ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ανταγωνισμού. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021, προβλέπει τη δυνατότητα χωριστής συμφωνίας για τη συνεργασία σε θέματα ανταγωνισμού μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών, αφενός, και των αρχών ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, αφετέρου. Η σύσταση προς το Συμβούλιο προτείνει να προβούμε στην εφαρμογή αυτού του σημείου της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Η προβλεπόμενη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού μπορεί να περιλαμβάνει όρους για την ανταλλαγή και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο των ζητημάτων αντιμονοπωλιακού ελέγχου και ελέγχου των συγχωνεύσεων. Από την πλευρά της ΕΕ, η συμφωνία θα αφορά την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο ορθός συντονισμός της επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη διαπραγματευθεί διάφορες επίσημες συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού με τρίτες χώρες: με τις Ηνωμένες Πολιτείες (1991), τον Καναδά (1999), την Ιαπωνία (2003), τη Νότια Κορέα (2009) και την Ελβετία (2013). Η Επιτροπή διαβίβασε τη σύσταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο να εξετάσει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ανταγωνισμού.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ. + 32 229 87024· Giulia Astuti — Τηλ.: + 32 229 55344)