ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020)

Υποπρόγραμμα MEDIA

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

EAC/S29/2014: Στήριξη της πρόσβασης στις αγορές 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εξαρτάται από:

 • η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2015 από την αρχή προϋπολογισμού .  

1.     Στόχοι και περιγραφή 

Η παρούσα ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020)[1].

Στον τομέα της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, ορισμένες από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

 • η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς·
 • η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και επιχειρηματικά εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την προβολή των έργων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις και αγορές στον οπτικοακουστικό τομέα και για τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εργαλείων εντός και εκτός Ένωσης·
 • τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών παγκοσμίως και διεθνών ταινιών στην Ένωση σε όλες τις πλατφόρμες διανομής, μέσω διεθνών σχεδίων συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

2.         Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρες, σε πολίτες από τις χώρες αυτές.

Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμες εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα:

 • κράτη μέλη της ΕΕ·
 • προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες·
 • χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ·
 • την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·
 • χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να επιλεγούν, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό που αναφέρεται ανωτέρω..

3.         Επιλέξιμες δράσεις

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμες θα θεωρηθούν μόνο οι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις 3 δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δράση 1 — Πρόσβαση των ευρωπαίων επαγγελματιών σε αγορές ενσώματων αγαθών
 • Δράση 2 — Διαδικτυακά εργαλεία που προορίζονται για επαγγελματίες
 • Δράση 3 — Κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες προώθησης

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2015 και 31ης Μαΐου 2016. Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 12 μήνες. Χορηγείται μέγιστη προθεσμία 6 επιπλέον μηνών, εφόσον η παράταση ζητείται πριν από την προθεσμία που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη διάρκεια των δράσεων θα είναι 18 μήνες.

4.         Κριτήρια ανάθεσης

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει κλίμακας 100 βαθμών, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια (20 βαθμοί)

 • Συνάφεια του περιεχομένου της δράσης (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς/ευρωπαϊκής διάστασης) σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τις ανάγκες του κλάδου.

Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (40 βαθμοί)

 • Καταλληλότητα της μεθοδολογίας ως προς τους στόχους (συμπεριλαμβάνονται: μορφότυπος, ομάδα-στόχος, μέθοδοι επιλογής· συνέργειες/συνεργασία με άλλα έργα· εφαρμοσιμότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα).

Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, αντίκτυπος και βιωσιμότητα (30 βαθμοί).

 • Αντίκτυπος στη χρηματοδότηση, τη διεθνή κυκλοφορία και το παγκόσμιο κοινό των σχεδίων/έργων και/ή διαρθρωτική επίδραση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων.

Ποιότητα της ομάδας έργου (10 βαθμοί).

 • Συνάφεια της διεθνούς, τεχνικής και διαχειριστικής εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας σε σχέση με τους στόχους της δράσης.

5.         Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός εκτιμάται σε 3,53 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– το 60 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες που συμμετέχουν στα υποπρόγραμμα MEDIA·

– το 80 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες εκτός του υποπρογράμματος MEDIA.

Ο οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.

6.         Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 22/1/2015 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών), μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης. Δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη μέθοδος υποβολής αίτησης.

Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν την παροχή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται στα ηλεκτρονικά έντυπα.

7.         Πλήρεις πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-market-single-action-2015-activity_en

Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους όρους των κατευθυντήριων γραμμών και να υποβάλλονται στα διατιθέμενα ηλεκτρονικά έντυπα.

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της  20/12/2013, (ΕΕ  L347/221)