Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Βάσει του προγράμματος, η κρατική ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο απευθύνεται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν συνάψει συμβάσεις με αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια στην Κύπρο μέσω των αερολιμένων της Λάρνακας και της Πάφου. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων για τον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ παράλληλα ωφελεί έμμεσα πολλές σχετικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση 1) δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο· και 2) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ: Latest news (europa.eu)
Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο