Διαδρομές προς τη σχολική επιτυχία

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ένας στους πέντε νέους ηλικίας 15 ετών εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς ικανότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις θετικές επιστήμες (έρευνα PISA του ΟΟΣΑ, 2018).
Τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 % των νέων στην ΕΕ και μόνο το 84,3 % των ατόμων ηλικίας 20-24 ετών έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Eurostat, 2020).
Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο είναι οι ισχυρότεροι καθοριστικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών.
Τα παιδιά από φτωχότερες περιοχές και οικογένειες σημειώνουν κατά μέσο όρο χειρότερες επιδόσεις στο σχολείο σε σύγκριση με τους πιο προνομιούχους συμμαθητές τους.
Ομοίως, το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι των γηγενών συνομηλίκων τους.
Οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείοχωρίς να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες.
Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις (έρευνα PISA του ΟΟΣΑ, 2018) ότι η ευημερία και η αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο μειώνονται και ο εκφοβισμός είναι διαδεδομένος με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών.
Ποιες δράσεις αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα;
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/pathways-school-success_el?fbclid=IwAR27qdaUHNUoX2l6LOoqjq2O62ujE_ag5d94rSsycQg3igF29Y2IhA_swNk