχομαι καλή τύχη σε όσες και όσους υποβάλουν αίτηση.»

Οι αιτούντες που θα συμπληρώσουν επιτυχώς το κουίζ πολλαπλής επιλογής και έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2004 και της 31ης Δεκεμβρίου 2004 θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη για έως 30 ημέρες κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Όσοι συμπληρώνουν τα 18 τους έτη μέσα το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση τον Μάρτιο του 2023. Χάρη στον αυξημένο προϋπολογισμό του προγράμματος λόγω του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το 2022 θα διατεθούν συνολικά 70.000 ταξιδιωτικά πάσα, στο πλαίσιο των δύο φετινών γύρων. Επιπλέον, όσοι λάβουν ταξιδιωτικό πάσο θα συνεχίσουν να επωφελούνται από μια εκπτωτική κάρτα, που τους προσφέρει περισσότερες από 40.000 εκπτώσεις σε δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, καταλύματα, φαγητό, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες που διατίθενται στις επιλέξιμες χώρες. Θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε συναντήσεις του DiscoverEU, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και συνίσταται σε συναρπαστικά πολιτιστικά προγράμματα διάρκειας μίας έως τριών ημερών σε όλες τις χώρες του Erasmus+.

Η Ευρωπαική Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού

Η Ευρωπαική Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού: την προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ «Προγράμματα άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ, και το πιλοτικό έργο «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού στην Ευρώπη», συνολικού προϋπολογισμού 1,44 εκατ. ευρώ. Οι προκηρύξεις δίνουν στις αθλητικές οργανώσεις την ευκαιρία να βρουν καινοτόμες ιδέες και να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέες μορφές άθλησης και σωματικής άσκησης που να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τη ζήτηση που υπάρχει από τους πολίτες.
Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Ανυπομονώ να δω τις καινοτόμες ιδέες, τις οποίες θα προτείνει το κίνημα της άθλησης για όλους με τις αιτήσεις που θα υποβάλει για την προπαρασκευαστική δράση. Το νέο πιλοτικό έργο “Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη” αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της Επιτροπής στον οικολογικό αθλητισμό. Και οι δύο προκηρύξεις δείχνουν τη βούλησή μας να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του αθλητισμού».

Στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης «Προγράμματα άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών» είναι να παροτρύνει τον τομέα του αθλητισμού να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των νέων πρακτικών. Στόχος του νέου πιλοτικού έργου «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού στην Ευρώπη» είναι να εμπνεύσει τους πολίτες της ΕΕ να υιοθετήσουν με ενεργό τρόπο βιώσιμες συμπεριφορές μέσα από την επικοινωνιακή δύναμη του αθλητισμού, των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και των ηγετικών μορφών του αθλητισμού που λειτουργούν ως πρότυπα. Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το εν λόγω έργο θα συμβάλουν και στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Οκτωβρίου. Στον ιστότοπο του EACEA PPPA υπάρχει κατάλογος των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Σχέδιο Χορηγιών για την ενεργειακή αναβάθμιση ΜΚΟ και ΜμΕ

Άνοιξε σήμερα 13/7/2022 η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή προτάσεων από ΜμΕ επιχειρήσεις και ΜΚΟ στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση. Όλες οι πληροφορίες εδώ: https://bit.ly/3z1Hwa1 Δείτε στο βίντεο πώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που έλαβε τη χορηγία μας και προχώρησε σε ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, κατάφερε να μειώσει σημαντικά το λογαριασμό ρεύματος και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να έχει σημαντικά οφέλη για τη διαβίωση των μαθητών/καθηγητών.

Η Ευρωπαική Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για διαδικτυακό περιεχόμενο που απευθύνεται στην ευρωπαϊκή νεολαία

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ενημερωτικού περιεχομένου από ολόκληρη την Ευρώπη για επίκαιρα θέματα, με ιδιαίτερη στόχευση στην ευρωπαϊκή νεολαία. Μετά από δύο πιλοτικές προσκλήσεις το 2020 και το 2021, η τρίτη αυτή πρόσκληση αυξάνει σημαντικά τη στήριξη της ΕΕ στη διασυνοριακή δημοσιογραφία και αναζητά προτάσεις από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε οργανισμοί από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί στους νέους Ευρωπαίους η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες από όλη την Ευρώπη, να προκληθεί το ενδιαφέρον τους μέσω ενός ελκυστικού περιεχομένου που παρουσιάζει πολλαπλές απόψεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή των νέων σε διάφορες κοινωνικές, γλωσσικές και ηλικιακές ομάδες.

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες για αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη στήριξη της διασυνοριακής δημοσιογραφίας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μορφών συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της συντακτικής ανεξαρτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέσα ενημέρωσης και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να συμβουλευθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ και να υποβάλουν την πρότασή τους έως τις 24 Οκτωβρίου 2022. Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για μέσα ενημέρωσης είναι επί του παρόντος διαθέσιμες εδώ, ενώ χθες παρουσιάστηκε μια επισκόπηση αυτών των ευκαιριών σε διαδικτυακό σεμινάριο, το οπτικοακουστικό υλικό του οποίου θα είναι διαθέσιμο εδώ. https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11054

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11099

📌Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ 2022

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας #έρευνας και #καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.
Μέσα από το Πρόγραμμα Χορηγιών, το ΙδΕΚ στηρίζει:
• τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και αντικτύπου με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
• την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και καταληκτικές ημερομηνίες που έχουν οριστεί.
Μάθετε περισσότερα 👇
https://www.research.org.cy/prokiryksi-programmatos-chorigion-idek-2022/?fbclid=IwAR37xLBJJ6jSwvtcfQOFqRVSbB3jeIOVNUqxUVhFuXm9ysUGvE-UT8AuAr8

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV

Διαδικτυακή Παρουσίαση
Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων»
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ) ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca διοργανώνουν παρουσίαση με θέμα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» του Προγράμματος της ΕΕ «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV).
Η διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, 11:00 – 12:00 (Γλώσσα: Ελληνική), μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Για δωρεάν εγγραφή: https://forms.gle/3SkFn9BRgFvAq36S8

Η παρουσίαση υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Υπεύθυνη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca κα Μυρτώ Κατσούρη. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», καθώς και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω της πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» από το Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του ΟΕΠΠΣ και Επικεφαλής του Εθνικού Σημείου Επαφής CERV, κο. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς.

Στόχοι της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη, η προώθηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων, την ελευθερία από τα στερεότυπα φύλου, την ισότητα των φύλων, ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενδυνάμωση των γυναικών και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Η Πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τη Στρατηγική για την ισότητα των φύλων της ΕΕ 2020-2025.

Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο ακόλουθων προτεραιοτήτων:

1.Ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική και
λήψη οικονομικών αποφάσεων.
2.Αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου, με έμφαση στη νεολαία, τη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης.

Δικαιούχοι των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι οι κυβερνητικοί και ημικρατικοί οργανισμοί, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους, φορείς ισότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, κέντρα κατάρτισης, άτομα με αναπηρία, ΜΚΟ, σύνδεσμοι και σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς επίσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα.

Τέλος, οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν τη Πύλη Χρηματοδότησης της ΕΕ όπου μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις προσκλήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος CERV εδώ:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων
www.epcr.rg.cy , Τηλ. 00357 22 809813, [email protected]

KAI

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca:
https://eudirectlarnaca.eu/ , Τηλ. & Φαξ: +357 24 620993, 24626358 [email protected]

CULTUREU: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ευρωπαική Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Στην πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης CulturEU για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ παρουσιάζονται συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ αυτών τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα InvestEU. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική οντότητα θα μπορεί, με λίγα μόνο κλικ, να μάθει χάρη στο διαδραστικό διαδικτυακό αυτό εργαλείο ποια είναι η καταλληλότερη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η καλλιτεχνική ελευθερία, η δημιουργικότητα και η πολιτιστική πολυμορφία είναι στοιχεία άρρηκτα συνυφασμένα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Η Ευρώπη είναι μια πολιτιστική δύναμη και ο τομέας της δημιουργίας και του πολιτισμού πρέπει να ευδοκιμούν. Παράλληλα με το Next Generation EU, δρομολογούμε σήμερα ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να πλοηγούνται εύκολα και να επιλέγουν τα καταλληλότερα προγράμματα στήριξης σε επίπεδο ΕΕ. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάκαμψη για τον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.»
Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας έχουν τη μοναδική ιδιότητα να βελτιώνουν τη ζωή, να σφυρηλατούν κοινοτικούς δεσμούς, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να διαμορφώνουν τις συνθήκες για οικονομική μεγέθυνση, καθώς και να εμπνέουν άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Ήταν καιρός να συνοδεύσουμε τους συντελεστές του πολιτισμού στην αναζήτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και να συγκεντρώσουμε σ’ έναν ενιαίο οδηγό όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που τους προσφέρει η ΕΕ. Αυτή η χαρτογράφηση που γίνεται για πρώτη φορά επιτρέπει σε όλους τους συντελεστές του πολιτισμού να διαλέξουν την καλύτερη γι’ αυτούς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μόνο με τρία κλικ, κι αυτό μέσα από 75 διαφορετικές δυνατότητες. Πιστεύω ότι ο παρών οδηγός θα συμβάλει ακόμα περισσότερο ώστε όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κονδύλια που διαθέτουμε και να μπορέσουν να ανακάμψουν, με τρόπο βιώσιμο, ταχύτερα.»
Ο οδηγός καταρτίστηκε για να βοηθήσει όλους τους εταίρους, κάθε είδους και μεγέθους, που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα να διατρέξουν το τοπίο της χρηματοδότησης στην ΕΕ, να κατανοήσουν ποιες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες γι’ αυτούς και, τελικά, να μπορέσουν να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να φιλτράρουν αυτόματα τις σχετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες τους, τον τομέα τους και το είδος του οργανισμού που εκπροσωπούν. Συμπληρώνεται από παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που αποτελούν πηγή έμπνευσης. Το CulturEU θα επικαιροποιείται τακτικά με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στις αρχές του 2022.

Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας έχουν πληγεί σοβαρά από τους εκτεταμένους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Από την αρχή της πανδημίας, η Επιτροπή έχει λάβει αρκετά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, συμπληρώνοντας και στηρίζοντας τις ενέργειες των κρατών μελών: χρηματοδοτική στήριξη, συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και επενδύσεις.
Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ μέχρι σήμερα για τη στήριξη του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα περιλαμβάνουν:
•αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, με σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που προορίζονται για πολιτιστικά και δημιουργικά έργα χωρίς αποκλεισμούς από το 2021 έως το 2021·
•διάθεση κονδυλίων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·
•έγκριση εθνικής ενίσχυσης βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους άνω των 420 εκατ. ευρώ·
•δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ασφαλή επαναλειτουργία και ανάκαμψη του τομέα·
•δημιουργία της ειδικής πλατφόρμας Creatives Unite για καλλιτέχνες, ερμηνευτές και άλλους επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, πρωτοβουλιών και ιδεών. Η πλατφόρμα αυτή έχει πλέον περισσότερους από 43.000 χρήστες.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να συντονίζει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την εξέταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και την ανάδειξη σχετικών ευκαιριών.
Πλατφόρμα «Creatives Unite»: https://creativesunite.eu/