2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (CEPOL) ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (EUROPEAN POLICE EXCHANGE PROGRAMME ASSISTANT).

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) είναι οργανισμός της ΕΕ και αποστολή της είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης και μάθησης στο προσωπικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σχετικά με θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Η κατάρτιση καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ηγεσία έως τεχνικές επιβολής του νόμου και από τη συνεργασία στην ΕΕ έως το οικονομικό έγκλημα. Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η έδρα της CEPOL βρίσκεται στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Βασικός Μισθός: 1,980.96 €.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 06/01/2015

Περισσότερες λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/564E5A30BFEEB091C2257F18003FBE15?OpenDocument

https://www.cepol.europa.eu/el

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies