Επίσημη έναρξη της πλατφόρμας REFIT: νέα προσέγγιση με συνεργασία όλων των μερών, με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί στις Βρυξέλλες την πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας REFIT. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν 48 μέλη από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών, με σκοπό να κάνουν αποτελεσματικότερη τη νομοθεσία της ΕΕ και αποδοτικότερη την εφαρμογή της στα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των στόχων της. Με τη συνεργασία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι εξετάζουν τον αντίκτυπο της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στην πράξη, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη βάση για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος με κοινό στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος προεδρεύει της πλατφόρμας REFIT, δήλωσε: «Για να έχουμε τα αποτελέσματα που οι πολίτες αναμένουν από εμάς, η αναθεώρηση και η βελτίωση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ είναι εξίσου σημαντικό με τη διατύπωση νέων νομοθετικών προτάσεων. Η ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να είναι κατάλληλη για τους σκοπούς που επιδιώκει, επικαιροποιημένη και όσο το δυνατόν απλούστερη. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ακούμε τη γνώμη αυτών που έχουν πλήρη εικόνα της πραγματικότητας: τους πολίτες, τους μικρούς επιχειρηματίες, τους δημόσιους λειτουργούς που βλέπουν καθημερινά τα πλεονεκτήματα, αλλά ορισμένες φορές και τις ανεπάρκειες, των νόμων μας και του τρόπου εφαρμογής τους στα κράτη μέλη. Η πλατφόρμα REFIT δημιουργήθηκε με σκοπό τη συλλογή και την αξιολόγηση των απόψεων αυτών των ομάδων, και στη συνέχεια τη μετατροπή τους σε ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Τα μέλη της πλατφόρμας REFIT θα εργάζονται βασιζόμενα κυρίως στις απόψεις του κοινού, τις οποίες θα λαμβάνουν μέσω του εργαλείου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο». Η νέα αυτή διαδικτυακή πύλη είναι ανοικτή σε όσους επιθυμούν να διατυπώσουν προτάσεις για τη μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Τα μέλη της πλατφόρμας θα αξιολογούν τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και θα αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να δοθεί συνέχεια στις προτάσεις αυτές χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι της εκάστοτε πολιτικής.

Η Επιτροπή θα εκφράζει την άποψή της για όλες τις προτάσεις της πλατφόρμας και θα εξηγεί συστηματικά και δημόσια με ποιο τρόπο προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτές. Μέσω των εκπροσώπων τους στην πλατφόρμα, τα κράτη μέλη θα καλούνται να πράττουν το ίδιο στις περιπτώσεις που οι προτάσεις αφορούν τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση σήμερα, η πλατφόρμα συζητά το πρόγραμμα εργασίας της για το 2016. Περίπου 250 προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί στην ομάδα μέσω του εργαλείου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο».

Ιστορικό:

Η δημιουργία της πλατφόρμας REFIT προβλεπόταν στο θεματολόγιο του 2015 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η πλατφόρμα αποτελείται από την ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών, με 18 μέλη και δύο εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και από την ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων, με έναν εμπειρογνώμονα υψηλού επιπέδου από κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη υποβοηθούνται στο έργο τους από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη της ομάδας των ενδιαφερόμενων μερών έχουν επιλεγεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η Επιτροπή επεδίωξε να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των κλάδων, συμφερόντων, περιοχών και φύλων.

Αφότου ξεκίνησε το 2012, το πρόγραμμα REFIT έχει παρουσιάσει αποτελέσματα σε πολλούς τομείς για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μέσω των δράσεων REFIT μειώθηκαν μέχρι και κατά 90% τα τέλη των ΜΜΕ για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, καθιερώθηκε το εργαλείο ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με αποτέλεσμα οικονομίες της τάξης του 20% στα σχετικά έξοδα, και παραχωρήθηκαν στις ΜΜΕ απαλλαγές σχετικά με ορισμένες ιδιαίτερα επαχθείς κανονιστικές επιβαρύνσεις. Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει 40 πρωτοβουλίες REFIT σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Η Επιτροπή παρουσίασε το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας στις 19 Μαΐου 2015 με σκοπό να αλλάξουν τόσο οι δράσεις της ΕΕ όσο και ο τρόπος με τον οποίο τις υλοποιεί. Ο λόγος ύπαρξης της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της και της νομοθεσίας της είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, και πρέπει να το διαπιστώνουν στην καθημερινή τους ζωή και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Η Επιτροπή Γιούνκερ σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε λύσεις για τα μεγάλα θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη από μόνα τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf

Δέσμη προτάσεων για τη «Βελτίωση της νομοθεσίας»
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm

Πρόγραμμα REFIT
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm

Μέλη της πλατφόρμας REFIT
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_en.htm

Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαικής Επιτροπής στην Κύπρο
http://ec.europa.eu/cyprus/news/20160129_en.htmrefit_update-6