ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης της  τρίμηνης κατάρτισης στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)  σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Σκοπός της τρίμηνης κατάρτισης :
Η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την προετοιμασία της εργοδότησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμό ιδιωτικού δικαίου.
 
Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί:
Επιχειρήσεις/οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 
Επωφελούμενοι:
Δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την προκήρυξη του Σχεδίου.
 
Διαδικασίες για την υλοποίηση της τρίμηνης κατάρτισης:
Οι δικαιούχοι ΕΕΕ τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, με στόχο την πρακτική κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.
 
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τρεις (3) μήνες για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ στις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται.
 
Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά τη διάρκεια τρίμηνης κατάρτισης καθοδηγείται από κατάλληλο καθοδηγητή που απασχολείται στην επιχείρηση/οργανισμό.
 
Η διάρκεια της τρίμηνης κατάρτισης δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά τη τρίμηνη κατάρτιση, συνεχίζει να λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο επίδομα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 
Η επιχείρηση/οργανισμός αναμένεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα της τρίμηνης κατάρτισης θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες.
 
Για την περίοδο της δωδεκάμηνης απασχόλησης του δικαιούχου ΕΕΕ, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας επιδότηση μέχρι 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ, με ανώτατο όριο €6.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του αντίστοιχου Σχεδίου του Τμήματος Εργασίας του ΥΕΠΚΑ.
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα Έντυπα του Σχεδίου φαίνονται πιο κάτω.
http://steeei.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/steeit