«Εκπαίδευση Ενηλίκων: Επαγγελµατική Αποκατάσταση, Ανέλιξη, Προσωπική Ανάπτυξη»

To EUROPE DIRECT Larnaca και η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (∆ΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Νεολαίας, σας προσκαλούν σε ∆ιαδικτυακή Ηµερίδα µε θέµα:
«Εκπαίδευση Ενηλίκων: Επαγγελµατική Αποκατάσταση,
Ανέλιξη, Προσωπική Ανάπτυξη».

Πρόγραµµα:
17:30-17:45 Χαιρετισµός από την Κα Μυρτώ Κατσούρη, ∆ιευθύντρια EUROPE DIRECT Larnaca
17:45-18:05 Οµιλία από τη ∆ρα Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαικών και ∆ιεθνών Υποθέσεων, ∆ία Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες που προωθούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο»
18:05-18:25 Χαιρετισµός από τον ∆ρα Ηλία Μαρκάτζιη, ∆ιευθυντή ΜΤΕΕΚ, Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας.«Τα Προγράµµατα Ενηλίκων που προσφέρονται από τη ∆ΜΤΕΕΚ και η διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας αλλά και την προσωπική ανάπτυξη»
18:25-19:00 Παρουσίαση Καλών Πρακτικών από απόφοιτους/ες των ΜΙΕΕΚ.
19:00-19:30 Υποβολή και απάντηση ερωτηµάτων από τους/τις συµµετέχοντες/ουσες

Τετάρτη 1η ∆εκεµβρίου
Ώρα: 17:30-19:00

https://www.facebook.com/eudirectlarnaca
https://www.facebook.com/CyMoecDmteek
https://www.facebook.com/larnakamunicipality