Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για να στηρίξει μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά. Η Επιτροπή προτείνει πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κενών, τα οποία επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και μια μελλοντική πορεία για τον συνδυασμό μαθησιακού περιβάλλοντος και εργαλείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα τη σημερινή πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου.
Πηγή: EUR-Lex – COM:2021:455:FIN – EN – EUR-Lex (europa.eu)