Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών του 2020 και μια μελέτη ανάλυσης προοπτικών σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες για τεχνολογίες και τομείς στρατηγικής σημασίας, με ορίζοντα το 2030 και το 2050. Το σχέδιο δράσης εξετάζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και προτείνει δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της κυκλικότητας, με παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών παγκοσμίως. Οι δράσεις θα προωθήσουν τη μετάβασή μας προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και την ανοικτή στρατηγική της αυτονομία σε βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την εν λόγω μετάβαση. Ο κατάλογος κρίσιμων πρώτων υλών έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τη μεταβολή της οικονομικής τους σημασίας και των σχετικών προκλήσεων στον τομέα του εφοδιασμού με βάση τη βιομηχανική εφαρμογή τους. Περιέχει 30 κρίσιμες πρώτες ύλες. Το λίθιο, που έχει ουσιώδη σημασία για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, προστέθηκε για πρώτη φορά στον κατάλογο.
Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλεςhttps://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849