ΔΕΣΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ: Αποφάσεις που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

1.Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000
Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ’ αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Κύπρος, από τους 37 τόπους της κοινοτικής σημασίας, δεν έχει χαρακτηρίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) τους 3. Επιπλέον, δεν έχει καθορίσει στόχους διατήρησης για 3 ΕΖΔ και οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τις άλλες 34 ΕΖΔ δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, για παράδειγμα είναι υπερβολικά ασαφείς ή δεν προσδιορίζουν σωστά τα είδη και τους οικοτόπους που, θεωρητικώς, αφορούν. Επίσης, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης για 33 ΕΖΔ, ενώ τα μέτρα που έχει θεσπίσει για 4 ΕΖΔ είναι υπερβολικά γενικόλογα για να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2.Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης, εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω 18 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ, ούτε έχουν συμπεριλάβει τέτοιο σύστημα στο υπάρχον σύστημά τους. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την πρόληψη της εκούσιας εισαγωγής ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Η Πορτογαλία δεν διαβίβασε έκθεση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
3., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας όσον αφορά τα συστήματά τους χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, τα οποία αναφέρονται επίσης ως συστήματα «χρυσών διαβατηρίων». Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δύο αυτά κράτη μέλη, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές στο πλαίσιο των οποίων χορηγούν την ιθαγένειά τους ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και του ορισμού της ιθαγένειας της Ένωσης όπως ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ).
Παρότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την απόφαση χορήγησης της κυπριακής και της μαλτεζικής ιθαγένειας, αντίστοιχα, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες σχετικά με την απόκτηση της ιθαγένειας κράτους μέλους πρέπει να διασφαλίζουν ότι «λαμβάνεται δεόντως υπόψη το δίκαιο της ΕΕ».
Η Επιτροπή κίνησε τις εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών τον Οκτώβριο του 2020. Ενώ η Κύπρος κατάργησε το σύστημά της και σταμάτησε να δέχεται νέες αιτήσεις από την 1η Νοεμβρίου 2020, συνεχίζει τη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην προειδοποιητική επιστολή δεν απαντήθηκαν από την Κύπρο.
Ο Didier Reynders (Ντιντιέ Ρεντέρς), Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Προσφέροντας ιθαγένεια με αντάλλαγμα προκαθορισμένες πληρωμές και επενδύσεις, η Κύπρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες. Το να γίνεται κανείς υπήκοος κράτους μέλους σημαίνει ότι γίνεται και πολίτης της ΕΕ. Η σύνδεση αυτή δεν πρέπει να λησμονείται. Η Κύπρος δεν δέχεται νέες αιτήσεις, αλλά εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις εκκρεμείς αιτήσεις. Μέχρι σήμερα, οι ανησυχίες μας δεν έχουν απαντηθεί από τις κυπριακές αρχές και, ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω δράση.»
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά της Μάλτας. Ενώ το προηγούμενο σύστημα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν είναι πλέον σε ισχύ, η Μάλτα θέσπισε νέο σύστημα στα τέλη του 2020. Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, για να διατυπώσει περαιτέρω ανησυχίες —σε συνέχεια εκείνων που διατυπώνονταν στην προειδοποιητική επιστολή— σχετικά με το νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζει η Μάλτα. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Στην περίπτωση της Κύπρου, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Στην περίπτωση της Μάλτας, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το θέμα αυτό.
4.Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν πλήρως τη «σωστή νοοτροπία» στον τομέα των αερομεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τέτοιο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην πολιτική αεροπορία αναφέρει περιστατικά και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν υφίσταται αδικαιολόγητες κυρώσεις από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους μέλους του. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος για την επανεξέταση του εσωτερικού κανονισμού των οργανισμών πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» στο εσωτερικό τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
5.Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
6.Κοινωνική πολιτική: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας
Η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να κοινοποιήσει στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας [οδηγία (ΕΕ) 2017/159]. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους αλιείς που εργάζονται σε αλιευτικά πλοία όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία επί του πλοίου, τους όρους παροχής υπηρεσιών, την ενδιαίτηση και τη σίτιση, την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιεί τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 15 Νοεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές δεν υπέβαλαν τις απαιτούμενες πληροφορίες εγκαίρως, ούτε μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 24 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
7.Υποβολή εταιρικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών είναι προσβάσιμα σε εύθετο χρόνο μέσω του εθνικού μητρώου επιχειρήσεων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για εσφαλμένη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ, «Λογιστική οδηγία», σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, «οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»]. Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση της Κύπρου να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δηλ. το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους). Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο των ενωσιακών κανόνων, δεδομένου ότι η δημοσίευση εντός της προθεσμίας αυτής παρέχει στο κοινό έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες των εταιρειών. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει το πρόβλημα που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.