Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ-Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Οι ΜΜΕ πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από …τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς. Οι ΜΜΕ, με τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και την ανταγωνιστικότητα και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στις εγχώριες αγορές, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρει η διευρυμένη ενιαία αγορά και η παγκοσμιοποίηση γενικότερα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσει τις ΜΜΕ να εισέλθουν στις αγορές τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε τα «Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ» στην Ινδία και την Κίνα. Και τα δύο Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων όπως η εξεύρεση συνεργατών, η καθοδήγηση πρόσβασης στις αγορές, θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Κέντρο στη Κίνα: http://www.eusmecentre.org.cn/

Κέντρο στην Ινδία: http://eeas.europa.eu/delegations/india/eu_india/

trade_relation/doing_business_in_india/index_en.htm
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου