Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο συμβάλλει στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου, όπως αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ελάφρυνσης του φόρου εισοδήματος υπέρ των ιδιωτών επενδυτών, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρικών επενδυτών, οι οποίοι αποφασίζουν να επενδύσουν σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης. Οι επενδυτές που παρέχουν χρηματοδότηση σε επιλέξιμες εταιρείες μπορούν να λάβουν φορολογική ελάφρυνση έως 30% του ποσού που επενδύουν, ενώ το συνολικό ανώτατο όριο για τις εν λόγω φορολογικές ελαφρύνσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματός τους, με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ ετησίως και τις 750.000 ευρώ εντός πέντε ετών από την επένδυση. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2021 για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο των εν λόγω πρόσφατα αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το φορολογικό κίνητρο αποτελεί αναγκαίο και κατάλληλο μέσο για την ενίσχυση της ανεπαρκώς ανεπτυγμένης αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κύπρο. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση θα είναι αναλογική, δηλαδή θα περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο, χάρη στα προαναφερθέντα ανώτατα όρια. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θετικός αντίκτυπος του προγράμματος στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο αντισταθμίζει τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και του εμπορίου που μπορεί να προκαλέσει η στήριξη. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα τα μέτρα που συνεπάγονται κρατική ενίσχυση και τα οποία περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς επίσης έχει παράσχει καθοδήγηση και στήριξη στα κράτη μέλη κατά τις προπαρασκευαστικές φάσεις των εθνικών σχεδίων, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία ανάπτυξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/cyprus-recovery-and-resilience-plan_el