Ανοικτές θέσεις εργασίας: «Λειτουργός Νεολαίας (Λευκωσία)» & «Λειτουργός Νεολαίας (Λεμεσός)»

Oι κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως εξής:
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας, τουλάχιστον τριών ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον), πτυχίου ή μεταπτυχιακού.
Να έχει εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
Να έχει εμπειρία στη υποβολή προτάσεων ή/και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Να μπορεί να ταξιδεύει εκτός Κύπρου.
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord, Excel, PowerPoint, Outlook)
Να είναι εξωστρεφής, κοινωνικό άτομο και να διαθέτει το αίσθημα του εθελοντισμού.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
Ο/H υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας. Καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα.
Οι λειτουργοί θα έχουν ως έδρα τo επαρχιακό γραφείο του ΚΟΚΕΝ σε Λευκωσία ή Λεμεσό.
Επιπρόσθετα προσόντα – προϋποθέσεις που αποτελούν πλεονέκτημα:
Συμμετοχή ως μέλος σε Κέντρο Νεότητας.
Ικανότητα διαχείρισης κοινωνικών δικτύων και γνώση πλατφόρμας WordPress
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφιανα εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχής των τρεχούμενων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της ΑΝΑΔ: α) Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (DeMinimis) και β) Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (DeMinimis).
Καθήκοντα – ευθύνες Λειτουργού Νεολαίας:
Καθοδήγηση, συντονισμός και ενίσχυση εθελοντών.
Ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ειδικότερα του προγράμματος Erasmus+.
Οργάνωση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ειδικότερα του προγράμματος Erasmus+.
Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας και των δραστηριοτήτων τους.
Πραγματοποίηση επισκέψεων σε Κέντρα Νεότητας που θα καθοριστούν ανά λειτουργό νεολαίας.
Παροχή βοήθειας προς τα Κέντρα για διοργάνωση εκδηλώσεων, συμπλήρωση αιτήσεων και προώθηση επίλυσης προβλημάτων.
Ενημέρωση κοινωνικών δικτύων και ιστοσελίδων ΚΟΚΕΝ.
Επαφή και αναπτυξη συνεργασιών με διεθνής οργανισμούς και φορείς.
Ενίσχυση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Κέντρων Νεότητας .
Ενημέρωση για νέα προγράμματα και δραστηριότητες του Οργανισμού.
Παρουσία στις σημαντικότερες εκδηλώσεις των οικείων Κέντρων Νεότητας και του ΚΟΚΕΝ.
Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και οργανισμούς που δυνατόν να συμβάλλουν στη βελτίωση λειτουργίας των Κέντρων.
Οι λειτουργοί νεολαίας θα έχουν ως έδρα τα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΚΕΝ σε Λευκωσία ή Λεμεσό. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και βραδινές ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα ανάλογα με την διαθεσιμότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων με τα μέλη των Κέντρων Νεότητας ή και τις εκδηλώσεις τους.
Μισθοδοσία
Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές λειτουργού νεολαίας στις συγκεκριμένες θέσεις κυμαίνονται μεταξύ € 14,000-16,500 αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.
Σημείωση: Άτομα που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση θέσης παρακαλούνται να υποβάλουνξανά, νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.
Διαδικασία:
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα πραγματοποιηθεί αρχική αξιολόγηση επιβεβαίωσης απαραίτητων προσόντων.
Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες αξιολογηθούν θετικά με βάση τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι και τις 06/09/2018 να συμμετέχουν σε προκαταρκτική γραπτή αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο.
Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες αξιολογηθούν θετικά στη γραπτή αξιολόγηση, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα – πρόσκληση μέχρι και τις 11/09/2018 για να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση πρόσληψης μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΚΕΝ. Επίσης θα πρέπει να υποβάλετε/επισηνάψετε ΚΑΙ βιογραφικό σημείωμα σε μορφή PDF.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΚΕΝ Λεμεσού στο 25 346640.